Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - Exodus

Exodus 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ka Mayatja Godalu Mosela wangkangu alatji, “Ngayulu kuwari nyanganguṟu kura puḻka mulapa pika puḻka palyalku mayatja panya Piiṟaku munu Itjipanya nguraṟa tjuṯaku kuḻu. Ka pala palulanguṟu mayatja paluṟu nintiringkula wantir'iyantjikitjangku kulilku nyuranya, munu nyuranya uwankara paiṟa iyalku mapalku pakaṟa ankunytjaku.
2Palu kuwari Israelkunu tjuṯangka wangka tjana uwankarangku Itjipanya nguraṟa tjuṯangka ankula ngatjintjaku panya nyurala itingka nyinanytja tjuṯangka, kaya wiṟu tjuṯa nyuranya ungkuku apu tjiilpatjara gold-tjara kuḻu.” Nyanga alatji Godalu wangkangu Israelkunu tjuṯangka tjana palula tjanala ngatjintjaku.
3Panya Godalu tjananya Itjipanya nguraṟa tjuṯa kurunpa kampa kutjupanu wangaṉararingkula ungkunytjaku Israelkunu tjuṯa. Kaya Mosenya puḻkanmanangi Piiṟaku wati mayatja tjuṯangku, aṉangu panya Itjipanya nguraṟa uwankarangku kuḻu, wati palya mulapa kuliṟa.
4Ka piṟuku Moselu mayatja panya Piiṟala wangkangu, “Mayatja Godalu nyuntula alatji wangkanyi, ‘Kuwariṉa munga kultungka ngayulu para-ngaṟaku ngura uwankarangka nyanga Itjipala lipiwanu.
5Ka nyurampa katja kuranyitja tjuṯa iluku, nyurampa uwankaraku katja ngaṉmanypa ngarinytja tjuṯa Itjipanya nguraṟa nyiṯayira uwankara alatjiṯu. Munu panya nyurampa kukaku katja ngaṉmanypa ngarinytja tjuṯa kuḻu uwankara wiyaringkuku.
6Ka pala palulanguṟu nyura ngura uwankarangka katja-tjiratja puḻkaṟa ulara tjituṟu-tjituṟu mulapa nyinaku, panya ngura pala Itjipala tjituṟu-tjituṟu nyanga puṟunypa ngaṉmanypa ngaṟanytja wiyaṯu munu panya palula maḻangka palu puṟunypa piṟuku nguṟurpa ngaṟanytja wiya ngaṟaku.
7Palu Israelkunu tjuṯa pukuḻpa mulapa nyinaku katja tjuṯa wankaṟu kanyiṟa, kuka tjuṯa kuḻu, panya palunya tjananya kutjupa kutjupangku pampuntja wiya alatjiṯu. Ka nyura nintiringkula kulilku panya ngayulu Israelkunu tjuṯaku mukuringkula tjananya wankaṟu kanyilpai, munuṉa nyuranya Itjipanya ngura tjuṯa wantipai.’” Alatji Moselu tjakultjunangi Piiṟala Godalu wangkanytja uwankara.
8Munu piṟuku Moselu palula wangkangu, “Kaya nyuntumpa wati mayatja tjuṯa pitjala ngayula kuranyu pupakatiku, munuṉi ngayula wangkaku alatji, ‘Ara ngura nyanganguṟu, munu nyuntumpa aṉangu tjuṯa kuḻu kati, panya nyuntula wangaṉarangku kulilpai tjuṯa!’ Alatjiṉiya wangkaku, kaṉa nyara palulanguṟu ngayulu nyuntunya wantikatiku.” Nyanga alatji Moselu mirpaṉṯu wangkangu mayatja panya Piiṟala puḻkaṟa mirpaṉarira. Munu wangkara wiyaringkula wantikatira mirpaṉpa alatjiṯu anu.
9Palu panya alatjirinytjaku Mayatja Godalu ngaṉmanytju Mosela wangkangu alatji, “Mayatja panya Piiṟalu tungun-tunguntu nyuntunya kulintja wiyangku wantiku. Palu palya, panya paluṟu rawa nguwanpa tungun-tungunpa ngaṟanyangkampa ngayulu kutjupa kutjupa tjuṯa witulya puḻkangku palyalku ngura nyanga Itjipala.”
10Ka panya Piiṟalu nyangangi Moselu pula Aarontu kutjupa kutjupa tjuṯa witulya puḻkatjarangku palyannyangka. Palu panya Mayatja Godalu Piiṟanya tungun-tungunpa palyaningi kulilwiyangku wantinytjaku, ka paluṟu Israelkunu tjuṯa palumpa nguranguṟu wantir'iyantja wiyangku kanyiningi.