Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 HANUA PAVAPAVADIA

1 HANUA PAVAPAVADIA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bena Solomon ese Israel tau-badadia bona iduhu lohiadia iboudiai bona Israel taudia edia ruma biagudia na e haboudia, Ierusalem ai bae hebou King Solomon vairanai, Iehova ena taravatu mauana na David ena hanua ladana Siona amo bae daelaia totona.
2Hua ihahituna, ladana Etanimi, ariana negana ai, Israel tataudia iboudiai na King Solomon dekenai e hebou.
3Israel tau-badadia iboudiai ema; bena hahelaḡa taudia ese maua helaḡana e abia isi,
4Iehova ena maua helaḡana bona hebou kalagana bona ḡau helaḡadia kalaga lalonai e miava iboudiai na hahelaḡa taudia bona Levi taudia ese e daelaidia.
5Bena King Solomon bona Israel hegogona idoinai, ia vairanai vada e hebou taudia, na ia ida maua helaḡana vairanai e gini, mamoe bona boromakau mamaruanedia momo herea na e hahelaḡadia, ihagaudia eiava iduahidia na tau ta asi dibana.
6Bena hahelaḡa taudia ese Iehova ena taravatu mauana na e mailaia, ena gabu ai e atoa, dubu ena laloma daiutuna helaḡana lalonai, helaḡa herea gabuna ai, kerubi hanidia henudiai.
7Badina be kerubi ese hanidia e toidia roro, maua helaḡana ena gabu daenai; taunabunai kerubi ese maua helaḡana mai madunana audia ida e ḡovadia.
8Hari maduna audia na lalata heherea dainai, dududia na laloma daiutuna helaḡana vairana kahana ai dubu irutahunana amo e heitava; a dubu murimurina amo na asie heitava. Unu e mia tomamu ema bona ina dina.
9Asi ḡau ta maua helaḡana lalonai, hari huro-nadidia palakadia ruaosi, Horeb ai Mose ese e udadia ḡaudia mo; una na vanegai Iehova ese Israel taudia taravadia e atu gabuna, Aigupto tanona amo e raka lasiva negana ai.
10Bena hahelaḡa taudia na gabu helaḡana amo e raka lasi negana ai, ori ta ese Iehova ena dubu e hahonua.
11Taunabunai, hahelaga taudia na hesiai karadia ikaradia totona asie gini diba, una ori dainai; badina be Iehova hairaina ese ena dubu e hahonua.
12Bena Solomon eto, Iehova ese dina na guba ai vada e atoa; a ia be dibura masemase lalonai baine noho e tomamu.
13Lau ese ruma hereadaena vada na hadaia oiemu, emu noho gabuna ai bainela, ela bona hanaihanai.
14Bena Israel hebou taudia do ginidia ai, hanua pavapavana na e gini kerehai, bena una hebou idoinai e hanamoa.
15Ia eto, Iehova, Israel Diravana, aita hanamoa. Ia ese ia imana amo ena gwauhamata vada e hamomokania, ia uduna amo tamagu David e hamaorolaia ḡauna, eto
16“Egu bese Israel na Aigupto amo na hakaua lasi dinana amo ema, hanua ta Israel iduhudia iboudiai lalodiai asina abia hidi, lau ladagu baine noholaia rumana auta baine gini gabuna; a David na abia hidi, egu bese Israel baine biagua”.
17Tamagu David ena lalo-hadai be Iehova, Israel Diravana, ena dubu auta baine haginia eto.
18A Iehova ese tamagu David e hamaoroa, eto “Emu lalo-hadai be lau ladagu dubuna auta ba haginia, bona unu o laloa tomamu be namo;

19ḡau tamona oi na dubu basio haginia, a natumu, do baine vara merona, ese lau ladagu dubuna baine haginia”.
20Harihari Iehova ese ena gwauhamata vada e hamomokania; badina be lau vada na tore isi, tamagu David gabuna ai, bona Israel teronona ai na helaimu, Iehova ena gwauhamata heḡereḡerena, bona dubu vada na haginia, Iehova, Israel Diravana, ladana ena.
21Unuseni ai maua helaḡana gabuna vada na lailaia; ia lalonai Iehova ena taravatu, Aigupto tanona amo e hakaudia lasi negana ai seneda e henidia ḡauna, na e heudamu.
22Bena Solomon na Iehova ena ihaboulaina patana vairanai e gini, Israel hebouna idoinai vairanai; bena imana na e toi roro, guba e dudui heni;
23bena eto, Iehova e, Israel Diravana, asi Dirava ta oi heḡereḡeremu, guba atai ai eiava tanobada henu ai; emu gwauhamata o badinaiamu bona emu hebogahisi o hahedinaraiamu emu hesiai taudia, oi vairamu ai e rakamu mai lalodia idoidiai taudia, ediai.
24Oi ese emu hesiai tauna lau tamagu David o hamaorolaia herevana vada o badinaia; oibe, udumu amo o gwauraia bona imamu amo vada o hamomokania hari ina dina ai.
