Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESERA

ESERA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Aratasaseta be king neganai, Esera danu Babulonia tano dekena amo Ierusalema dekenai idia daekau lao bese lohia taudia bona edia iduhu, bona idia danu buka lalonai edia ladadia idia torea be inai:
2Pineha iduhu — Geresome. Itamara iduhu — Daniela. Davida iduhu — Hatusu, Sekanaia ena natuna tau.
3Paroso iduhu — Sekaraia, ia danu be tau 150, edia ladadia be buka dekenai idia torea.
4Pahata Moaba iduhu — Elioenai Serahaia, bona ia danu tau 200.
5Satu iduhu — Sekanaia Iahasiele, bona ia danu tau 300.
6Adina iduhu — Ebede Ionatana, bona ia danu tau 50.
7Elama iduhu — Iesaia Atalaia, bona ia danu tau 70.
8Sepataia iduhu — Sebadaia Mikaela, bona ia danu tau 80.
9Ioaba iduhu — Obadaia Iehiele, bona ia danu tau 218.
10Bani iduhu — Selomita Iosipaia, bona ia danu tau 160.
11Bebai iduhu — Sekaraia Bebai, bona ia danu tau 28.
12Asegada iduhu — Iohanana Hakatana, bona ia danu tau 110.
13Adonikama iduhu — Elipelete, Ieuele, bona Semaia, bona idia danu tau 60, idia be gabeai idia ginidae.
14Bigevai iduhu — Utai bona Sakuru, bona idia danu tau 70.
15Lau Esera ese Ahava dekenai ia heau lao sinavai ena badibadinai egu orea Iuda taudia lau haboua, bona dina toi unuseni ai kamepa. Lau ese unai taunimanima bona hahelagaia taudia lau itaia namonamo, bona lau davaria, Levi tauna ta be lasi.
16Vadaeni Eliesere, Ariele, Semaia, Elinatana, Iaribi, Elinatana, Natana, Sekaraia bona Mesulama, orea gunalaia taudia, bona Ioiaribi bona Elinatana, aonega taudia, lau boiria.
17Bona idia lau siaia lao, Ido, gabu ena ladana Kasipia dekenai ia noho lohia tauna badana dekenai. Lau ese idia lau hadibaia, Ido bona iena tadikakana taudia do idia noia, idia ese iseda Dirava ena Dubu Helaga ena hesiai taudia be ai dekenai do idia siaia mai.
18Vadaeni iseda Dirava ena hariharibada namona be ai dekenai ia mai dainai, idia ese Serebaia, laloa maoromaoro bona goada tauna ai dekenai idia siaia. Ia be Mali, Levi Israela ena natuna ena bese tauna. Serebaia be mai ena natuna bona varavarana danu idia mai, tau ibounai 18.
19Dirava ese danu Hasabaia ia siaia mai, bona ia danu Merari bese tauna ta ena ladana Iesaia, bona iena varavara taudia mai edia natudia danu, tau 20.
20Dubu Helaga ena hesiai taudia 220 danu be Ido ese ia siaidia mai. Unai taudia edia sene taudia be Davida bona iena lohia taudia ese idia abia hidi, Levi taudia do idia durua totona. Inai taudia ibounai edia ladadia be buka dekenai idia torea vadaeni.
21Unai neganai, Ahava Sinavai ena badibadinai, lau Esera ese lau oda henia, ita ibounai be aniani do ita ania lasi, bona Dirava ena vairana dekenai do ita manau. Bona Dirava do ita noia, ia ese iseda laolao dekenai ita do ia hakaua, iseda natudia bona iseda kohu do ia naria totona.
22Sedira bema Parasa king lau noia neganai, ia ese tuari taudia bona hosi guia taudia ai danu do ia siaia, ai hadikaia gwauraia taudia dekena amo do idia gimaia totona. To ia dekenai noia totona lau hemarai, badina ai ese nega ta king ai hamaoroa, ai gwau, “Aiemai Dirava ese ia dekenai idia abidadama henia taudia ia hanamodia noho, to ia dekena amo idia raka siri taudia dekenai ia badu, mai siahu danu.”
