Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Daiteronomi

Daiteronomi 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mec, taŋ Anôtônê ŋac Mose gêjam mec lau Israel naŋ, tonec. Mec tau kêtu ênê awamu.
2Eŋ kêsôm gebe “Apômtau gêmêŋ aŋga Sinai. Eŋ kêpi mêŋkêpô aêac aŋga Seir. Ênê ŋawê kêsa aŋga lôc Paran. Eŋ mêŋgêô lasê aŋga Meribat-Kades to ja ŋawaô kêsi eŋ lêma anôŋa.
3Biŋŋanô, eŋ têtac gêwiŋ nê lau, nê lau dabuŋ samob sêsêp eŋ lêma. Êsêac sêpuc aôm waŋam to sêsêlêŋ têdaguc nêm biŋ.
4Mose kêkêŋ biŋsu gêdêŋ aêac. Biŋsu tau kêtu gôlôac Jakobŋa nêŋ biŋlênsêm.
5Gêdêŋ taŋ launêŋ laumata sêkac to Israelnêŋ gôlôac samob sêpi tageŋ naŋ, Apômtau kêtu kiŋ aŋga Jesurun.
6“Ruben êmoa mata jali, eŋ êmac êndu atom, ma nê siŋwaganêŋ namba êtu sauŋ atom.”
7Biŋ tonec Mose kêsôm kêpi Juda gebe “O Apômtau, ôkêŋ taŋam Juda awa ma ôwê eŋ naêô lasê êndêŋ nê lau. Aôm lêmam ênac siŋ êjô eŋ to ônam eŋ sa aŋga nê ŋacjonêŋ.”
8Ma eŋ kêsôm biŋ tonec kêpi Lewi gebe “Ôkêŋ nêm Tumim to nêm Urim êndêŋ Lewi. Eŋ ŋac, taŋ gêjac matamanô ŋajam naŋ. Aôm kôsaê eŋ aŋga Masa to gôjac siŋ gôwiŋ eŋ aŋga bu Meribaŋa.
9Ŋac tau kêsôm kêpi têna agêc tama gebe ‘Aê kajala êsêagêc atom’. Eŋ gêlic nê lasitêwai atom ma gêjam kauc nê latuio to ŋac. Biŋŋanô, êsêac mateŋ gêdiŋ nêm biŋ to sejop nêm poac.
10Êsêac oc sêndôŋ nêm ŋagôliŋ êndêŋ Jakob ma nêm biŋsu êndêŋ Israel. Êsêac sêkêŋ gêŋ ŋamalu êndêŋ aôm ôŋu to tetoc daja ênsac nêm altar ŋaô.
11O Apômtau, ônam mec ênê waba samob ma ôkôc eŋ lêma ŋakôm sa. Ôtuc ênê ŋacjo to lau, taŋ sêkêŋ kisa eŋ naŋ, magiŋ êsu, gebe sêndi sa êtiam atom.”
12Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Benjamin gebe “Ŋac Apômtau têtac gêwiŋ eŋŋa, eŋ gêŋgôŋ tomalô. Lôlôc Ŋatau ejop eŋ êtôm bêcgeŋ, go êŋgôŋ ênê lôc ŋadeŋ êwiŋ eŋ.”
13Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Josep gebe “Apômtau ênam mec ênê nom ŋa ŋanô ŋajam, taŋ êsêp aŋga undambê ma êpi aŋga nom ŋalêlôm naŋ.
14Oc êpô kôm e ênam ŋanô ŋajamanô, ma ŋanô esewec ŋajam êtôm ajôŋgeŋ.
15Lôc laŋgwa sec êkêŋ kôm ŋanô ŋajam êndu to gamêŋ ŋabau teŋgeŋŋa ênam ŋanô êlêlêc su.
16Nom to ŋagêŋ samob êkêŋ ŋanô ŋajam-ŋajam, ma ŋac, taŋ gêmoa gamêŋ dani naŋ, êlic Josep ŋajam. Biŋ samob tonaŋ ŋai ŋanô êsa êpi Josep, êpi ŋac, taŋ kêtu nê lasitêwainêŋ kasêga naŋ, nê sunsuŋ ŋaô.
