Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Ebedeebɛ

Ebedeebɛ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kuyie ndo bɛ́immu kɛ dɔ̀: Bɑ́ wè ò bo nɑ kɛ́tɑ ku om̀pùmɛ̀ miɛkɛ, dɛ kó dinùù kpɑɑ́ bomu nɛ̀ yíenní. Ndɑkɛnɛ̀ kòò mɔù bɑ́ɑ́ pɑɑ̀ dɛ kó mɛom̀pùmɛ̀.
2Ti kèèmu Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ɛ̀ do bo dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀ bɛ kɔ̃mɛ. Bɛ̀ do tì kèèmu tì mɛ nyí mbɛ̀ teennɛ̀ bɛ̀ do í tì tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
3Tínti bɛ̀ɛ̀ yie nKuyie nkpɛti, ti tɑtimu mɛom̀pùmɛ̀ miɛkɛ kù bɛ́i mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ yĩ: Di í tɑti n do yɛ̃ ndi tɑ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ miɛkɛ kɛ́om̀pɛ̀. Kù yóó bɛ́i mmɛmmɛ kɛ sɔ̃́ nkù dèèmu ku tɔ̃mmú nɛ̀ dimɔ̀nnì.
4Ti wɑ̃̀rimu kupíkù mɑkù diyiè yiénnì kpɛ́í nkɛ tú: Kuyie mpĩ nku tɔ̃mmú kɛ dèè kɛ om̀pɛ̀ diyiè yiénnì yiè.
5Kɛ yìɛ́ kɛ wɑ̃̀ri kɛ tú: Di í tɑti n do yɛ̃ ndi tɑ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ miɛkɛ kɛ́om̀pɛ̀.
6Bɛ̀ɛ̀ do niitɛ́ kɛ́keè dɛ kó Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ í ntì tɑ̃́, bɛ̀ í tɑ dɛ kó mɛom̀pùmɛ̀ miɛkɛ. Yíe nkucɛ kpɑɑ́ kɛ bomu dɛ kó mɛom̀pùmɛ̀ kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yie nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ bo nɑ kɛ́tɑ mɛ miɛkɛ.
7Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie ndɔú ndiyiè tɛrì kɛ di yu kɛ tú: Yíe. Dɛ̀ do mɔ̀ntɛmu kɛ̀ kùu duɔ́ nkòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfitii bɛ́i nkɛ dɔ̀ Kuyie ntu: Mí Kuyie nkɛ̀ n di bɛ́innɛ̀ yíe, di bɑ́ɑ́ kpénkùnnɛ di to.
8Kɛ̀ Sosuwee do mbɛ̀ tɑnnɛ́ mɛom̀pùmɛ̀ miɛkɛ, Kuyie nnɑ bɑ́ nwɛ̃̀tɛ kɛ nnɑ́ɑ́ ndiyiè tɛrì mɑrì kpɛ́í.
9Kuyie ndo dèè ku tɔ̃mmú kɛ́om̀pɛ̀mu, mɛɛ̀ botí nku bɛ̀ɛ̀ kù yie mbɛ̀ yóó om̀pɛ̀mɛ̀.
10Wèè tɑ Kuyie nkó mɛom̀pùmɛ̀ miɛkɛ, ò òmpɛ̀mu nɛ̀ o tɔ̃mmú Kuyie ndo òmpɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí.
11Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti dò nkɛ́yetoo kɛ́tɑ dɛ kó mɛom̀pùmɛ̀ miɛkɛ. Ti ndɑkɛ kɛ bɑ́ɑ́ yetɛ Kuyie nkpɛti kɛ́pɑɑ̀ mɛom̀pùmɛ̀, bɛ̀ do tì yetɛ mɛ̀ɛ̀ botí dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀ kɛ́ mɛ̀ pɑ̀ɑ̀.
12Kuyie nnɑ́ɑǹtì fòùmu kɛ kpeńnì kɛ si kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ disiè mɛnɑtimɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kpɛri, kɛ si kɛ tuɔ̀kù diwɛ̃nnì nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀, kɛ kékíí yɛkṹɔ̃̀ kɛ tuɔ̀kù mɛfemmɛ, kɛ kpɛ́inkoní mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri nɛ̀ iyɛntotí.
13Kuyie nkuù dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu, dɛ̀mɑrɛ̀ í kù sɔ̀rinɛ̀, dɛmɔu dɛ̀ feímu, dɛ̀mɑrɛ̀ í kù bìinnìnɛ̀, ti yóó ku nnɑ́kɛ́ ti dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀.
14Ti mɔkɛmu ikuɔ́ nìùtì diɛwè, Yesu Kirisi, Kuyie mBirɛ, wèè dèkɛ kɛĩ́nkɛ̀. Tí ntɛ̃ĩ́ kɛ tũ nKuyie nti tɑ̃́ kù.
15Ti kó ikuɔ́ nìùtì yɛ̃́mu ti cĩĩnnì mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ̀ mɛsémmɛ̀ ò bo, ò yɑ̀mu mɛsoum̀mɛ̀ mɛmɔu ti yɑumɛ̀, ò mɛ nyí dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi.
16Yóunɛ̀ kɛ̀ ti tɔ́ɔ́nnɛ̀ Kuyie nkùù ti dɔ́ kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, kɛ̀ kù ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, kɛ́ nti dɔ́, kɛ́ nti teénnɛ̀ dɛ̀ dò nkù ti teennɛ̀ dìì mɔ̀nnì.