23Unai dainai ai ese aniani ai ania lasi, bona Dirava ai noia, ia ese ai do ia gimaia bona naria, bona ia ese aiemai noinoi do ia kamonai henia.
24Vadaeni lau Esera ese hahelagaia taudia badadia ibounai 12 lau abia hidi, Serebaia bona Hasabaia, bona edia varavara taudia ibounai 10 idia danu.
25Unai neganai siliva bona golo, bona gau ibounai, king, bona iena durua taudia, bona iena lohia taudia, bona Israela taudia unuseni idia noho, ese Dirava ena Dubu totona idia henia gaudia edia metau lau tohoa.
26Edia metau lau tohoa, bona unai harihari gaudia ibounai be unai hahelagaia taudia 12 dekenai lau henia, gaudia edia metau be inai: siliva ena metau — 22 toni. siliva mereki, uro bamona gaudia — 70 kilogaram. golo ena metau — 3400 kilogaram.
27golo uro ibounai 20 — 8.4 kilogaram. auri laboralabora uro rua — edia davana be golo uro edia davana hegeregerena.
28Lau Esera ese unai hahelagaia taudia lau hamaoroa, lau gwau, “Umui be Lohiabada dekenai umui helaga, bona inai gaudia danu idia helaga, bona inai siliva bona golo be laloa namo harihari gaudia, Lohiabada emui sene taudia edia Dirava, ena.
29Unai dainai inai gaudia do umui naria namonamo, ela bona Dubu Helaga Ierusalema dekenai do umui ginidae. Unuseni hahelagaia taudia edia biaguna edia daiutu lalonai, idia, bona Levi taudia, bona Israela iduhu lohia taudia edia vairanai, inai gaudia edia metau do umui hedinaraia, bona idia dekenai do umui henidia.”
30Vadaeni hahelagaia taudia bona Levi taudia ese siliva bona golo, bona unai gau helagadia, edia metau idia diba vadaeni gaudia, idia abia, Dirava ena Dubu Ierusalema dekenai do idia abidia lao totona.
31Hua ginigunana ena dina namba 12 dekenai, ai be Ahava Sinavai ai rakatania, Ierusalema dekenai do ai lao totona. Iseda Dirava be ai dekenai ia noho, bona ia ese tuari taudia o hunia dekenai ai dekenai hadikaia gwauraia taudia dekena amo ai ia naria, bona ai ia hamauria.
32Ai be Ierusalema dekenai ai ginidae, bona dina toi unuseni ai laga-ani.
33Dina namba 4 dekenai ai be Dubu Helaga dekenai ai lao. Unuseni siliva bona golo bona gau helagadia edia metau ai tohoa, bona hahelagaia tauna Meremoto Uria dekenai ai henidia. Ia danu idia noho taudia be Eleasara Pineha, bona Levi taudia rua, Iosabada Iesua, bona Noadia Binui.
34Gau ibounai be idia duahia bona edia metau idia tohoa, bona buka dekenai gau ibounai edia metau idia torea namonamo.
35Unai neganai, Babulonia ena hesiai mai guia danu dekena amo idia giroa mai taudia ibounai ese boubou gaudia idia mailaia, bona Israela ena Dirava ena vairana dekenai idia gabua. Idia ese boromakau tau 12, Israela ena bese taudia ibounai dainai idia henia, mamoe tau 96, bona mamoe natudia 77 danu. Bona nanigosi tau 12 idia henia, edia kara dika ena davana kokia boubouna totona. Inai ubua gaudia ibounai be Lohiabada dekenai idia gabua ore.
36Hahelagaia taudia ese danu Parasa ena king ese ia henidia oda pepa be Euperate Sinavai ena dina diho kahana basileia ena gavana bona lohia taudia dekenai idia henia. Bona unai dainai inai lohia taudia ese Iuda taudia, bona Dubu Helaga tomadiho gaukara idia durua.