Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ɛzala

Ɛzala 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Uabele pↄ́ wa bↄ Babɛli bùsuu Aatasasa kpalablegↄↄ wa su sãnuↄ tↄ́ↄn kɛ ń ń buibↄkĩio:
2Finɛasi buiↄ uabele Geesoũ, Itamaa buiↄ uabele Daniɛli, Davidi buiↄ uabele Atusu.
3Palↄsi bui Zakali ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn basoplakwi.
4Paata Mↄabu bui Zelaia nɛ́ Ɛlioenai ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do.
5Zatu bui Yaaziɛ nɛ́ Sekania ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basↄoo.
6Adini bui Yonatãa nɛ́ Ɛbɛdɛ ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn blakwi.
7Elaũ bui Atalia nɛ́ Yesaia ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwi.
8Sefatia bui Mikaila nɛ́ Zebadia ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn basiiↄ̃.
9Yoabu bui Yeiɛli nɛ́ Obadia ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń gɛ̃o ń àaↄ̃o.
10Bani bui Yosifia nɛ́ Selomi ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn baswaaↄ̃.
11Bebai bui Bebai nɛ́ Zakali ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn baasↄo ń àaↄ̃o.
12Azegada bui Akatã nɛ́ Yohanani ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn basↄokwi.
13Adonikaũ bui pↄ́ sù gbɛzãↄ, Ɛlifele ń Yeiɛlio ń Semaiao ń ń gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃.
14Bigivai buiↄ Zakuu ń Utaio ń ń gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwi.
15Ma ń kãaa swa pↄ́ ì dↄ Aavai, ↄ̃ wa bòokpà we gↄↄ àaↄ̃. Kɛ́ ma gbɛ̃́ↄ fãnkɛ ń sa'onaↄ, má è Levii buiↄ kú ń guuo.
16Ɔ̃ ma dↄaanaɛ beeↄ sìsi: Ɛliɛzɛɛ, Aliɛli, Semaia, Ɛlenatã, Yalibu, Ɛlenatã, Natã, Zakali ń Mɛsulaũo. Ma yãdanɛdeↄ Yoialibu ń Ɛlenatão sìsi lↄ.
17Ma ń zĩ́ Ido pↄ́ dɛ dↄaana ũ gu pↄ́ wì mɛ Kasifia kĩ́i. Ma yã́ pↄ́ aa oɛ̀ ń aà gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ dànɛ́, kɛ́ aa suwɛ̃ɛ ń wá Lua ua zĩkɛnaↄ.
18Lá wá Lua ↄ kuawála maannↄ, aa sùwɛ̃ɛ ń gbɛ̃́ laaideo, Levii tↄũna Mali bui Selebia ń aà nɛ́ↄ ń aà dãunaↄ gbɛ̃ↄn bao plasai.
19Aa sù ń Mɛlali buiↄ Asabia ń Yesaiao lↄ ń ń dãunaↄ ń ń nɛ́ↄ gbɛ̃ↄn bao.
20Aa sù ń Lua ua zĩkɛna pↄ́ Davidi ń a ìwaↄ ń dílɛ aa dↄ Levii buiↄlɛↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń baoo. Wà ń tↄ́ dàlau ḿpii.
21Ma lɛye kpàwakɛ̀ Aava swa saɛ we, kɛ́ wà wázĩa busa wá Luaɛ, wí tá na wabikɛwà wápiↄ ń wá nɛ́ↄ ń wá àizɛɛↄ yã́ musu.
22Ma sosaↄ ń sↄ̃deↄ gbɛaa kíawa aa kàedawázi zɛ́u ibɛɛↄ yã́i oa widɛ̀, asa wá ò kíaɛ wa mɛ̀: Wá Lua ì ↄku gbɛ̃́ pↄ́ aaì a kĩ́i wɛɛlɛↄla maannↄɛ, ↄ̃ ì a pↄkũma zↄ̃ↄ bↄbↄ gbɛ̃́ pↄ́ pãkpàaziↄwa.
23Wa lɛyè wa wabikɛ̀ wá Luawa yã́piↄ musu, ↄ̃ a sìwanↄ.
24Ma sa'on dↄaanaↄ sɛ̀ gbɛ̃ↄn kuɛpla ń Selebiao ń Asabiao ń ń gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn kwi.
25Ɔ̃ ma ã́nusu ń vuao yↄ̃̀nɛ́ kiloowa ń pↄ́ pↄ́ kí ń a lɛdamadeↄ ń aà ìwaↄ ń Isaili pↄ́ kú weↄ a labakɛ̀ wá Lua kpɛ́ gba ũo.
26Wa ã́nusu yↄ̃̀nɛ́ kiloowa tↄnu bao ń plao ń ã́nusu pↄ́ↄ tↄnu àaↄ̃ ń vuao tↄnu àaↄ̃.
27Vua taↄ ku lↄ mɛ̀n bao, aa kà kiloo swaaↄ̃, mɛ́ mↄgotɛ̃ ta maa tɛkɛaↄ ku mɛ̀n pla, a bɛɛɛ kà vuawa.
28Má ònɛ́: Ápiↄ ń pↄ́piↄá Dii pↄ́ɛ. Ãnusu ń vuaoá pↄ́ pↄ́ wà Dii á deziↄ Lua gbàɛ.
29À itɛ̃kɛ à pↄ́piↄ dↄ̃́a e a gɛ yↄ̃ kiloowa Dii kpɛ́ kpɛ́nɛↄ guu Yelusalɛũ sa'onaↄ ń Levii buiↄ ń uabeleↄ wáa.
30Ɔ̃ sa'onaↄ ń Levii buiↄ ã́nusu ń vuao ń pↄ́ pↄ́ wa yↄ̃̀ kiloowapiↄ sì aa gɛò wá Lua kpɛ́u Yelusalɛũ.
31Wa fɛlɛ Aavai, wa da Yelusalɛũ zɛ́u mↄ sɛ̃́ia gↄↄ kuɛpladezĩ. Wá Lua ↄkùwála, à kàedàwázi zɛ́u ibɛɛↄ ń kpã́iwɛliwɛↄ yã́i.
32Kɛ́ wa ka Yelusalɛũ, wa kã́mabò we gↄↄ àaↄ̃.
33A gↄↄ síiↄ̃de zĩ́ wa ã́nusu ń vuao ń pↄ́piↄ yↄ̃̀ kiloowa wá Lua kpɛ́u, ↄ̃ wá kpà sa'ona Ulia nɛ́ Mɛlemↄwa. Finɛasi nɛ́ Ɛleazaa kuaànↄ ń Yesua nɛ́ Yozabao ń Binui nɛ́ Nↄadiao. Levii buiↄnɛ ḿpii.
34Wà apii nào wa yↄ̃̀ kiloowa, ↄ̃ wà a gbia lɛ́ dàlau zĩbeezĩ.
35Ɔ̃ zĩ̀zↄ pↄ́ sùↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò'o Isailiↄ Luawa, zuswana kuɛpla Isaili bui píi pↄ́ ũ, sãsakao basↄo síiↄ̃sai, sãnɛbↄlↄↄ basiiↄ̃ àaↄ̃sai, blesanaↄ kuɛpla duun awakpabↄ ũ. Wà sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òò Diiwa píiɛ.
36Wà yã́ pↄ́ kía dìlɛ taala kpà aà ìwaↄ ń Uflata baala dↄaanaↄwa, ↄ̃ aa gbãkà Isailiↄnɛ ń Lua kpɛ́ dↄao.