Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - Exodus

Exodus 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Munu piṟuku Godalu Mosela tjukurpa kutjupa tjuṯa wangkangu Israelkunu tjuṯangka tjakultjunkunytjaku paluṟu tjana wangaṉarangku kuliṟa palyantjaku. Alatji paluṟu wangkangu tjanala wangkanytjaku,
2“Tjinguṟu nyuntu wati Iipuṟu kutju maningka payamilaṟa mantjini nyuntumpa waṟkarinytjaku, munu nyuntu uti wati palunya yiya 6 kutju kanyiṟa waṟkamilanma munu palula maḻangka yiya 6 ngaṟala wiyaringkunyangka wati panya palunya wantir'iyanma rawa waṟkarinytjaku kanyintja wiyangku. Palu wantir'iyantjikitjangku palula mani ngatjintja wiyangku wantima nyuntunya ungkunytjaku, panya paluṟu nyuntumpa puḻkaṟa rawa waṟkaringi.
3Tjinguṟu nyuntu yangupala waṟkaku mantjini, ka ngula nyuntu palunya wantir'iyannyangkampa uti paluṟu kutju alatjiṯu anama ngura walytjakutu kungka katinytja wiya. Palu tjinguṟu nyuntu wati kuritjara mantjiṟampa uti pulanyaṯu ngula wantir'iyanma yiya panya 6 wiyaringkunyangka.
4Palu tjinguṟu nyuntu wati kuri wiya mantjilku nyuntumpa waṟkarinytjaku, munu palulanguṟu nyuntu tjinguṟu kungka ngurkantaṟa palunya ungkuku aḻṯinytjaku, ka paluṟu pula aḻṯira tjitji tjuṯatjararingkuku. Ka nyuntu ngula wantir'iyantjikitjangku uti wati kutju iyanma munu minyma panya tjitji tjuṯatjara kanyinma palula tjungu wantir'iyantja wiyangku.
5“Palu tjinguṟu wati panya waṟkangku wangkaku, ‘Wiya mayatja, ngayuluṉa nyuntumpa mukuringanyi ngayuku kuriku, tjitji tjuṯaku kuḻu, munuṉa nyuntula rawa nyinanytjikitja mukuringanyi, minyma tjitji kuḻu wantikatinytja wiya.’
6Ka alatji wangkanyangka nyuntu uti palyanmanama munun palunya katima waḻi panya Godanya waḻkulpailakutu, munu waḻi pala palula ngalya-katira palunya ngaṟatjunama tuwangka itingka, munu pina witiṟa tuwa kantilytja tinatjuṟa kanyiṟa puṉu iṟingka wakaṟa aḻanma. Ka palulanguṟu wati paluṟu nyuntumpariku alatjiṯu munu paluṟu nyuntula tiṯutjara nyinara waṟkariku ankunytja wiya.
7“Ka tjukurpa kutjupa alatji. Tjinguṟu watingku palumpa uṉṯalpa tjalamilalku aṉangu kutjupangka palumpa waṟkarinytjaku. Ka uti aṉangu panya paluṟu kungka palunya yiya 6 waṟkarira wiyaringkunyangka wati panya palumpa waṟka walatjunkunytja puṟunypa wantir'iyantja wiyangku wantima.
8Tjinguṟu wati panya mayatjangku kungka panya palunya aḻṯinytjikitjangku payamilaṉu palumpa mamangka. Munu palulanguṟu tjinguṟu nyakula kungka palumpa pukuḻarinytja wiya munu wantiku aḻṯiwiyangku. Pala palulanguṟu aḻṯiwiyangku wantirampa wati paluṟu uti mamangka maḻakungku tjalamilanma wati malikitjangka tjalamilantja wiyangku. Panya paluṟu ngunti payamilaṉu kuri paluṟunku aḻṯinytjikitjangku-palku munu wantingu kurangku.
