Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yoni Firindena

Yoni Firindena 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N tan dɛnkɛlɛya yamaan fonna nan kɛdini ito sɛbɛxi ɲaxalan sugandixin ma e nun a diine, n xanuntenne ɲɔndini. Naxanye birin ɲɔndin kolon, ne fan e xanuxi
2ɲɔndina fe ra naxan luma en yi a mɔn luma en xɔn nɛn habadan.
3Fafe Ala e nun Yesu Alaa Muxu Sugandixina, Fafe Alaa Dii Xɛmɛna, na xa hinan en na, a kininkinin en ma, a bɔɲɛ xunbenla fi en ma ɲɔndin nun xanuntenyani.
4N sɛwa nɛn kati, n to ɛ diina ndee to sigan tiyɛ ɲɔndin kiraan xɔn ma alo Fafe Ala a yamari en ma kii naxan yi.
5Iki, i tan ɲaxalan sɔn faɲina, n naxan maxɔdinma i ma sɛbɛni ito yi, na mi findixi yamari nɛnɛn xan na fɔ naxan yi en yi xabu a fɔlɔni fa fala en xa en bode xanu.
6Xanuntenyaan ni ito ra fa fala en xa sigan ti a yamarine bun. A yamarin ni ito ra a en xa sigan ti xanuntenyani alo ɛ bata a mɛ kii naxan yi xabu a fɔlɔni.
7Muxu mayenden wuyaxiye bata mini dunuɲa yi, naxanye mi e tima a ra fa fala a Yesu, Alaa Muxu Sugandixin fa nɛn fati bɛndɛn kiini. Muxu mayendenne nun Alaa Muxu Sugandixin yaxune nan na muxu sifane ra.
8Ɛ a liga ɛ yeren ma, ɛ nama en ma wanla tɔnɔn kala, alogo ɛ xa ɛ kɔntɔn kamalixin sɔtɔ.
9Naxan mi luma Alaa Muxu Sugandixina xaranni fɔ a dangu a ra, Ala mi na kanni. Naxan na lu Yesu a xaranni, Fafe Ala nun a Dii Xɛmɛn fan luma nɛn na kanni.
10Xa muxu yo fa xaranna ra ɛ konni naxan mi findixi xaranni ito ra, ɛ nama a yigiya ɛ konni, ɛ nama a xɔntɔn.
11Amasɔtɔ naxan a xɔntɔnma, na bata kafu a ma a wali ɲaxine yi.
12Fe wuyaxi n kui n naxan falɛ ɛ xa, koni n mi waxi a sɛbɛ feni kɛdini. Koni a xɔnla n ma, n xa sa falan ti ɛ xa yɛɛ nun yɛɛ alogo en ma sɛwan xa dɛfe.
13Ala i magilɛn naxan sugandixi, na diine i xɔntɔn.