Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Ebedeebɛ

Ebedeebɛ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛnɛ̀ ti nɑ́ɑ́ ntìì nɑ́ɑǹtì yuu: Kirisi weè tu ikuɔ́ nìùtì diɛwè, kɛ kɑri kɛĩ́nkɛ̀ dikɑ̀rì diɛrì Kuyie mbɑkù yoú,
2kɛ pĩ́ nKuyie nkuɔ́ tɔ̃mmú ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kù mɑɑ́ tɛ̀ kumɔ́mmɔnku, onìtì í mɑɑ́ tɛ̀.
3Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɑnnɛ ikuɔ́ nìùtì kòò bo nduɔ̀ nyɛpɑ̃rɛ̀ nyɛ Kuyie kɛ kù feu iwũɔ̃. Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti kó ikuɔ́ nìùtì dò nkɛ́féútɛ́ o kɔfɛ.
4Kɛ̀ Kirisi do bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nkɛ, ò nɑ bɑ́ ntú ikuɔ́ nìùtì. Kɛ yɛ̃́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ diɛ́ nkɛ bomɛ̀mu kɛ feu iwũɔ̃ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀.
5Ikuɔ́ nìùbɛ̀ do pĩ́ mmùù tɔ̃mmú do bɛnkú dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ndɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, Mɔyiisi do yóó mɑɑ́ dìì mɔ̀nnì mɛtɑummɛ̀ tou kɛ̀ kùu ò nɑ̀kɛ́mu kɛ dɔ̀: Mɑɑ́ di mɛsɑ̀ɑ̀ nweti weti kɛ̀ dì ndònnɛ̀ n dɑ bɛnkɛ dì ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀.
6Kirisi kó mutɔ̃mmú dɛumu, weè tɑ̀unko Kuyie nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ dɛ kó mɛtɑummɛ̀ dɛu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛkótímɛ̀, weè tu Kuyie nyɛ̃ nkù yóó dɔɔ̀mɛ̀ mɛmɔu kó dikũ̀nnì.
7Kɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kótímɛ̀ do nsɑ̀nnɛ̀, mɛpɑ̀mmɛ̀ nɑ bɑ́ mbuotɛ́.
8Kuyie nyɑ̀ mɛ̀ í sɑ̀nnɛ̀mɛ̀ mmɛ, kɛ bɛ́i nkɛ yĩ: Dɛ yiè kpɑɑnímu kɛ̀ m bo wɛ̃tɛ kɛ́tɑunnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ.
9Dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó ntú mɛtɑummɛ̀ n do dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ m bɛ̀ dɛ̀tɛ dìì yiè Esibiti kɛ dènnɛ. Dɛ kó mɛtɑummɛ̀ bɛ̀ mɛ̀ tɔ̃̀tɛmu kɛ̀ m bɛ̀ bùtínnɛ́. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Ntɛ dɛ yiè n yóó dɔɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ: N yóó ɑ̃nnɛ́ n kuɔ́ bɛ miɛkɛ nkɛ, kɛ́ ì wɑ̃̀ri bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ́ m bɛ̀ te mí nKuyie kɛ̀ bɛ̀ ntú n kɔbɛ.
11Dɛ yiè òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ tié n kuɔ́ o kou, yoo o kouu ò tié nkɛ dɔ̀ wè n yĩ́ɛ̃́tɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie. Bɛ̀ yóó nyì yɛ̃́mu bɛmɔu, ibí sɑ́m̀pɔ́ì nɛ̀ bɛkótíbɛ̀.
12N yóó bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́mmu bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀, n tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dentɛní bɛ yɛi nkpɛ́í.
13Kɛ̀ Kuyie nnɑ̀ɑ́ mɛtɑummɛ̀ pɑ̀mmɛ̀ kpɛ́í kù yɛ̃ mɛketimɛ̀ kòtɛ́mu kɛ pɛ̃nkɛ́.