9Palu tjinguṟu wati paluṟu kungka palunya ngurkantanu palumpa katjaku pula aḻṯira tjungu nyinanytjaku, munu uti wati panya paluṟu kungkawaṟa palunya mama puṟunytju wiṟuṟa alatjiṯu kanyinma uṉṯalpa puṟunypa.
10“Ka tjinguṟu wati kuritjarangku kuri kutjupa aḻṯiku munu uti paluṟu kuri panya ngaṉmanyitja tiṯutjarangku ungama kuka, mai, mantara kuḻu. Munu uti paluṟu kuri maḻatjangka kutju ngariwiya kutjarangkaṯu ngarima paluṟu pulaṯu pukuḻarinytjaku.
11Palu wati panya paluṟu tjinguṟu kuri panya ngaṉmanyitjaku kuraringkuku kuka, mai, mantara kuḻu ungkunytja wiya munu panya palula ngarinytja wiyaṯu. Alatji kurangku palyaṟampa wati paluṟu uti minyma panya palunya mukuringkunyangka wantir'iyanma alatjiṯu palula mani ngatjiṟa mantjilwiyangku.”
12“Tjinguṟu watingku aṉangu kutjupa pungkula iluntankuku, ka palunya ngapartji iluntankunytjaku ngaṟanyi.
13Ka tjinguṟu watingku aṉangu kutjupa watarkungku pungkuku ka iluku Godalu palunya ngalkintja wiyangku wantinyangka. Ka wati paluṟu uti ngapartji pungkula iluntankunytjaku-tawara kumpiṟa wirtjapakanma ngura kutjupakutu ngura panya ngayulu ngurkantankunytjalakutu munu nyara palula paluṟu wankaṟu nyinaku.
14Palu watingku tjinguṟu aṉangu kutjupaku puḻkaṟa mirpaṉarira palunya iluntankunytjikitjangku pungkuku, ka paluṟu iluku. Ka wati panya paluṟu tjinguṟu wirtjapakalku ngayuku pitjilpakutu ngayulu palunya ngaḻṯuringkula aṯunymankunytjaku. Palu wiya, palunya iluntankunytjaku ngaṟanyi alatjiṯu.
15“Ka aṉangungku palumpa mama munta tjinguṟu ngunytju pungkunyangkampa palunya ngapartji pungkula iluntankunytjaku ngaṟanyi.
16“Ka aṉangu kutjupangku tjinguṟu wati kutjupa witiṟa kutitjuṟa katiku paluṟu wantinyangka kulintja wiyangku, munu tjinguṟu palunya aṉangu kutjupangka tjalamilalku munta tjinguṟu kanyiṟa palunya pauntjingaṟa waṟkamilanma. Ka wati nyara kura palunya kutitjuṟa panya katipainya iluntankunytjaku ngaṟanyi.
17“Ka aṉangungku tjinguṟu palumpa mama munta tjinguṟu ngunytju warkinyangkampa aṉangu panya warkipai palunya pungkula iluntankunytjaku ngaṟanyi.
18“Ka tjinguṟu wati kutjarangku pulanku pikaringkula punganyi, ka wati kutjungku wati kutjupa maṟangku punganyi munta tjinguṟu apungka atuṉi, ka panya paluṟu punkaṟa pika puḻka ngarinyi ilunytja wiya. Ka palulanguṟu kutjupangku palunya katinyi ngurakutu ngarira palyaringkunytjaku. Ka tjinguṟu ngula palyaringkula pakaṟa purkaṟa tjukaratjara uṟilta para-ngaṟaku, ka pala palulanguṟu wati panya pungkupainya ngapartji pungkunytjaku ngaṟanytja wiya. Palu wati panya paluṟu uti palunya mani ungama panya pungkunytjatjanungku, panya paluṟu pikatjara ngarira puṯu waṟkarinyi manikitja. Ka uti wati panya pungkupailu pikatjara panya palunya wiṟuṟa aṯunymanama mapalku palyaringkunytjaku.

