Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Juan

2 Juan 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gikan sa hamtong ngadto sa pinili nga babaye ug sa iyang mga anak, nga akong gihigugma diha sa kamatuoran, ug dili lamang ako, apan ngadto usab sa tanan nga nasayod sa kamatuoran,
2tungod sa kamatuoran nga nagpabilin kanato ug magpabilin uban kanato sa kahangtoran.
3Ang grasya, kaluoy, ug kalinaw maga-uban kanato gikan sa Dios nga Amahan ug gikan kang Jesu-Cristo, ang Anak sa Amahan, diha sa kamatuoran ug gugma.
4Dako kaayo ang akong kalipay nga akong nakaplagan ang pipila sa imong mga anak nga nagalakaw diha sa kamatuoran, sama nga ato kining nadawat nga mga kasugoan gikan sa Amahan.
5Ug karon naghangyo ako kanimo, babaye, dili ingon nga ako nagsulat nganha kanimo ug usa ka bag-o nga kasugoan, apan niadtong ato nang nabatonan gikan pa sa sinugdanan, nga kinahanglan kitang maghigugmaay sa matag-usa.
6Ug kini ang gugma, nga kinahanglan magalakaw kita sumala sa iyang mga kasugoan. Kini ang kasugoan, bisan sa inyong nadungog gikan pa sa sinugdanan, nga kinahanglan magalakaw kamo niini.
7Kay daghan ang mga mangingilad ang nanungha sa kalibotan, ug wala sila mosugid nga si Jesu-Cristo miabot diha sa unod. Mao kini ang mangingilad ug ang anti-cristo.
8Pagtan-aw sa inyong kaugalingon, nga dili ninyo mawala ang mga butang nga gitrabahoan natong tanan, apan hinuon aron nga makadawat kamo sa tibuok nga ganti.
9Bisan kinsa nga nag-una ug wala mopabilin diha sa pagtulun-an ni Cristo wala nagbaton sa Dios. Siya nga nagpabilin diha sa pagtulun-an nakabaton sa Amahan ug sa Anak.
10Kung adunay moanha kaninyo ug wala modala niini nga pagtulun-an, ayaw siya dawata sa inyong panimalay ug ayaw siya abi-abiha.
11Kay siya nga nag-abiabi kaniya nag-apil sa iyang daotang mga buhat.
12Aduna akoy daghang mga butang nga angay pa isulat nganha kaninyo ug wala ako mangandoy nga isulat kini diha sa papel ug sa tinta. Apan naglaom ako nga makaanha kaninyo ug makigsulti sa inyong atubangan, aron nga ang atong kalipay mapuno.
13Ang mga anak sa imong pinili nga igsoong babaye nangumusta kaninyo.