Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Naa77antto Yohaannisa

Naa77antto Yohaannisa 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taani cimai, intteyyo doorettida godatteeyyoonne ne naatuyyo ha dabddaabbiyaa xaafais; nu giddon de7iya qassi nunaara merinau de7ana tumatettaa gishshau, taani inttena tumu siiqais. Qassi ta xalaala gidennan, tumatettaa eriya ubbati inttena siiqoosona.
3Xoossaa nu Aawaa aaro kehatettai, maarotettainne sarotettai a Na7aa Yesuus Kiristtoosa aaro kehatettai, maarotettainne sarotettai tumatettaaninne siiquwan nunaara issippe gido.
4Xoossai, Aawai nuna azazidoogaadan, ne naatuppe amaridaageeti, tumatettan de7iyoogaa be7ada taani daro ufaittaas.
5Siiqo godattee, ha77ikka nuuni ubbai issoi issuwaara siiqettana mala, taani nena woossais; ha azazoi kaseesappe nunaara de7iya azazoppe attin, taani neeyyo ooratta azazo xaafikke.
6Siiquwaa giyoogee nuuni Xoossaa azazuwaa naagiiddi de7iyoogaa giyoogaa. Qassi koiroosappe intte siyidoogaadankka, a azazoi aibee giikko, intte ubbai siiquwan de7anaagaa.
7Aissi giikko, Yesuus Kiristtoosi asa gididi yiidoogaa ammanokko giyaageeti, balettiya daro asati, dere giddo gelidosona. Hegaa mala urai ooninne asa balettiyaagaanne Kiristtoosa morkkiyaa.
8Intte oottidoogau kumetta woituwaa ekkanaappe attin, intte oottidoogaa bashshenna mala, inttena naagite.
9Kiristtoosa timirttiyaappe haakkiya uraunne qassi a timirttiyan de7enna urau Xoossai baawa. Kiristtoosa timirttiyan de7iya uraayyo Aawainne Na7ai de7oosona.
10Ooninne inttekko yiidi, ha timirttiyaa eheennan aggikko, intte soo a gelissoppite; sarokka gooppite.
11Aissi giikko, a saro giya urai a iita oosuwaa aara shaakkees.
12Taani intteyyo xaafanau koyido darobai de7ees; shin woraqataaninne qalamiyan xaafanau koyabeikke; shin nu ufaissai polettana mala, inttenaara doonan haasayanau inttekko baana gaada qoppais.
13Xoossai doorido ne michchee naati nena saro saro yaagoosona.