Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Zãa

2 Zãa 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma gbɛ̃zↄ̃ↄ, mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ gãli pↄ́ Lua dìlɛ gbɛ̃́ↄnɛ. Má yeázi sĩana guu, sĩana pↄ́ kú wá vĩ mɛ́ wáↄ kuò gↄↄpii yã́i. Mámɛ má adoo, ń gbɛ̃́ pↄ́ aa sĩanapi dↄ̃ↄ píiɛ.
3Mae Lua ń a Nɛ́ Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́ ń sùuuo ń aafiao sĩana ń yeakↄ̃io guu.
4Kɛ́ má è á gbɛ̃eↄ ku sĩana guu lá Mae Lua dìlɛwɛ̃ɛwa, ma pↄ kɛ̀na maamaa.
5Tiasa ma gbɛ̃́ↄ, málɛ wabikɛwáɛ. I kɛ yã́ dafu málɛ oɛ́o, yã́ pↄ́ wá vĩ za káauɛ. Wàↄ yekↄ̃i.
6Yeakↄ̃in kɛ: Wàↄ yã́ pↄ́ Lua dìlɛↄ kũa. Yã́ pↄ́ Lua dìlɛpi mɛ́ dɛ wàↄ yekↄ̃i lá á mà za káauwa.
7Gbɛ̃sãsãna dasiↄ lìgua dṹnia guu, aaì mɛ Yesu Kilisi i mↄ gbɛ̃nazĩna ũo. Gbɛ̃́ bee taaá gbɛ̃sãsãnaɛ, Kilisi ibɛɛɛ.
8À laaika, ásu to zĩ pↄ́ wá kɛ̀ kɛ pão. À to à ài'e a lɛ́ gbɛu.
9Gbɛ̃́ pↄ́ vĩ̀ Kilisi yãdanɛ lɛ́a Lua dↄ̃o. Gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ ń yã́pio Mae Lua vĩ ń aà Nɛ́o an píi.
10Tó gbɛ̃́ mↄ̀ yãdadaiɛ́ mɛ́ a yã́ bee kũao, ásu à aà dilɛo. Ásu gbãakpaaàzi seo.
11Asa gbɛ̃́ pↄ́ gbãakpàaàzi lɛ́ kú aà vãikɛaↄ guuɛ.
12Má yãvĩ dasi mà oɛ́, ãma má ye mà kɛ̃́ɛ́ láuo. Ma wɛ́ dↄi mà mↄ á gwaiɛ, wí bↄ kↄ̃ lɛ́u, kɛ́ wá pↄna e kɛ zài.
13Gãli pↄ́ Lua dìlɛ la gbɛ̃́ↄ fↄkpàwá.