20“Ka tjinguṟu watingku aṉangu waṟkaripai payamilalku tjinguṟu wati, tjinguṟu minyma wati nyara palumpa waṟkarinytjaku. Munu tjinguṟu ngula paluṟu waṟkaripai panya palunya puṉungka puḻkaṟa pungkuku, ka paluṟu mapalku iluku. Ka wati panya pungkupainya ngapartji pungkula pikatjarantjaku ngaṟanyi.
21Palu tjinguṟu waṟkaripai panya paluṟu mapalku ilunytja wiya, tjiṟirpi kutjunguṟu munta tjinguṟu tjiṟirpi kutjaranguṟu pikatjara ngarira ilunyi. Ka nyara palulanguṟu wati panya pungkupainya pungkula pikatjarantjaku ngaṟanytja wiya. Panya palumpa waṟkaripai wiyaringkunyangka paluṟu tjituṟu-tjituṟurinyi.
22“Ka tjinguṟu wati kutjarangku pulanku pika punganyi, ka tjinguṟu kutjungku minyma iṯitjara paku pungkuku angatjunkunyangka, ka iṯi tjuni unngu iluku munu mapalku wirkankuku. Ka wati panya pungkunytjatjanungku uti palunya mani ungama nampa panya palumpa kuringku ungkunytjaku wangkanytja. Palu tjinguṟu paluṟu mani puḻka nguwanpa ungkunytjaku wangkanyangka wati panya pungkunytjalu tjinguṟu puṯu payamilalku. Munu uti paluṟu ankula mayatja panya ngurkantankupaingka arkaṟa wangkama, ka tjinguṟu wati panya minymaku kuringka wangkaku mani nampa panya tjaṟuntjaku.
23Palu tjinguṟu minyma panya iṯitjara pungkunytjanya pikatjararingkuku. Ka wati panya pungkunytjanya palu puṟunypaṯu pikatjarantjaku ngaṟanyi. Munu tjinguṟu ilunyangkampa palu puṟunypaṯu wati palunya iluntankunytjaku ngaṟanyi.
24Tjinguṟu kuṟu wakaṟa tjaḻantankuku, ka palu puṟunypaṯu palunya kuṟu wakaṟa tjaḻantankunytjaku ngaṟanyi. Tjinguṟu tjaa pungkula kaṯiṯi kaṯantankuku, ka palu puṟunypaṯu palunya kaṯiṯi pungkula kaṯantanama. Tjinguṟu maṟa tjina pungkula kaṯantankuku, ka palu puṟunypaṯu palunya maṟa tjina pungkula kaṯantankunytjaku ngaṟanyi.
25Tjinguṟu waṟungka paulku, ka palu puṟunypaṯu palunya waṟungkaṯu pauntjaku ngaṟanyi. Tjinguṟu pungkula miṟi kaṯantankuku, ka palunya miṟiṯu pungkula kaṯantankunytjaku ngaṟanyi. Tjinguṟu pungkula miṟi raa-raalku, ka ngapartji pungkula miṟi raa-raantjaku ngaṟanyi.
26“Ka tjinguṟu wati kutjupangku aṉangu palumpa waṟkaripai kuṟu pungkula tjaḻantankuku, ka kuṟu patiringkuku. Ka uti wati panya mayatjangku waṟka panya palunya wantir'iyanma waṟkangka kanyilwiyangku kuṟu panya tjaḻantankunytjatjanungku.
27Munu tjinguṟu waṟka palunya tjaa pungkula kaṯiṯi punkatjingaṟampa uti palu puṟunytjuṯu wantir'iyanma waṟkangka kanyilwiyangku, kaṯiṯi panya kaṯantankunytjatjanungku.”
