Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 Piɛri

2 Piɛri 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N kɔbɛ n dɔ́ bɛ̀, n di wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri dɛ́ríndi kɛ dɔ́ kɛ́yíɛ́ di dentɛmu kɛ̀ di ndɑkɛ di kèè tì Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ ti kpɛ́í.
2Dentɛnɛ̀ní Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tì nɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi Odɛɛtíwè duɔ́ nyìì tié nkòo tɔ̃rɛ̀ ì ndi tùo.
3Di nyɛ̃́ kɛ dò nyɛwe sɔnyɛ bɛnìtìbɛ̀ bo buotɛ́ kɛ́ndɔɔri bɛ̀ dɔ́mɛ̀ kɛ di dɑú kɛ tú:
4Yesu yɛ̃ nhò wɛ̃tiní, yé we? Ti yɛmbɛ̀ do bomu kɛ ku, nɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛtenkɛ̀ dɛmɔu dɛ̀ í cèètɛ.
5Bɛ̀ í yóó yie nKuyie nkuù bɛ́immɛ̀ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ buotɛ́, kɛ̀ kuù yìɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ̀ mɛniɛ mbɑ̀tɛ kɛ cɑ̃̀ńnɛ́ nɛ̀ kɛtenkɛ̀.
6Mɛɛ̀ niɛ ndo wɛ̃̀tɛ kɛ́píɛ nkɛtenkɛ̀ kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀.
7Mɛɛ̀ botí nku kù yóó bɛ́immɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ cɔ́útɛ́, kɛ̀ kùu bekɛ́nɛ̀ bɛnitiyɛibɛ kɛ́ bɛ̀ kpetínnɛ́.
8N kɔbɛ nyɛ̃́nɛ̀ kɛ dò nti Yiɛ̀ mborɛ̀ yɛbie ntɛkɔupíítɛ̀ (1000) dò ndiyiè dimɑ́ɑ̀ ndi kɛ̀ diyiè dimɑ́ɑ̀ dò nyɛbie ntɛkɔupíítɛ̀.
9Ti Yiɛ̀ nyí ɔɔtí, ò bo dɔɔ̀mɛ̀ ò bɛ́i ntì, bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ dò, nhò í dɔ́ òmɔùu feti, ò miḿmu kɛ dɔ́ bɑ́ wè wèe ceetɛ kɛ yóu mɛyɛi.
10Ti Yiɛ̀ nyóó wɛ̃tɛní oyúókù kɔ̃mɛ mmɛ. Dɛ yiè kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ɛ uutɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ́pɛ̃ɛ̃tóo kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncɔ́útɛ́ siwɑ̃̀ɑ̃ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛ kpɛrɛ dɛmɔu.
11Dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ yóó cɔ̀útɛ́ mɛmmɛ, di tũ ndò nkɛ́ceetɛ di borimɛ mmɛ kɛ́ndɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀.
12Mpĩ́nnɛ̀ ku tɔ̃mmú nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ̀ dɛ kó diyièe cɑ̃rikɛ kɛ́tuɔkɛní, kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncɔ́útɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yiɛtɛ.
13Ti bɑɑ kɛĩ́nkɛ̀ pɑ̀nkɛ̀ nkɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ pɑ̀nkɛ̀, Kuyie nti dɔúnnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndinùù, mɛyɛi nyí yó mbo dɛ̀ bɑ́ wè ò yó ndɔɔri dɛ̀ Kuyie ndɔ́mɛ̀.
14N kɔbɛ n dɔ́ bɛ̀, yetɛnko kɛ́ndò mpɑ́íí kɛ kpɑ mɛyɛi, kɛ́ntɑunɛ̀ Kuyie, kɛ́mbɑɑ dɛ kó diyiè.
15Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ dò nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nyí wɛ̃̀tɛní mɛcɑ̃ɑ̃ nhò mimmu kɛ dɔ́ kɛ́ di dɛɛtɛ́. Kuyie nduɔ́mmu mɛciì ntì tebitɛ Pɔɔri kòò tì ndi wɑ̃̀ri.
16Kɛ̀ tì bo o pɑ́tɛ miɛkɛ, kɛ̀ tìmɑtì yóù, bɛ̀ɛ̀ í bɑntɛ́ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kpenkɛ, kɛ̀ bɛ̀ cèèri tì tu mù bɛ̀ ɔ̃mmɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì tɛtì, bɛ̀ ce mbɛmɑ́ɑ̀ ndi Kuyie mbeéntì.
17N kɔbɛ n tì ndi nɑ̀kɛ́mu, nyɛ̃́nɛ̀ kɛ̀ bɛnitiyɛibɛ bɑ́ɑ́ di soutɛ́ kɛ̀ di yóu di fííkú nkùù cɛ miɛkɛ.
18Nsɔkɛ́nɛ̀ kɛ kótírí Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ, kɛ dɔkɛ yĩ́ɛ̃́tɛ́ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi Odɛɛtíwè, kòo yètìrì ndɛu sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ̀ ndò.