Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 Piɛri

2 Piɛri 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛnìtìbɛ̀ do bomu bɛ̀ɛ̀ tu bɛmɑ́ɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ soú. Mɛɛ̀ botí nku bɛnìtìbɛ̀ buotɛ́mɛ̀ di cuokɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ tìì í tú Kuyie nkpɛti kɛ bɛ̀ soú kɛ yetɛ ti Yiɛ̀ nwèè bɛ̀ dɛɛtɛ́ o kpɛti kɛ feti kɛ̀ Kuyie nyóó bɛ̀ kùɔ mɛcɑ̃ɑ̃.
2Kusṹkù bo tũnnɛ bɛ borimɛ kɛ̀ bɛ̀ ndɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nte kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ senkɛ̀rì Kuyie nkó kucɛ kùù tu timɔ́mmɔnti kɔku.
3Bɛ̀ yó ndi soú nkɛ dɔ́ idíítí nyi, Kuyie mmɛ nyóó bɛ̀ kpetínnɛ́mu bɑ̀mbɑ̀.
4Kuyie nyí yóu ku tɔ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ yetɛ ku kpɛti, kù yɛ̀ tɑnnɛ́ difɔ̃̀tìrì cũmpuri ndi dibiìnnì miɛkɛ kɛ bɑɑnɛ̀ tibeéntì yiè.
5Kuyie ndo í yóu Nɔwee kó dimɔ̀nnì kɔbɛ. Kù do cṹũnní fɛtɑɑfɛ̀ nfɛ kɛ̀ fɛ̀ɛ kuɔ bɛnitiyɛibɛ, kɛ́yóu Nɔwee nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛyiekɛ̀. Nɔwee do nɑ̀kɛ́mu bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ Kuyie ndɔ́mɛ̀.
6Kuyie ndo cɔ́u nSodɔmmu nɛ̀ Komɔɔ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ kú pɑ́íí, kɛ̀ dɛ̀ bɛnkú kù yóó kpetínnɛ́mɛ̀ mmɛ bɛnitiyɛibɛ,
7kɛ́dɛɛtɛ́ Dɔti onitisɑ̀ù wèè yɛ̀mmɛ̀ do cɑɑri nɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ yɛi.
8Ò do tú onitisɑ̀ù nwe kɛ bo bɛ̀ cuokɛ̀ kɛ wúó mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ yɛi nkɛ yo bɛ nɑ́ɑnyɛiti kòo yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri.
9Kuyie nyɛ̃́mu kù yóó dɛɛtɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí ku kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ fɛ̃́ũ̀rì, kɛ yɛ̃́ kù yóó kpetínnɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí bɛnitiyɛibɛ ku beéntì yiè.
10Kù dɔ̀kɛ yóó kpetínnɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɛ̀mbɛ mɛyɛi mbɛ yɛ̀mmɛ̀ dɔ́mɛ̀ kɛ kù sènku. Iyɑ́ɑ̀bìsítié nyɛmbɛ̀, n di nɑ́ɑ́ mbɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmɔkɛ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ nyɛ nɛ̀ sifeí, bɛ̀ í dé kɛĩ́nkɛ̀ kó bɛkperíbɛ̀ kɛ bɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́.
11Bɑ́ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kpeńnì kɛ bɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́, yɛ̀ í dɑ̀ɑ́tí kɛ bo sɑ̃́ɑ̃́ nkɛĩ́nkɛ̀ kó bɛkperíbɛ̀ Kuyie mborɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀.
12Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ í yɛ̃́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀, bɛ̀ dò nyiwũɔ̃ nyi ìì pɛí kɛ̀ bɛ̀ pĩĩ nkɛ kɔù. Bɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́ mbɛ̀ í yɛ̃́ dɛ̀ndɛ kɛ̀ Kuyie nyóó bɛ̀ kùɔ iwũɔ̃ tɛ̃mɛ̀.
13Bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nKuyie nyóó mɛ mbɛ̀ yietí. Bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi mbɛ̀ dɔ́mɛ̀ mmɛ kuyie ncuokɛ̀, kɛ̀ ɔ̃ mbo di yo ndɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dò nyisíɛ́ kɛ di sĩnkùnko, kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑtinɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ yɛi.
14Kɛ dɔ́ bɛnitipòbɛ̀ mɑ́ɑ̀ kɛ dɔɔri mɛyɛi nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ buɔ̀ mbɛ̀ɛ̀ í kpeńnì Kuyie nkó kucɛ, kɛ duɔ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀ idíítí kɛ yɛ̃́ bɛ̀ ɔ̃mmɛ̀ kɛ ì pɛ́u. Kuyie nyóó bɛ̀ bɔntɛ́mu kusĩ̀nkù.
15Bɛ̀ yóu kucɛ sɑ̀ɑ̀kù nku kɛ tũ mmɛyɛi nkɔku. Bɑdɑmmu Beɔɔ birɛ do tũ nkù kɛ́ndɔɔri mɛyɛi nkɛ dɔ́ idíítí.
16Kɛ̀ Kuyie nhò kpɑnnɛ̀ o tookperí kpɛ́í nkɛ̀ sɑ̃mmɑrímú ò dèkɛ wèe bɛ́i nhonìtì kɔ̃mɛ, kóò pɛ̀ítɛ́ ò dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í.
17Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ dò nsibií sìì kũ̀ṹ sìnsi, kɛ dò nyɛwɛtɛ̀ kuyɑɑkù tɔu yɛ̀. Kuyie mbo bɛ̀ kpetínnɛ́ difɔ̃̀tìrì cũmpuri dibiìnnì miɛkɛ.
18Bɛ̀ nɑ́ɑntɛ sifeí kó tinɑ́ɑǹtì nti nɛ̀ tiyɛinnɑ́ɑǹtì, kɛ soú mbɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ mufòmmu yɛimu, kɛ yũɔ̃ mbɛ̀ɛ̀ bo kɛ yɛtìní bɛ̀ɛ̀ feti bɛ miɛkɛ.

19Kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú bɛ̀ɛ yɛ̀ tidɑɑtì miɛkɛ, kɛ nɛ́ tú bɛmɔ́mmɔmbɛ mɛyɛi nkó tidɑɑtì, kɛ̀ mɛ̀ yóó bɛ̀ kùɔ kɛ yɛ̃́ dɛ̀ɛ̀ nɔ nhonìtì dɛɛ̀ ò bɑkɛ́mɛ̀.
20Kòo nìtì cɔutɛ́ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi Odɛɛtíwè kɛ yóu kutenkù kó mɛborimɛ kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ mɛ̀ tũ̀nnɛ, o borimɛ ɔ̃ɔ̃ sĩntɛmu kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ ò sòò í tũ nKuyie nkɛ̀ mɛ̀ dòmmɛ̀.
21Kòo do í yĩ̀ɛ̃́tɛ́ kucɛ sɑ̀ɑ̀kù dɛ̀ nɑ ntɔ̃ũ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ ò bo kù yĩ̀ɛ̃́tɛ́mɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ kù yetɛ, kɛ́yetɛ Kuyie ntié nsɑ̀ɑ̀yì bɛ̀ ò tié nyì.
22Dikotinùù mɑrì nɑ̀ɑ́ ntì kɛ tú: Tɛmɔtɛ̀ tɔ̃́ kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ yo ntɛ̀ tɔ̃́ dɛ̀, kɛ̀ dɛfɔ̃̀nkùrɛ̀ wùɔ kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ muɔ̀tì mɛsɑ̃̀mmɛ̀. Tiì ò tùɔ̀kɛ.