17Nê bulimakao kapoac ŋamêc kêtap ŋawasi sa ma ênê jabo kêtôm bulimakao saleŋŋa nê. Eŋ êsuc lau tomôkê-tomôkê ŋa jabo tonaŋ e naêndêŋ nom ŋamadiŋ. Epraimnê lau 10,000 to 10,000 tau tonaŋ, ma Manasenê lau 1,000 to 1,000 tau tonaŋ.”
18Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Sebulon gebe “O Sebulon, têmtac ŋajam êsa êtu nêm lêŋ lagajaŋa Ma aôm Isakar, têmtac ŋajam êsa êtu nêm becoboŋa.

19Êsêac sêkalem lau tomôkê-tomôkê sêpi êsêacnêŋ lôc sêna. Aŋga tônê oc sêkêŋ da gêdêŋ, gebe êsêac sejoŋ gwêc ŋagêŋlêlôm totau-totau ŋaawamata, to gaŋac ŋaawamata, taŋ kêsiŋ tau naŋ sa.”
20Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Gad gebe “Aê aoc êôc ŋac, taŋ kêkêŋ ŋasawa gêdêŋ Gad. Gad kêluŋ tau kêtôm lewe, eŋ kêkac gêŋ ŋalêma to ŋamôkêapac gêŋgic.
21Eŋ kêjaliŋ gamêŋ ŋajamanô sa kêtu tauŋa. Eŋ gêlic kasêganê nomlênsêm gêc kêtu eŋŋa. Eŋ jagêwiŋ launêŋ laumata ma gejob, gebe Apômtaunê mêtôc êtu anô to ênê biŋ êtu tôŋ êpi Israel.”
22Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Dan gebe “Dan kêtôm lewe ŋalatu, taŋ gêboaŋ kêsa aŋga Basan gêmêŋ naŋ.”
23Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Naptali gebe “O Naptali, moasiŋ gêjam sêga aŋga aômnêm to Apômtaunê mec gêjam aôm auc. Aôm ôwê kaiŋ bugêjactoŋ to gamêŋ gêmu kêsêpŋa.”
24Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Aser gebe “Aser kêtu Israel latuinêŋ ŋac, taŋ kêtap mec sa kêlêlêc naŋ. Nê lasitêwai têntac êwiŋ eŋ ŋanômaŋ, ma eŋ êsac akaiŋ tôŋ êsêp ŋalêsi.
25Sênsô tuŋ aôm auc ŋa ki jejec to kokoc, ma nêm ŋaclai ênaŋa atom e ômac êndu.
26“O Jesurun, ŋac teŋ kêtôm Anôtô, taŋ gêŋgôŋ tao ŋaô tonê ŋawasi me kêlêti gêmoa undambê gebe ênam aôm saŋa naŋ, gêmoa atom.
27Anôtô taugeŋ kêtu nêm lamuanô, eŋ kêsip aôm sa ŋa lêma teŋgeŋŋa. Eŋ kêtiŋ ŋacjo su gêmuŋ aôm ma kêsôm gebe Onseŋ sumaŋ.
28Tec Israel gêŋgôŋ tomalô, Jakobnê bumata êpoac tauŋa aŋga gamêŋ, taŋ gêjam ŋanô polom to wain. Biŋŋanô, ênê undambê kêpalip maniŋ kêsêp gêmêŋ.
29O Israel, aê aoc êôc aôm. Asa kêtôm aôm. Apômtau tau gêjam aôm sa. Eŋ kêtu lautuc gêjam aôm kêsiŋa to siŋ êku nêm ŋacjo tuluŋa, Nêm ŋacjo sêô lasê aôm to sênac papac aôm, ma aôm ôsêlêŋ ômoa êsêacnêŋ lôc ŋaô.” taŋ sêlac waŋ kêtu têtulu gêŋŋa.