Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESERA

ESERA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hua 7 murinai, Israela taudia be edia hanua ta ta dekenai idia noho. Vadaeni idia ibounai ese Ierusalema dekenai idia haboua lao.
2Unai neganai Iosua Iosadaka, iena bamona hahelagaia taudia danu, bona Serubabele Sealetiele, mai ena varavara taudia danu idia toreisi, Israela ena Dirava ena boubou patana idia haginia, ia latanai boubou gaudia do idia gabua, Dirava ena tau Mose ese ia torea taravatu hegeregerena.
3Idia ese unai gabu dekenai idia noho taudia dekenai idia gari henia, to boubou patana be iena gabu gunana dekenai idia haginia lou. Unai neganai dabai bona adorahi negadia ibounai Lohiabada dekenai boubou idia gabua, guna idia karaia bamona.
4Bona Buka ia torea hegeregerena, Au Raurau Ruma Maragidia Aria idia karaia, ma dina ta ta boubou gaudia idia gabua, Buka ena taravatu hegeregerena.
5Ma danu, idia ese idia gabua boubou gaudia idauidau idia henia, Hua Matamata Aria gaudia, bona Lohiabada tomadiho negadia ibounai idia henia gaudia, bona edia harihari gaudia, Lohiabada idia lalokau henia dainai henia gaudia, inai boubou gaudia ibounai idia henia.
6Dubu Helaga be idia ese idia do haginia hamatamaia lasi, to unai hua 7 dina ginigunana neganai, Lohiabada ena boubou gaudia idia gabua hamatamaia.
7Unai dainai nadi gaukaralaia diba taudia, bona kamuta taudia dekenai moni idia henia. Bona aniani bona inua gauna bona olive dehoro be Sidono bona Turo taudia dekenai idia henia, sida audia be Lebanona dekena amo idia abia totona. Unai sida audia be Iopa kone dekenai idia atoa. Unai gaukara totona be king Sairasi ese gwaumaoro ia henia.
8Dirava ena Dubu Helaga ena gabu, Ierusalema dekenai idia giroa lou ena lagani iharuana bona hua iharuana lalonai, Serubabele Sealetiele bona Iosua Iosadaka ese Dubu haginia lou gaukara idia hamatamaia. Serubabele bona Iosua idia durua taudia be edia tadikaka taudia, hahelagaia taudia bona Levi taudia, bona abia mauri dekena amo Ierusalema dekenai idia giroa lou taudia ibounai. Idia ese Levi taudia, edia mauri lagani be 20 idia hanaia taudia, idia abia hidi, Lohiabada ena Dubu haginia gaukara do idia naria totona.
9Vadaeni Iosua, mai ena natuna, bona iena varavara taudia danu, bona Kademiele, mai ena natuna, Iuda ena iduhu ta ena ladana Hodavaia taudia be unai, bona Henadaba ena natuna taudia, bona Levi taudia mai edia natuna bona edia varavara, inai taudia ese Dubu Helaga haginia gaukara idia naria.
10Ruma haginia taudia ese Dubu Helaga ena badina nadidia idia haginia hamatamaia neganai, hahelagaia taudia ese edia dabua helagadia idia karaia, idia gini, mai edia kibi edia imana dekenai. Levi taudia danu idia gini, Asapa ena iduhu taudia danu unuseni idia gini, mai edia botaia auridia danu. Idia ese Lohiabada idia hanamoa henia, king Davida, Israela ena king ena hadibaia hereva hegeregerena.
11Bona ane idia abia hebou, idia gwau, “Lohiabada be ia namo bada, bona iena lalokau Israela dekenai be ia noho hanaihanai.” Idia ibounai ese Lohiabada idia hanamoa henia, mai gado bada, bona mai boiboi bada danu, badina be Dubu Helaga ena badina nadidia idia haginia hamatamaia vadaeni dainai.
12To hahelagaia taudia, bona Levi taudia, bona iduhu edia kwarana taudia momo, tau burukadia, be guna Dubu Helaga gunana idia itaia vadaeni. Madi idia ese inai Dubu matamata ena badina hamatamaia gaukara idia itaia, be idia taitai mai boiboi danu. To taunimanima momo be mai moale bada danu idia boiboi.
13Unai dainai unuseni kahirakahira idia noho taudia be idia diba maoro lasi unai regena be dahaka, moale o taitai, badina be taunimanima idia boiboi badabada, bona unai regena be daudau dekenai danu idia kamonai.