Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 Piɛri

2 Piɛri 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mí nSimɔɔ Piɛri m pĩ́ nYesu Kirisi kó mutɔ̃mmú mmu kɛ tú o kó ditɔ̃nnì. Míì wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri díndi bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ Kuyie nti kù tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí. Kuyie nnɛ̀ Yesu Kirisi Odɛɛtíwè bɛ̀ wetímu dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ di duɔ́ mmɛtɑ̃́kùmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ dònnɛ̀ ti kɔ̃mɛ.
2Kuyie ndi teennɛ̀ kɛ́ di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛdiɛ̀ nkɛ́ di duɔ́ ndiwɛ̀ì, di kù yĩ̀ɛ̃́tɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi.
3Kuyie nnɛ̀ ku wɛ̃rímú miɛkɛ kù ti duɔ́mmu dɛ̀ ti békú dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ̀ ti bo nfòù kɛ kù sɑ̃ntí. Kuù te kɛ̀ ti yĩ̀ɛ̃́tɛ́ wèè ti yu, kɛ̀ ti bo ò totɛ́nɛ̀ o kó tikpetì nɛ̀ o kó mɛsɑ̀ɑ̀.
4Nɛ̀ dɛɛ̀ miɛkɛ nkɛ Kuyie nti dɔunnɛ́mɛ̀ yɛnɔ̀ yɛdiɛyɛ̀ yɛsɑ̀ɑ̀yɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ ti pɛ̀tɛ́ kù yɛ̃ nkù yóó ti dɔɔ̀ dɛ̀ kɛ̀ ti nɑ kɛ́yentɛ́nɛ̀ kutenkù kuù nkó mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ mɛdɔ́kùmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kɔ̀ù, kɛ́dontɛnɛ̀ Kuyie.
5Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nyetɛnko kɛ́yíɛ́ mɛborimɛ sɑ̀ɑ̀mɛ̀ di tɑ̃́kùmɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ́yíɛ́ mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ di borimɛ sɑ̀ɑ̀mɛ̀ ĩ́nkɛ̀,
6kɛ́nnɔ nkɛ pĩĩ ndimɑ́ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ yíɛ́nɛ̀ di yĩ́ɛ̃́tímɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ di nɔ nkɛ pĩĩ ndimɑ́ɑ̀ di yetoo kɛ́mɔɔtɛ mɛwɛ̃́ɛ̃́rìmɛ̀, kɛ́yíɛ́ Kuyie nkó disɑ̃nni mɛwɛ̃́ɛ̃́rìmɛ̀ ĩ́nkɛ̀,
7kɛ́yetoo kɛ́ndɔ́ Kirisi kɔbɛ kɛ́mɔɔtɛ mɛdɔ́kùmɛ̀.
8Kɛ̀ di mɔkɛ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ dɛ̀ yɛ́útí dɛ̀ bo nte kɛ̀ di tɔ̃mmú ndɛ́úkú kɛ̀ di dɔkɛ yĩ́ɛ̃́tɛ́ ti Yiɛ̀ Yesu Kirisi.
9Wèè í mɔkɛ dɛndɛ ò tu kuyũ̀ɔ̃̀nkù nku, wè í wúó, kɛ í kpɑɑ́ yɛ̃́ Kuyie nhò ɔ̀útɛ́mɛ̀ o yɛi.
10Yetɛnko kɛ́tɑunnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ weti weti Kuyie nkùù di tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ di yu. Kɛ̀ di dɔɔri mɛmmɛ di bo nɑ kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku.
11Kɛ̀ Kuyie ndi kpetɛ́ dibòrì mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ di tɑ ti Yiɛ̀ nYesu Odɛɛtíwè kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ, dìì yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀.
12Dɛɛ̀ te kɛ̀ n dɔ́ kɛ́ ndi denni dɛ kó tinɑ́ɑǹtì sɑ̃́ɑ̃̀ bɑ́ nɛ̀ di mɛ ndiɛ́ nkɛ tì yɛ̃́mɛ̀ kɛ̀ di dɔkɛ fííkú timɔ́mmɔnti di tɑ̃́ tì miɛkɛ.
13Kɛ̀ n kpɑɑ́ fòù, n dɔ́ kɛ́ ndi dennimu dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nkɛ́duɔ́.
14Ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi n nɑ̀kɛ́mu kɛ tú m mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ.
15Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yetíróo kɛ bɑɑ tì ndi nɑ́ɑ́ nkɛ bo kú kɛ̀ di nkpɑɑ́ kɛ tì yɛ̃́.
16Ti nɑ́ɑ́ ntìì nɑ́ɑǹtì kɛ di bɛnkú ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi wɛ̃tinímɛ̀ nɛ̀ muwɛ̃rímú í tú pɛ̀tɛ̀m̀pɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ keú wè nɛ̀ mɛciì. Ti yɑ̀mu nɛ̀ ti nuɔ nhò kpeńnìmɛ̀.
17Ti do bomu ditɑ̃sɑ̀ɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ ti cicɛ Kuyie nhò sɑ̃ntɛ kóò dɛ́úkùnnɛ nɛ̀ ku kpetì diɛtì miɛkɛ kóò bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Yie nweè tú m birɛ kɛ̀ nh ò dɔ́ mɛsɑ̀ɑ̀ koò tɑ̃́ mɛdiɛ̀.
18Ti do ò bonɛ̀ ditɑ̃sɑ̀ɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ́keè dɛ kó mɛtɑmmɛ̀.

19Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti yie nkɛ dò Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tì yóó dɔɔ̀. Di dò nkɛ́ tì yiemmu, tiì dò nfìtírɛ̀ dɛ̀ɛ̀ mí kɛyènkɛ̀ kɛ wentɛ́, kɛ̀ tɛkṹnwentɛ́wɑ̃̀tɛ̀ yɛ̀nní kɛ mìítɛ́ di yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ.
20Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ dò nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù í nɑ̀kɛ́ tìmɑtì tìì tu o kpɛti.
21Onìtì bɑ́ɑ́ nɑ nɛ̀ omɑ́ɑ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù muù do bɛ̀ bonɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nKuyie mbɛ̀ duɔ́ ntì kɛ̀ bɛ̀ bo nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀.