Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Esidirasi

Annabi Esidirasi 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kike solofere to kamali, Isirayilaka naxee nu na na taae kui, nee birin naxa e malan Darisalamu.
2Yosadaki xa di Yesuwa nun a booree sɛrɛxɛdubɛe, a nun Salatiyeli xa di Sorobabeli nun a booree, e naxa kafu e boore ma, e sɛrɛxɛbade ti Isirayila Marigi Ala bɛ, alako e xa sɛrɛxɛ gan daaxie ba alɔ Annabi Munsa a masen sɛriyɛ kui ki naxɛ.
3E naxa na sɛrɛxɛbade ti a yire fori, e man naxa sɛrɛxɛ ba fɔlɔ gɛɛsɛgɛ nun nunmare. E nu na birin nabafe gaaxui nan kui si gbɛtɛe xa fe ra, naxee nu na e rabilinyi.
4E naxa Bage Ti Sali raba alɔ a sɛbɛxi kitaabui kui ki naxɛ, e man nu sɛrɛxɛe bama lɔxɔ yo lɔxɔ sɛriyɛ ki ma.
5E nu sɛrɛxɛ gan daaxi bama Kike Nɛɛnɛ Sali nun sali xungbee waxati, a nun tɛmui gbɛtɛ mixi nde na a ɲanige tɛmui naxɛ.
6Na kike solofere nde lɔxɔɛ singe, e naxa sɛrɛxɛ ba fɔlɔ Ala bɛ, kɔnɔ Alatala xa hɔrɔmɔbanxi mu nu kɔɔrinxi sinden.
7Na tɛmui e naxa kɔbiri ba alako Sidɔn nun Tire gɛmɛ masolie nun banxitie xa fa e malide. E naxa sansi xɔrie, wɛni, nun ture fan ba e bɛ, alako e xa fa wuri ra ye kira ra kelife Liban han Yafa, alɔ Perise mangɛ Sirusi a yamari ki naxɛ.
8Na ɲɛ igbilenyi, kike firin nde, Salatiyeli xa di Sorobabeli, Yosadaki xa di Yesuwa, e ngaxakerenyie, sɛrɛxɛdubɛe, Lewi bɔnsɔɛ mixie, nun ɲama naxan keli konyiya kui Perise bɔxi ma, e birin naxa wali fɔlɔ. Alatala xa banxi wali naxa taxu Lewi bɔnsɔɛ mixie ra, naxee nu bara ɲɛ mɔxɔɲɛn nun a xanbi sɔtɔ.
9Yesuwa naxa a xa die, nun a ngaxakerenyi Kadamiyɛli, nun a xa die ti hɔrɔmɔbanxi walikɛe xunyie ra, a nun Xenadadi, a xa die, nun a ngaxakerenyi naxee kelixi Lewi bɔnsɔɛ.
10Walikɛe to gɛ Alatala xa hɔrɔmɔbanxi kɔɔrinde, sɛrɛxɛdubɛe nun Asafi xa di Lewi bɔnsɔɛ mixie naxa Alatala matɔxɔ sarae nun maxasee xui ra, Isirayila mangɛ Dawuda xa sɛriyɛ ki ma.
11E nu Alatala tantu, e a matɔxɔ yi bɛɛti ra, «Alatala nan fan, a hinnɛma Isirayila ra abadan.» Ɲama birin naxa Alatala matɔxɔ e xui itexi ra, Alatala xa banxi kɔɔrinfe xa fe ra.
12Fori naxee nu bara Ala xa hɔrɔmɔbanxi singe to, e findi sɛrɛxɛdubɛe ra, e findi kuntigie ra, e naxa wa e xui itexi ra. Booree naxa e xui rate sɛɛwɛ kui.
13Ɲama mu nɔ ɲɛlɛxinyi xui nun wa xui tagi rasade, barima ɲama xui xa gboe nu sigama han yire makuye.