Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 HANUA PAVAPAVADIA

1 HANUA PAVAPAVADIA 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sieba pavapavana hahinena ese Solomon harina namona Iehova ladana bagunai e kamonai; bena ia na ema, henanadai aukadia amo baine tohoa totona.
2Ierusalem ai e kau, mai ena hesiai taudia hutuma bona ena kohu momo ida; kamelo ese aniani mamidia ihanamodia muramuradia bona gold momo-herea bona dava bada nadidia e hua. Solomon dekenai e kau, bena ena lalo-hadai iboudiai na ia e hamaorolaia.
3Bena Solomon ese ena henanadai iboudiai e haerelai henia; pavapava enai ḡau ta na dia hehuni, iboudiai ia ese e hahedinarai henia.
4Sieba pavapavana hahinena ese Solomon ena aonega idoinai e itaia, bona e haginia rumana,
5bona ena pata anianidia, bona ena heitatao lohiadia edia helai gabudia, bona ena hesiai taudia edia kara bona edia dabua, bona ena kehere iloalaina taudia, bona ena gole-oho bouboudia, Iehova ena dubu ai e hahelaḡadia ḡaudia; bena lalona e boio.
6Bena hari hahine ese hanua pavapavana e hamaoroa, eto, Egu tano ai emu kara bona emu aonega haridia na kamonai iboudiai na momomo-kakani,
7a unu hari na asina abidia dae ema bona lau nama, sibogu matagu amo name ita; a, kahana na asie hamaorogu, emu aonega bona emu taḡa ese na kamonai haridia e hereadiamu.
8Adavamu na daka moale! Emu hesiai taudia bini, dina iboudiai oi vairamu ai gigini bona emu aonega herevadia e kamonaimu danu daka moale!
9Iehova, emu Dirava, bae imodaia; ia ese vada e lalo namo henimu, bona Israel teronona ai vada e hahelaimu kau. Iehova ese Israel e ura henia hanaihanaimu dainai, ia ese pavapava ai vada e halaomu, hahemaoro bona kara maoromaoro ba kara helaoreana.
10Bena hari hahine ese hanua pavapavana na gold talent sinahu-ta ruahui, bona aniani mamidia ihanamodia muramuradia bona dava-bada nadidia momo herea e henia; nega hata aniani mamidia ihanamodia muramuradia unuhohodia na asie ita lou, unu Sieba pavapavana hahinena ese King Solomon e henia gaudia heḡereḡeredia.
11Ina danu, hari Hirama ena lagatoi, Ofiri amo gold e mailaia ḡaudia, na Ofiri amo danu boto audia momo bona dava-bada nadidia e mailai.
12Unu boto audia amo hanua pavapavana ese au-tubua e kara, Iehova ena dubu ḡaudia bona pavapava ena ruma gaudia; bona ane-abi taudia edia gitara bona edia hatai ḡaudia badadia danu e kara. Boto audia unuhetomadia haida asiema eiava asie heita ema bona ina dina.
13Bena King Solomon ese Sieba pavapavana hahinena na ena ura gaudia iboudiai e henia; King Solomon ena herahia gaudia latadiai hahine e noi gaudia iboudiai ma e ato kau. Bena hahine na e tore isi, ena hesiai taudia ida ena tano korikori e lou lao.
14Laḡani tamona lalonai Solomon dekena e mailaia gold-na ena metau na talent sinahu-tauratoi tauratoi-ahui tauratoi;
15bona haida danu laolao taudia bona hoihoi taudia bona Arabia pavapavadia iboudiai bona tano lohiadia edia amo e abi.
16King Solomon ese gold kesidia badadia sinahu-rua, e hodo palaka gaudia, e karadia; kesi ta ta ai gold ena metau be sekele sinahutauratoi.
17Bona gold kesidia sinahu-toi, e hodo palaka gaudia, ma e karadia; kesi ta ta ai gold ena metau be mina toi. Unu kesi na hanua pavapavarta ese Lebanon Udana Rumana ai e atodia.
18Hanua pavapavana ese danu terono badana na aivori amo e karaia, bona gold ḡoevaḡoeva-hereana amo e ḡovaia.

19Hari terono ena vadavada na tauratoi; tabekau ḡauna latanai boromakau natuna kwarana e koroa; ohena kahana kahana na ima ato-kau gabudia, bona hari ima ato-kau gabudia badibadidiai na leona rua laulaudia ginidia ai e korodia.
20Leona gwauta-rua laulaudia na hari vadavada tauratoiosi dududia dududia ta ta ai e haginidia. Basileia idau-idau iboudiai lalodiai unuhetomana ta nega ta ai asie karaia.
21King Solomon ena inuinu keheredia iboudiai na gold, bona Lebanon Udana Rumana ai ruma kohudia iboudiai na gold ḡoeva-daena amo e karadia. Ḡau ta silver amo asie karaia; una na ḡau pipikina Solomon ena nega ai.
22Badina be hanua pavapavana na mai ena lagatoi oreana ta, Tarasisi lagatoidia, Hirama ena lagatoi oreana ida e heau hebou. Laḡani toi toi amo hari Tarasisi lagatoidia na e lou mai, gold bona silver bona aivori bona maniki badadia bona tukimi e mailaidia.
23King Solomon ese tanobada pavapavadia iboudiai na e hereadia, taga ai bona aonega ai.
24Tanobada idoinai ese Solomon vairana e tahua, Dirava ese ia lalona ai vada e atoa aonegana bae kamonai totona.
25Ta ta ena herahia ena herahia e mailai, silver ḡaudia bona gold ḡaudia, bona dabua, bona dahudahu muramurana bona aniani mamidia ihanamodia muramuradia, bona hosi bona doniki; unuheto laḡani ta ta lalodiai e heni.
26Solomon ese kariota bona hosi-gui taudia e haboudia. Ena kariota na daha-ta sinahu-hani; bona hosi-gui taudia na gerebu-ta daha-rua, kariota hanuadia ai e hanohodia, bona haida na hanua pavapavana dekenai Ierusalem ai danu.
27Hanua pavapavana ese silver na ḡau pipikina ai e halaoa Ierusalem ai, nadi na heto; bona sida audia na e hahohodia, Sefela sukedia na heheto.
28Solomon ena hosi na Aigupto bona Kue amo e abidia; hanua pavapavana ena hoihoi taudia ese Kue amo e abidia, mai davadia.
29Kariota ta na Aigupto amo e abia, davana na silver sekeledia sinahu-tauratoi, bona hosi ta davana na silver sekeledia sinahu-ta imahui. Taunabunai, hanua pavapavana ena hoihoi taudia ese ma e hoihoilaidia lou, Hiti taudia edia pavapava iboudiai bona Suria pavapavadia ediai.