Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - Exodus

Exodus 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ka palulanguṟu piṟuku Mayatja Godalu wangkangu Mosela, “Kuwariṉa piṟuku nyuntula wangkanyi tjukurpa kutjupa nyuntu kuliṟa Piiṟala ankula ma-tjakultjunkunytjaku!” Ka Moselu tjukurpa wangkanyangka kulinu munu ankula mayatja panya Piiṟala tjukaṟurungku tjakultjunu nyanga alatji, “Mayatja Godalu, panya aṉangu Iipuṟu tjuṯaku Mayatjangku, ngayunya iyaṉu nyuntulakutu palumpa tjukurpa nyuntula tjakultjunkunytjaku. Alatji paluṟu nyuntunya wangkanyi, ‘Ngayuku aṉangu tjuṯa wantir'iyanma paluṟu tjana ankula ngayunya waḻkuntjaku.
2Palu tjinguṟu nyuntu wantir'iyantja wiyangku tjananya rawangku kanyinnyangkampa ngayulu pika kura mulapa iyalku nyurampa nyanytju tjuṯaku, munu nyurampa tangkiyiku, kamulaku, pulukaku, tjiipiku munu nanikuta tjuṯaku kuḻu paluṟu tjana uwankara pikatjararingkula ilunytjaku.
4Palu ngayulu Israelkunu tjuṯaku kuka tjuṯa wankaṟunkuku pikatjararingkuwiya ngaṟanytjaku, ka tjanampa kuka uwankara ilunytja wiya wanka nyinaku. Uwa, mungawinki ngayulu nyanga alatjingaṉi ngura nyanga Itjipala winkingka.’” Alatji Moselu mayatja panya Piiṟala tjakultjunu Godalu wangkanytja uwankara.
6Ka mulapaṯu mungawinki Mayatja Godalu palyaṉu panya paluṟu wangkanytjatjanungku. Ka kuka tjuṯa aṉangu Itjipanya nguraṟa tjuṯaku pikatjararingkula uwankara ilungu. Palu Israelkunu tjuṯaku kuka tjuṯa pika wiya ilunytja wiya uwankara wankaṟu ngaṟangi.
7Ka Piiṟalu wati maṉkurpa wituṟa iyaṉu Israelkunu tjuṯaku ngurakutu. Ka paluṟu tjana ankula nyangu Israelkunu tjuṯaku kuka tjuṯa ilunytja wiya alatjiṯu wanka ngaṟala waṉinyangka. Munuya pitjala Piiṟala tjakultjunu. Palu Piiṟalu piṟuku panya palu puṟunypaṯu Godala tungunpungkula tjananya Israelkunu tjuṯa wantir'iyantja wiyangku kanyiningi.
8Ka Godalu piṟuku Mosela pulala Aaronta wangkangu, “Maṟangku pula tjuṉpa mantjila kuḻkunguṟu. Ka Mose, nyuntu mayatja Piiṟala miṟangka katu waṉi ilkaṟingka.
9Ka tjuṉpa panya paluṟu lipiringkula ulpuru puḻkaringkuku munu manta Itjipala winkingka angalku. Ka ulpuru panya tjuṉpa palulanguṟu pika kunmaṉu tjuṯa nyinakatiku aṉangu Itjipanya nguraṟa tjuṯaku miṟingka kuka tjuṯangka kuḻu. Munu kunmaṉu panya paluṟu tjana raa-raaringkula aḻa-aḻaringkula pika puḻkaringkuku.” Alatji Godalu wangkangu Moselu pula Aarontu palyantjaku.
10Ka paluṟu pula tjuṉpa waṟunguṟu mantjiṟa katingu munu pula ankula Piiṟala miṟangka ngaṟangu munu palulanguṟu Moselu tjuṉpa panya palunya ilkaṟikutu waṉingu, ka tjuṉpa palulanguṟu aṉangu tjuṯa kunmaṉutjararingu kuka tjuṯa kuḻu. Ka palulanguṟu pika panya kunmaṉu tjuṯa kuraringkula aḻa-aḻaringu.
11Ka Piiṟaku ngangkaṟi tjuṯa puṯu nguwanpa pitjangi Moselakutu panya paluṟu tjana kuḻu kunmaṉu tjuṯatjararingu. Ka aṉangu Itjipanya nguraṟa uwankara kuḻu palu puṟunyaringu.
