Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Ebedeebɛ

Ebedeebɛ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛtɑummɛ̀ ketimɛ̀ do mɔkɛmu ikuɔ́ bɛ̀ bo mbɑ́ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ botí Kuyie nnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou bɛnìtìbɛ̀ mɑɑ́ dì.
2Dɛ kó ditou do mɔkɛ tidieti tìdɛ́tì nti, kɛ̀ bɛ̀ yu kuketikù kɛ tú ikuɔ́ dieku, kɛ̀ fìtírɛ̀ nɛ̀ tɑ́bùrì kɛ̀ dɛ̀ bo ku miɛkɛ, kɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ bɛ̀ Kuyie nkɛ̀ bɛ̀ dɑkɛ́ tɑ́bùrì ĩ́nkɛ̀.
3Kɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kpetí kudɛ́ríkù kó dibòrì kɛ̀ bɛ̀ kù tu ikuɔ́ nɛntì kó kufɑ̃́ɑ̃́.
4Kɛ̀ dihúúntɔ̀nnì mɛsɔɔ nkpɛri, bɛ̀ cɔ́unko dìì ĩ́nkɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí kɛ̀ dì bo ku miɛkɛ, kɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tɔu bɛ̀ dɑ̀ri dì mɛsɔɔ nkɛ̀ dì bo, kɛ̀ titɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́tì, bɛ̀ wɑ̃̀ri tì Kuyie ntɑnnɔ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ disɔɔbuu mudiì bɛ̀ tu mù mɑ́nnì mù ɑ̃ dì, nɛ̀ Anɔɔ kó kupɑ̀ɑ̀ti kùù do yɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀tì kɛ̀ dɛ̀ bo dɛ kó mɛtɑummɛ̀ tɔu miɛkɛ.
5Kɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ kó tifèntì còḿmú dɛ kó ditɔu ĩ́nkɛ̀ kɛ bɛnkú Kuyie ndɛ̀ bomɛ̀, kɛ̀ si fìɛ̀ti kɑ̃nkɛ́ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ míɛ́tɛ́ dɛ̀ iwũɔ̃ kó mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́mɔɔ Kuyie mbɛ yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀. Tinɑ́ɑǹtì kpɑɑ́mu pɛ́u, ti mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ timɑ timɑ.
6Dɛ̀ do mɛ ndò ndɛ kó kudieku miɛkɛ, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ tɑɑ̀ kudieku ketikù yɛwe yɛmɔu, kɛ pĩĩ mbɛ tɔ̃mmú.
7Ikuɔ́ nìùtì diɛwè mɑ́ɑ̀ weè do ɔ̃ɔ̃ tɑ ikuɔ́ nɛntì kó kufɑ̃́ɑ̃́ nkucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ dibenni miɛkɛ, nɛ̀ iwũɔ̃ kó mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́mɔɔ Kuyie nho yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀, kɛ́deè kɛ́ kù mɔɔ bɛnìtìbɛ̀ yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀.
8Nɛ̀ dɛ kó tidieti tidɛ́tì kó mɛborimɛ mmɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bɛnkúmɛ̀ kɛ dò nkɛ̀ kudieku ketikù bo, kudɛ́rìkù kó kucɛ mu nyí kpetɛ́.
9Dɛ kó tinɑ́ɑǹtì ti nɑ́ɑ́ nyíe nkɛ dò nyɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ do pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ do feu ì, do í nɑ kɛ́wénkùnnɛ bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ pɑ́íí bɛ̀ɛ̀ do bɑ́ɑ́ nKuyie mmɛ botí.
10Dɛ kó mubɑ́ɑmmu botí do tú tikɔ̃̀ntì kó ikuɔ́ kɔ̃mu mmu, kɛ̀ bɛ̀ nyɛ̃́ bɛ̀ bo nyo ndìì mɔ̀nnì nɛ̀ bɛ̀ bo nyo ndɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ bo nyɔ̃ mmù nɛ̀ bɛ̀ bo nhɔu mɛ̀ɛ̀ botí bɛmɑ́ɑ̀. Bɛ̀ do mɛ nhɔ̃ nkɛ bɑɑ Kuyie mbo dɔɔ̀ mɛ̀mmɛ mɛtɑummɛ̀ pɑ̀mmɛ̀.
11Di mmɔ̀nnì Kirisi kɔ̀tɛnímu kɛ tú ikuɔ́ nìùtì diɛwè mɔ́mmuɔ, kɛ ti cĩ̀ɛ̃́ nti yɛi. Ò pĩ mutɔ̃mmú mɛtɑummɛ̀ tou dìì miɛkɛ dì dɛumu kɛ wenni kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ diketirì, dì í tú kutenkù kuu nkpɛri, onìtì weè í dì mɑɑ́.
12Weè tɑ mɛtɑummɛ̀ tou kucɛ mɛmɑ́ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ sɑ̀nnɛ̀, ò tɑnnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yĩ̀ĩ̀ nyí tú yɛbɔdɑkɛ̀ nɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ kɔ̃mɛ. O mɔ́mmuɔ nho kó mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ, kòò ti ɔ̀útɛ́ ti yɛi nsɑ̃́ɑ̃̀.
13Kɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀ nɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ kó mɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ yɛnɑɑsɛrɛ̀ kó mutɑ́pɛí mbɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ míɛ́tɛ́ dɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ wénkùnnɛ bɛnìtìbɛ̀.