28“Ka tjinguṟu pulukangku aṉangu mirpaṉarira uṉṯuṟa punkatjingaṟa yuṟuwilyangku wakaṟa iluntankuku. Ka puluka panya palunya apu puḻkangka atuṟa iluntankunytjaku ngaṟanyi, palu panya kuka ngalkuntja wiyangku wantima. Palu wati panya pulukaku walytjaya mirpaṉarira pungkula pikatjarantja wiyangku wantima.
29“Palu tjinguṟu puluka panya paluṟu iritilpi mirpaṉtju ngaṟangi, kaya aṉangu tjuṯangku wangkangi wati nyanga palula puluka panya yaatangka tjarpatjuṟa wantinytjaku aṉangu tjuṯa pungkunytjaku-tawara. Ka tjana wangkanyangka paluṟu tjinguṟu kulintja wiyangku wantinyi munu puluka panya uṟilta para-ngaṟanytjaku wantinyi yaatangka tjarpatjunkunytja wiyangku. Ka palulanguṟu ngula tjinguṟu aṉangu kutjupa pungkula iluntankunyangkampa puluka panya palunya atuṟa iluntankunytjaku ngaṟanyi wati panya pulukaku walytja kuḻu.
30Palu tjinguṟu aṉangu panya miriku walytjangku wangkaku wati panya pulukaku walytja, ‘Palyantiya nyuntunya iluntankuwiyangku wantima nyuntu nganaṉanya mani ungkunyangkampa. Uti nyuntu nganaṉanya mani puḻka ungama nyampa nyangatja.’ Ka tjana alatji wangkanyangka kuliṟa uti paluṟu tjananya mani ungama alatjiṯu nampa panya tjana wangkanytja.
31Ka tjinguṟu pulukangku tjitji pungkula iluntankuku tjinguṟu nyiṯayira munta tjinguṟu kungka, ka tjukurpa panya paluṟuṯu ngaṟanyi.
32Tjinguṟu pulukangku iluntankuku wati waṟkaripai munta tjinguṟu minyma waṟkaripai, ka puluka panya palunya apungka atuṟa iluntankunytjaku ngaṟanyi. Ka wati panya pulukaku walytjangku uti mani puḻka ungama aṉangu panya waṟkaripaiku mayatja.
33“Ka palu puṟunypaṯu tjinguṟu wati kutjupangku piṯi ngaṯi puḻka tjawalku munu paluṟu tjinguṟu piṯingka angatjunkuwiyangku wantiku. Ka tjinguṟu puluka, tjinguṟu tangkiyi watarku pitjala kaṟalukatira iluku piṯi ngaṯingka. Ka wati panya piṯi tjawantjalu uti mani ungama panya piṯingka tjarpanytjitjaku walytja, mununku paluṟunku kuka panya piṯingka punkantjanya kanyinma.
35“Ka tjinguṟu wati kutjuku pulukangku pungkula iluntankuku wati kutjupaku puluka. Ka wati panya kutjarangku uti puluka panya wanka tjalamilanma munu mani mantjiṟa pulanku tjaraṟa ungama. Munu pula uti puluka panya ilunytja miṟiṟa iltjanpa tjuṯa kaṯaṟa tjaranma munu pulanku palu puṟunypaṯu ungama kuka palunya.
36“Palu tjinguṟu puluka panya paluṟu tjakangku puluka kutjupa tjuṯa pungkupai ngaṟanyi pikaṯi alatjiṯu, kaya aṉangu tjuṯangku tjinguṟu rawangku nyakupai palunya. Ka wati panya pulukaku walytjangku tjinguṟu kuliṟa wantipai munu puluka palunya yaatangka tjarpatjuṟa anga-kanyilwiyangku wantipai. Ka nyara palulanguṟu uṟilta ngaṟala tjinguṟu wati kutjupaku puluka pungkula iluntankuku. Ka alatjirinyangka uti wati panya puluka pikaṯiku walytjangku wati panya puluka miriku walytja ungama puluka wanka kutjupa mantjiṟa paluṟunku kanyintjaku, mununku uti paluṟunku kanyinma puluka panya miri ilunytja.”