12Palu Godalu Piiṟanya tungun-tungunpa palyaṉu kulilwiyangku wantinytjaku, ka paluṟu mulapaṯu kulilwiyangku wantingi Moselu pula Aarontu wangkanyangka, panya alatjirinytjaku Godalu ngaṉmanytju Mosela wangkangu.
13Ka piṟuku Godalu Mosela wangkangu, “Mungawinki mulapa pakala munu ankula Piiṟala tjakultjura tjukurpa nyanga ngayulu kuwari nyuntula wangkanytja.” Ka Moselu tjukurpa wangkanyangka kulinu munu ankula mayatja panya Piiṟala tjukaṟurungku tjakultjunu nyanga alatji, “Mayatja Godalu, panya aṉangu Iipuṟu tjuṯaku Mayatjangku, ngayunya iyaṉu nyuntulakutu palumpa tjukurpa nyuntula tjakultjunkunytjaku. Alatji paluṟu nyuntunya wangkanyi, ‘Ngayuku aṉangu tjuṯa wantir'iyanma paluṟu tjana ankula ngayunya waḻkuntjaku.
14Ka tjinguṟu nyuntu alatji palyalwiyangku wantinyangkampa ngayulu witulya puḻkangku nyuntunya puḻkaṟa alatjiṯu pikantankuku munu nyuntumpa wati mayatja tjuṯa munu nyuntumpa aṉangu tjuṯa kuḻu, nyanga Itjipanya nguraṟa uwankara. Kan palulanguṟu nintiringkula kulilku panya ngayulu witulya puḻka mulapa nyinanyi uwankarangka waintarinytja, ka kutjupa ngayulu puṟunypa nyinanytja wiya alatjiṯu.
15Tjinguṟu ngayulu ngaṉmanytju nyuntunya pika kura mulapa ungama nyuntumpa aṉangu tjuṯa kuḻu, ka nyura pika puḻkaringkula iluma uwankara alatjiṯu.
16Palu ngayulu nyuranya wantingu iluntankunytja wiyangku, nyura witulya puḻkangku palyannyangka nyakula ngayuku nintiringkunytjaku, munu aṉangu manta winkitjangku kuḻu kuliṟa ngayunya ini kulintjaku witulya puḻkanya.
17Palu nyuntu kaṉany-kaṉanypa alatjiṯu nyinanyi, munu panyan ngayula tungunpungkula ngayuku aṉangu tjuṯa wangaṉarangku wantir'iyalwiyangku kanyini rawangku.
18Ka palulanguṟu ngayulu mungawinki kunaṯa puḻkanya iyaṉi apu puṟunypa punkantjaku ngura Itjipalawanu, panya ngura pala palula ngaṉmanypa kunaṯa nyanga puṟunypa punkantja wiyaṯu.
19Ala, kuwari wangka nyuntumpa waṟkatjara tjuṯa nyanytju, puluka, tjiipi, kuka uwankara waḻingka unngu tjarpatjunkunytjaku kunaṯangku tjananya atuṟa iluntankunytjaku-tawara. Panya mungawinki kunaṯa puḻkangku punkaṟa uwankara uṟilta ngaṟanyangka atuṟa iluntankuku aṉangu tjuṯa kuḻu, kaya uti uwankara wankaringkunytjikitja waḻi unngu tjarpama.’” Alatji Moselu mayatja Piiṟala tjakultjunu Godalu panya wangkanytja uwankara.
20Ka Piiṟaku wati mayatja kutjupa tjarangku kulinu Mayatja Godaku tjukurpa Moselu tjakultjunkunyangka, munuya kunaṯangku atuntjaku-tawara wala puḻka anu tjanampa kuka munu aṉangu waṟkaripai tjuṯa kuḻu mantjiṟa waḻi unngu tjarpatjunkunytjikitja.

21Palu kutjupa tjarangku Godaku tjukurpa kuliṟa wantingu munuya tjanampa kuka tjuṯa, aṉangu waṟkaripai tjuṯa kuḻu tjarpatjunkuwiyangku wantingi, kaya uṟilta ngaṟangi.