25Taunabunai, Iehova e, Israel Diravana, emu hesiai tauna David o gwau henia hamata ḡauna na ba badinaia, oto “Natumu na edia dala nahuadia bema toho, bona lau vairagu ai bema raka, oi ese lau vairagu ai vada o raka heḡereḡerena, oi garamu ta basine moru, Israel teronona ihelai-kauna ai.”
26Taunabunai, Israel Diravana e, emu hereva, emu hesiai tauna lau tamagu David o hamaorolaia herevana, na ba hamomokania.
27A Dirava na momokani tanobada ai baine noho a? A itaia, guba atai doriva-dorivana na se heḡereḡere emu noho gabuna; matona, ina lau ese vada na haginia dubuna na ede baine heḡereḡere toma?
28Ḡau tamona, emu hesiai tauna egu ḡuriḡuri bona egu noinoi bavabi dae; Iehova e, egu Dirava, emu hesiai tauna egu taitai bona egu ḡuriḡuri hari ina dina ai e dae vasimu ba hakala henidia;
29hanuaboi ai bona dina ai ina dubu, vada o herevalaia oto “Lau ladagu na eneseni ai baine noho” gabuna, ba haḡerea, emu hesiai tauna egu ḡuriḡuri ina gabu enai na gwauraiamu na ba hakala henia totona.
30Emu hesiai tauna bona emu bese Israel na emai ḡuriḡuri ai na ina gabu baia vaira henia negadia ai na emai noinoi ba kamonai; oibe, emu noho gabuna guba ai ba kamonai; bona ba kamonai negana ai emai dika ba gwau tao.
31Tau ta ese ia dekena tauna bema kara dika henia, bena bema haduaia baine gwau hamata, bona ena gwauhamata na ina dubu lalonai emu ihaboulaina patana vairanai bema gwauraia,
32oi ese guba ai ba kamonai, bona karana ba karaia; emu hesiai taudia ba hahemaoro henidia, kerere tauna na ba revaia, ena kara na ia sihona kwarana ai ba haloua, bona kara maoromaoro tauna na maorona ba gwauraia, ena kara maoromaoro heḡereḡerena davana do ba henia.
33Emu bese Israel na inaidia vairadiai bae darere, oiemu ai vada e kara dika dainai, negadia ai na bema lou henimu, bona oi ladamu bema matauraia, bona ina dubu ai bema ḡurimu bona bema noi henimu,
34oi ese guba ai ba kamonai, bena emu bese Israel edia dika ba gwau tao, bona ba loulaidia, senedia o henidia tanona lalonai.
35Emu ai bae kara dika dainai guba baine hekou bona medu basine diho negadia ai, ina gabu enai bema ḡuriḡuri, bona oi ladamu bema matauraia, bona ba hahisihisidia negadia ai edia kara dika bema rakatanidia,
36oi ese guba ai ba kamonai, bena emu hesiai taudia, emu bese Israel, edia dika ba gwau tao, bona bae rakalaia dalana namona ba hadibalaidia; bona emu tano, emu bese taudia vada o henidia bae ḡaunaia tanona, latanai medu ba hadihoa.

37Tano ai doe bema vara, eiava dai-hanai gorerena, eiava hogohogo eiava valavala eiava kwadi eiava rautunu, eiava inaidia na edia hanua ta ai bema koudia heḡeḡe; edena dai-hanai gorerena eiava edena hisihisi bema vara;
38bena edena ḡuriḡuri eiava edena noinoi tau ta ese eiava emu bese Israel taudia iboudiai ese, bae henimu, ta ta sibona sibona lalodia hisihisidia ihaerodia ai bona imadia ina dubu bae toi roro henia ai,
39oi ese emu noho gabuna guba ai ba kamonai bona edia dika ba gwau tao, bona ba kara henidia, ena kara ena kara heḡereḡerena ba henidia, badina be oi sibomu ese taunimanima natudia iboudiai lalodia o dibadiamu.
40Taunabunai idia ese oi ganmu bae gari, senedia o henidia tanona ai bae noho dinadia iboudiai lalodiai.
41Unuhetomana danu idau tauna ta, dia emu bese Israel tauna ta, na oi ladamu bagunai tano daudauna amo bainema,
42(badina be idia ese oi ladamu herea-daena bona oi imamu goadana bona imamu hetoi-rorona haridia bae kamonai), bena ina dubu baine vaira henia, baine ḡuriḡuri,
43una negana ai emu noho gabuna guba ai ba kamonai, idau tauna ena noinoi gaudia iboudiai ba henia; unu amo tanobada besedia iboudiai ese oi ladamu bae diba bona oi garimu bae gari, emu bese Israel heḡereḡeredia, bona bae diba danu ina lau ese vada na haginia dubuna na oi ladamu vada e hahenemailaia.
44Emu orea taudia ese inaidia bema tuari henidia, oi ese borna siaidia dalana ta amo, bena oi ese vada o abia hidi hanuana bema vaira henia bona oi ladamu dainai vada na haginia dubuna danu bema vaira henia, bena Iehova bema ḡuria,
45oi ese guba ai edia ḡuriḡuri bona edia noinoi ba kamonaidia, bona edia namo ba hamiaia.