14Kirisi kó mɛyĩ̀ĩ̀ mpɛ̃ɛ̃tɛ́mu mɛmmɛ mɛdiɛ̀ kɛ ti ɔ́u ti yɛi mmɛmɔu, Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mmuù ò teennɛ̀, kòò duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ ti kpɛ́í, wenwe wèè í mɔkɛ mɛyɛi mmɑmɛ̀, kòò ti dɛɛtɛ́ kɛ ti bo nɑ kɛ́pĩ́ nKuyie nkùù duɔ́ mmufòmmu ku kó mutɔ̃mmú.
15Mɛɛ̀ botí nku Kirisi tɑ̀unnɛ̀mɛ̀ Kuyie mbɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ dɛ kó mɛtɑummɛ̀ tu mɛpɑ̀mmɛ̀. Nɛ̀ mɛɛ̀ miɛkɛ nkɛ Kuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ ku do bɛ́i ntì kɛ dɔ̀ kù yóó duɔ́ mmufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ bɛnìtìbɛ̀. Kirisi kumu kɛ ɔ̀útɛ́ bɛnìtìbɛ̀ yɛi mbɛ̀ do dɔɔri mɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kótímɛ̀ mɔ̀nnì.
16Kuyie ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ dònnɛ̀ onìtì ɔ̃ nyóó kú mɛ̀mmɛ kɛ́nɑ́kɛ́ wèè yóó túótɛ́ o kpɛrɛ, dɛ yiɛ̀ nnɛ́ ɔ̃ɔ̃ í ndɛ̀ tùótɛ́ kòò kpɑɑ́ fòù.
17Ò bɛ́i ntì ɔ̃ɔ̃ í ndɔ̀ɔ̀ ò kpɑɑ́ fòù dìì mɔ̀nnì, ò ɔ̃ɔ̃ kúmu kɛ̀ tìi dɔ̀ɔ̀.
18Mɛtɑummɛ̀ kótímɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ í mmɔkɛ muwɛ̃rímú kɛ̀ bɛ̀ í fèútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ ncòú.

19Mɛɛ̀ botí nku Mɔyiisi nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì Kuyie nkuɔ́ bɛnìtìbɛ̀, kɛ́deè kɛ́túótɛ́ tipecìtì wũɔ̃tì nɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀tì, bɛ̀ tu tì isɔ́pù, kɛ́pɔɔ̀tɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀ nɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ bɛ̀ fìé yɛ̀ kó mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́míɛ́tɛ́ ikuɔ́ kó dipɑ́tíri nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀.
20Kɛ dɔ̀: Mɛ nyĩ̀ĩ̀ mmɛɛ̀ bɛnkú Kuyie ndi tɑunnɛ̀mɛ̀ kumɑ́ɑ̀.
21Ò mɛ nyĩ kɛ́míɛ́tɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ mɛtɑummɛ̀ tou nɛ̀ ikuɔ́ nɛntì.
22Ikuɔ́ miɛkɛ mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ wénkùnnɛ dɛmɔu. Ikuɔ́ miɛkɛ kɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nyí còú nKuyie mbɑ́ɑ́ cĩ́ɛ̃́ mbɛnìtìbɛ̀ bɛ yɛi.
23Ikuɔ́ miɛkɛ bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ wénkùnnɛ dɛmɔu nɛ̀ iwũɔ̃ kó mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ. Dɛ̀ do bɛnkú kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ dòmmɛ̀ mmɛ. Iwũɔ̃ kó mɛyĩ̀ĩ̀ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́wénkùnnɛ kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ, dɛtɛrɛ̀ mɑrɛ̀ dɛɛ̀ dò nkɛ́dɔɔ̀ dɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛmmɛ.
24Kirisi weè tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɔ́mmɔntɛ, wè í tɑ mɛtɑummɛ̀ tou bɛnìtìbɛ̀ mɑɑ́ dì, dìì tu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kufènkù mɔ́mmɔnku. Ò dèkɛ kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ bo Kuyie mborɛ̀, kɛ kù bɑ́ɑ́ nti kpɛ́í.
25Kirisi í tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kucɛ mɛ̀pɛ́u, ikuɔ́ nìùtì diɛwè do tɑɑ̀nɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ̀ɛ̀ botí bɑ́ dìì benni mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ kucɛ mɛmɑ́ɑ̀.
26Kɛ̀ Kirisi kpɛrɛ do mɛ ndò, nɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ kutenkù ò nɑ nku kucɛ mɛ̀pɛ́u ndi. Ò kɔ̀tɛní yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ nyɛ kɛ duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ kucɛ mɛmɑ́ɑ̀, kòò dɛ̀itɛ bɛnìtìbɛ̀ yɛi nkɛ̀ dɛ̀ dèè.
27Onìtì ɔ̃ɔ̃ kú kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ ndi, dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Kuyie nhò bekɛ́nɛ̀.
28Mɛɛ̀ botí nku Kirisi duɔ́mmɛ̀ omɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀, kòò ɔ̀útɛ́ bɛnìtìbɛ̀ yɛi. Ò yóó dɔɔ̀ bɛ̀ɛ̀ ò bɑ̀ɑ bɛ̀mbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò dòntɛnɛ̀.