22Ka palulanguṟu Godalu wangkangu Mosela, “Tjukaranku katula munu wiḻitjura ilkaṟikutu, ka palulanguṟu kunaṯangku punkaṟa Itjipala lipiwanungku atulku aṉangu, kuka, puṉu, ukiṟi kuḻu ngura Itjipala uwankarangka.”
23Ka Moselu puṉu panya tjukara katuṉu munu wiḻitjunu ilkaṟikutu, ka palulanguṟu Mayatja Godalu mulapaṯu kunaṯa ngangkaḻingka iyaṉu. Ka puḻkaṟa tuuningi, ka wanangaṟa pinpara mantakutu wirkanangi. Ka kunaṯa puḻkanya alatjiṯu Itjipala lipiwanungka punkaningi, panya nyanga palu puṟunypa ngaṉmanypa alatjirinytja wiyaṯu ngura pala Itjipala.
25Ka aḻa lipiwanungku kunaṯangku atuningi Itjipala uwankarangka uṟilta ngaṟanyangka aṉangu, kuka kuḻu munu ukiṟi, puṉu tjuṯa kuḻu atuṟa uwankara wiyaṉu.
26Ka Itjipaku paama tjuṯangka ukiṟi panya ini flax munu mai ini paali kuḻu kunaṯangku atuṟa wiyaṉu. Panya mai paali paluṟu tjana ngaṉmanypa kuṟuringu munu urantjaku ngaṟangi. Ka ukiṟi panya flax inuntjitjaraṯu ngaṟangi, ka kunaṯangku palu puṟunypaṯu atuṟa wiyaṉu. Palu mai wiita palya ngaṟangi atuṟa kurantja wiyaṯu, panya paluṟu maḻa kuṟuringkupai munu panya uṉinypatjararingkunytja wiyaṯu ngaṟangi kuwaripa. Palu ngura panya Katjinala kunaṯa wiya alatjiṯu ngaṟangi, panya Israelkunu tjuṯa nyinangi ngura nyara palula. Ka Piiṟalu wati kutju iyaṉu Mosenya pulanya Aaronnga aḻṯira ngalya-katinytjaku. Munu pitjanyangka paluṟu pulala wangkangu alatji, “Mulapa ngayulu kuwari kura palyaṉu, panya ngayulu munu ngayuku aṉangu tjuṯangku nyuranya rawangku kuraningi, ka panya Mayatja Godanya kutju tjukaṟuru mulapa nyinanyi, ngayulu puṟunypa wiya. Palu wanyulampa palula tjapinma piṟuku kunaṯa iyantja wiyangku wantinytjaku, panya nganaṉa tjituṟu-tjituṟu puḻkaringu rawangku tuuṟa puyinnyangka. Kaṉa palya nyuranya mukuringkunyangka wantir'iyaṉi ngura nyanga Itjipalanguṟu.” Ka Moselu wangkangu Piiṟala, “Uwa palya, ngayulu kuwari ngura nyanga palunya wantikatinytjatjanungku maṟa katuṟa Mayatja Godala tjapilku, ka kunaṯa munu mina tuutjarangku puyintja wiyaringkuku. Ka nyara palulanguṟu nyuntu nintiringkula kulilku, panya manta nyanga uwankara Mayatja Godaku alatjiṯu ilkaṟi kuḻu. Palu ngayulu ninti nyuntumpa munu nyuntumpa wati mayatja tjuṯaku, panya nyura Godaku mulamula nguḻuringkunytja wiyaṯu.”
33Munu wangkara wiyaringkula Moselu Piiṟanya wantikatingu munu waḻinguṟu ma-pakaṟa uṟilkutu anu tawunu wantikatira, munu palulanguṟu maṟa katuringkula Mayatja Godala tjapiningi, ka kunaṯa mulapaṯu wiyaringu mina tuutjara kuḻu.
34Ka mayatja panya Piiṟalu nyangu uwankara wiyaringkunyangka munu piṟuku paluṟu tungunpungu Godala palumpa wati mayatja tjuṯa kuḻu. Munu paluṟu Israelkunu tjuṯa wantir'iyantja wiyangkuṯu tungun-tunguntu kanyiningi, panya nyanga alatjirinytjaku Godalu ngaṉmanytju Mosela wangkangu.