46Oiemu ai kara dika bema kara, (badina be dika se karamu tauna ta lasi), bena boma badu henidia, bona inaidia irnadia ai boma atodia, bena mai iguidia ida inaidia edia tano bema laohaidia, gabu daudau eiava kahikahi,
47ḡau tamona, mai iḡuidia ida e laohaidia tanona ai bema haeroa bona bema helalo kerehai, bona e guidia taudia edia tano ai oi bema tai henimu, bema toma “Ai na vada a kerere, vada a kara havara, vada a kara dika”;
48oibe, bema helalo kerehai mai daradia idoidiai bona mai lalodia idoidiai, inaidia, hari e ḡuidia taudia, edia tano ai, bena edia tano, senedia o henidia tanona, bona o abia hidi hanuana, bona ina oi ladamu bagunai vada na haginia dubuna, bema vaira henidia, oi bema gurirnu,
49oi ese emu noho gabuna guba ai edia ḡuriḡuri bona edia noinoi ba kamonai, bona edia namo ba hamiaia,
50bona emu orea taudia edia kara dika oiemu ai do ba gwau tao, bona edia kara havara iboudiai oiemu ai vada e kara danu. Bona ba bogadia hisi, e ḡuidia taudia vairadiai, idia ese danu bae bogadia hisi helaoreana.
51Badina be idia na oiemu orea bona oi dihimu; oi ese Aigupto tanona amo, bona auri amuna lalona amo, o hakaudia lasi.
52Matamu na bae papa, emu hesiai tauna egu noinoi enai, bona emu bese Israel edia noinoi enai; bena bae boi henimu negana ai ba hakala henidia.
53Badina be, Ḡaubada Iehova e, oi ese tanobada besedia iboudiai bogaragidia amo o abidia siri, oi dihirnu ai baela totona, senemai na Aigupto amo o hakaudia lasi negana ai emu hesiai tauna Mose uduna amo o gwauraia heḡereḡerena.
54Solomon na ina ḡuriḡuri bona noinoi idoinai e gwauraia vaitani, bena ia na Iehova ena ihaboulaina patana vairanai, tuina vada e hadai bona imana na guba vada e toi roro henia gabuna amo, e tore isi;

55unuseni ai e gini, Israel hegogona idoinai e hanamoa, mai gao badana ida, eto,
56Iehova aita hanamoa, badina be ia ese ena bese Israel na laga-ani vada e henidia, ena gwauhamata idoinai heḡereḡerena. Ena gwauhamata namona, ena hesiai tauna Mose uduna amo e gwauraia ḡauna, herevana ta se hamorua.
57Iehova, eda Dirava, na ita ida, seneda e bamodiava heḡereḡerena; ia na basine rakatanida bona basine dadaraida;
58ia ese laloda baine hamanadadia ienai, iena dala iboudiai baita raka, bona ena hahegani, ena taravatu bona ena hahedua, seneda e haḡanilaidia ḡaudia, baita badinadia helaoreana.
59Egu hereva bini, Iehova vairanai na noinoi gaudia, na Iehova, eda Dirava, dekenai bae mia kahikahi, dina ai bona hanuaboi ai, bona ia ese ena hesiai tauna bona ena bese Israel edia namo baine hamiaia, dina ta ta ahuna heḡereḡerena;
60unu amo tanobada besedia iboudiai bae diba, Iehova na Dirava, idauna ta ma lasi.
61Taunabunai, lalomui ese Iehova, eda Dirava, bae badinaia tarika-tarika; iena taravatu ai ba raka bona iena haheḡani ba badinadia, ina dina ai heḡereḡerena.
62Bena hanua pavapavana, bona Israel idoinai ia ida, ese Iehova e boua.
63Solomon ese boromakau mamaruanedia gerebu-rua daha-rua bona mamoe domaga-ta gerebu-rua e hahelaḡadia, ena herohemaino boubouna, Iehova ena. Unu a hanua pavapavana bona Israel taudia iboudiai ese Iehova ena dubu e hahelaḡaia.
64Una dina tamona ai hanua pavapavana ese danu dubu maḡuna lalona bogaraginai, Iehova ena dubu vairanai e miava ḡauna, na e hahelaḡaia; unuseni ai ia ese ḡole-oho boubouna bona flaoa boubouna bona digara seadia herohemaino boubouna ḡaudia danu e hahelaḡadia; badina be auri-laboralabora ihaboulaina patana Iehova vairanai na dia bada, gole-oho boubouna bona flaoa boubouna bona digara seadia herohemaino boubouna gaudia na ia latanai bae ato.
65Taunabunai, Solomon ese aria e karaia una negana ai, bona Israel idoinai ia ida, hegogo bada-hereana, Hama e raka vareai gabuna amo ela bona Aigupto Dokana. Iehova, eda Dirava, vairanai, aria dinadia na hitu.
66Bena dina ihataurahanina ai ia ese taunimanima na e siaidia oho; bena idia ese hanua pavapavana e hanamoa, bena edia ruma ela mai moaledia bona mai lalo-namodia ida, Iehova ena hahenamo idoinai ena hesiai tauna David bona ena bese Israel latadiai e hahedinaraia dainai.