Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - 2 REYES

2 REYES 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ipan nopa tonali Tlanahuatijquetl Ezequías huetzqui ipan se cocolistli huan miquisnequiyaya. Huan tiocamanalojquetl Isaías, icone Amoz, yajqui quiitato huan quiilhui: ―TOTECO quiijtohua: ‘Xiquinconsejomaca mochaj ehuani huan xijchihua nochi tlen monequi pampa timiquis. Ayoc timochicahuas tlen mococolis.’
2Huan Tlanahuatijquetl Ezequías mocuepqui huan quitlali ixayac campa tlapepecholi huan momaijto ica TOTECO huan quiijto:
3“Na nimitztlajtlanía noTECO, xiquilnamiqui quejatza ninejnentoc xitlahuac moixpa. Nimitztequipanojtoc ica nochi noyolo huan nijchijtoc tlen mitzpactía.” Huan tlahuel chocac Ezequías.
4Huan quema aya ajsiyaya Isaías tlatlajco ipan nopa calixpamitl para yas ichaj, ajsico se tlajtoli tlen TOTECO ipan ya huan nopa tlajtoli elqui:
5“Ximocuepa huan xiquilhui Ezequías, yajaya tlen inintlanahuatijca notlacajhua para queja ni niquijtohua, niiTECO, huan na tlen niiDios ihuejcapan tata, David: ‘Na nijcactoc motlamaijtol huan niquitztoc moixayo. Nimitzchicahuas tlen mococolis huan ica eyi tonali tiyas ipan nohueyi tiopa nimoTECO.
6Nimitzcahuilis xiitztos seyoc 15 xihuitl. Nimitzmaquixtis ta huan ni altepetl Jerusalén imaco nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Asiria. Huan nijchihuas para tlacame ma nechtlepanitaca pampa niquicnelía notlatequipanojca David.’”
7Huajca Isaías tlanahuati ma quisencahuaca se tlatixtli tlen higos huan ma quitlalilica campa nopa cocotl. Huan quichijque huan nopa cocotl pachijqui.
8Huan Ezequías quitlajtlani Isaías: ―¿Tlaque tlanextili TOTECO nechmacas intla nelía nimochicahuas huan huelis niyas ipan ichaj TOTECO ipan eyi tonali?
9Huan Isaías quiilhui: ―TOTECO quichihuas se tlanextili ica toreloj para mitznextilis melahuac timochicahuas queja mitzilhuijtoc. ¿Tijnequi para nopa tonal ecahuilotl ipan toreloj ma nejnemis majtlactli pasos iixmelac o ma mocuepas majtlactli pasos ica iica?
10Huan Ezequías quiijto: ―Nochipa nopa tonati iecahuilo ipan toreloj nejnemi pasos iixmelac huajca ya nopa ax más ohui. Más elis tlanextili intla nopa tonati ecahuilotl mocuepas ica iica majtlactli pasos. Ya nopa ohui.
11Huajca nopa tiocamanalojquetl Isaías quiilhui TOTECO tlaque tlanextili quinequiyaya. Huan TOTECO quichijqui para nopa tonati ecahuilotl ma mocuepa majtlactli pasos tlen ya nejnentoya ipan nopa reloj tlen Acaz.
12Quema panoc tonali, itelpoca Tlanahuatijquetl Baladán tlen tlali Babilonia tlen itoca Merodac Baladán quimatqui para mococohua Tlanahuatijquetl Ezequías ipan tlali Judá. Huajca quintitlanqui sequin tlacame tlen quihualicaque amatlajcuiloli huan se regalo tlen quititlaniyaya nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Babilonia.
13Huan Ezequías quinseli nopa tlatitlanilme huan quinnextili nochi tlen patiyo quipixqui ipan ichaj. Quinnextili nochi itomi tlen plata huan tlen oro, huan nochi tlacualpajtli huan nochi tlaajhuiyacayotl. Quinnextili campa quiajcocui nochi itepos para tlatehuis huan senquistoc nochi tlen patiyo campa tlaajcocui. Nochi quinnextili. Ax tleno oncac ipan nopa hueyi caltlanahuatili, niyon ipan nochi itlanahuatilis tlen ax quiitaque.
14Huan teipa nopa tiocamanalojquetl Isaías yajqui quiitato Tlanahuatijquetl Ezequías huan quitlajtlani: ―¿Canque ehuani nopa tlacame huan tlaque mitzilhuijque? Huan Tlanahuatijquetl Ezequías quiijto: ―Inijuanti huejca ehuani. Hualajque tlen tlali Babilonia.
15Huan tiocamanalojquetl Isaías quitlajtlani: ―¿Huan tlaque quiitaque ipan mochaj? Huan Tlanahuatijquetl Ezequías quiilhui: ―Quiitaque nochi tlen onca nica. Niquinnextili nochi campa nitlaajcocui.
16Huajca Isaías quiilhui Ezequías: ―Xijcaqui ni tlajtoli tlen mitzilhuía TOTECO:
17‘Hualas se tonal quema nochi tlen onca ipan mochaj quihuicase ipan tlali Babilonia. Quihuicase nochi tlen quisentilijque mohuejcapan tatahua huan tlen ta tijsentilijtoc hasta ama. Ax tleno mocahuas nica.
18Huan hasta nojquiya moteixmatcahua quinhuicase nepa ipan tlali Babilonia. Huan quincaparose huan quintlalise queja tlatequipanohuani ipan icaltlanahuatil nopa tlanahuatijquetl.’

19Teipa Tlanahuatijquetl Ezequías quiilhui Isaías: ―Nopa tlajtoli tlen TOTECO Dios tlen tiquijtojtoc, cualtitoc. Quiijto ni pampa moilhuiyaya: “Ipan nochi tonali quema noja niitztos oncas tlasehuilistli huan tiitztose ica temachtli, huan nopa tlaohuijcayotl panos teipa.”
20Nopa sequinoc tlamantli tlen panoc ipan itequi Ezequías huan nochi tlen quichijqui eltoc ijcuilijtoc ipan nopa amatlapohuali tlen itoca Tlen Quichijque Nopa Tlanahuatiani Ipan Tlali Judá. Nojquiya quiijtohua quejatza quipixqui miyac ichicahualis huan quejatza quichijqui nopa hueyi pila, huan nopa hueyi aojtli para ipan calaquis atl ipan nopa altepetl.
21Huan quema mijqui Tlanahuatijquetl Ezequías, icone tlen itoca Manasés pejqui tlanahuatía.