Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Esdras

Esdras 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israelcuna Jerusalenman chayaycur marcancho-camana tiyarcaycaran. Chay wata ganchis caj quillachöga llapan runacuna Jerusalenman shuntacaran.
2Josadacpa wamran Josué waquin cüra-masincunawan, Salatielpa wamran Zorobabelpis famillyancunawan altarta rurayta gallaycäriran Tayta Diosta sirbej Moisés isquirbishan laycho niycashanno rupachinanpaj.
3Altartaga ñaupa caj altar cashallancho ruraran. Nircorga chaycho tutapa tardipapis waran-waran Tayta Diosta rispitar uywacunata rupaycächiran. Chayno ruraran chay particho tiyaj runacunata manchacushpan.
4Laycho niycashanno Ramäda fistatapis ruraran. Chay fistata rurashpan waran-waran rupaycächiran custumrin cashanno, cada junaj aycata rupachinanpäpis laycho nishanno.
5Rupaycächiran waran-waran, llullu quillacho, Tayta Diosta rispitar ruranan fistacunacho. Shongun shacyaptin waquinpis rupaycächiran.
6Ganchis quillaman gallaycushanpita-pachami Tayta Diosta rispitar rupaycächiran. Chay wichan Templutaga manarämi aruyta gallariranrächu.
7Chaypita albañilcunata carpintërucunataga guellayninpa pägaran. Tiro runacunatawan Sidón runacunatanami pägaran micuyta, asëtita, bïnuta. Chaura paycunaga Libanupita lamarpa Jopecama sedru guerucunata apapämuran Persiapa raynin Ciro nishanno.
8Salatielpa wamran Zorobabel, Josadacpa wamran Josué cüra-masincuna, cüracunata yanapaj Leví runacuna, prësu aywashanpita llapan cutimojcuna, Tayta Diospa Templun juchusha caycajta aruyta gallaycäriran. Chayga caran Jerusalenman cutimushanpita ishcay wataman gallaycoj ishcay quilla cajchöna. Leví runacunataga ishcay chunca (20) watayojpita janaman cajcunata churaran aruchinanpaj.
9Josué, wamrancuna, wauguincuna, Cadmiel, wamrancuna caran Judá trïbu runacuna. Hodaviaspa wamrancuna, Henadad, wamrancuna, wauguincunapis caran Leví trïbu runacuna. Paycunaga llapan juc yarpayllami Tayta Diospa Templunta aruchiran.
10Tayta Diospa Templunta arojcuna intëru cantunpa simintu pergayta gallaycäriptin Israelcunapa raynin David nishanno cüracuna chayaran cuyayllapaj sotänancuna jatisha trompëtanwan-cama, Leví famillya Asafpa wamrancunana latilluncunawan Tayta Diosta alabar tucananpaj.
11Tayta Diosta waquin alabaptin waquenga chasquiran «Tayta Diosta agradësicuy. Payga amatar allimi. Israelcunataga imaycamapis cuyanmi» nir. Llapan runacunapis cushicuypita gaparparan. Tayta Diosta sinchipa alabaran Templuta yapay aruyta gallaycärishanpita.
12Achcaj Leví cüracuna, auquincuna, famillyancunacho mandajcuna, rimir caj Templuta ricajcunaga gaparayparaj wagarcaycaran yapay arurcaycajta ricar. Waquinnami cushicuypita gaparpaycaran.
13Chayno talluypa talluptinmi runacunaga mana tantiyaranchu maygan cushicuypita gaparpaycashanta ni maygan llaquicur gaparpaycashantapis. Wagar gaparpaycashanga carucama wiyacaran.