Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 HANUA PAVAPAVADIA

1 HANUA PAVAPAVADIA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Una negana ai Ieroboam natuna Abia na e gorerea.
2Bena Ieroboam ese adavana e hamaoroa, eto, A tore isi, oromamu ba ha-idaua, taunimanima basie diba oi na Ieroboam adavana; bena Silo baola. A itaia, peroveta tauna Ahia, e herevalaigu ina bese ena pavapava ai bainala eto tauna, na unuseni ai.
3Flaoa igabudia gwauta bona dikea haida bona bada-ranuna kavabu ta bavabi kau, ia dekena baola; ia ese baine hamaoromu dahaka baine vara ina mero enai.
4Ieroboam adavana na unu e kara toma; e tore isi, Silo ela, Ahia ena ruma ai e kau. Hari Ahia na ḡau ta se ita, badina be matana e valahu-valahu, e buruka dainai.
5Bena Iehova ese Ahia e hamaoroa, eto, A itaia, Ieroboam adavana na e maimu, baine nanadaimu natuna dainai; badina be ia na e gorereamu. Unu ini ba hereva henia toma. Hahine na e kau negana ai, ia na e koikoi, eto ia na hahine idauna ta.
6A ia na iduara amo e raka vareai negana ai Ahia na ia aena reḡedia e kamonai; bena ia na eto, Ieroboam adavana e, a raka vareai. Dahaka dainai o koikoimu, o tomu oi na hahine idauna ta? Badina be hereva metauna vada e henigu oiemu.
7Aola, Ieroboam ba hamaoroa, baoto “Iehova, Israel Diravana, na ini e gwau tomamu: Taunimanima bogaragidia amo na abimu dae, egu bese Israel ihakauna ai na halaomu,
8basileia na David ena iduhu amo na dadia oho, oi na henimu, ḡau tamona oi na dia egu hesiai tauna David heḡereḡerena; ia ese egu haheḡani e badinadiava, bona murigu amo e rakava mai lalona idoinai, bona kara maoromaoro mo lau vairagu ai e karava.
9A oi ese e gunalaimu taudia iboudiai na kara dika ai vada o hereadiamu, vada ola, dirava idaudia bona e haveve auridia amo e kara kaivakukudia vada o kara emu; unu amo vada o habadugu, bona vada o negegu murimu kahana ai.
10Una dainai lau ese dika baina havaraia, Ieroboam ena ruma latanai, bona mamaruane iboudiai Israel ai, e ḡuidia taudia bona asie ḡuidia taudia, na Ieroboam ena amo baina utudia oho, bona Ieroboam ena iduhu baina habuaia tari vaitani, tau ta ese boromakau taḡedia e gabumu bona e haḡole ohomu na heto.
11Ieroboam ena orea tauna ta hanua ai bema mase, sisia ese bae ania; eiava ta tano paka ai bema mase, atai manudia ese bae ania, badina be Iehova ese unu vada e gwauraia toma”.
12Taunabunai, a tore isi, emu ruma aola. Aemu na hanua lalonai bae raka vareai negana ai, mero na baine mase.
13Bena Israel idoinai na ia taina bae tai, bona bae guria; badina be Ieroboam ena orea amo ia mo sibona gara ai bae guria, badina be ia enai Iehova, Israel Diravana, ese ḡau ta ai e lalo namo heniamu, Ieroboam ena iduhu ai.
14Ina danu, Iehova ese Israel pavapavana ta baine haginia; una dina ai ina tau ese Ieroboam ena iduhu baine negea daure. Bona ina negana amo
15Iehova ese Israel baine hamarerea, siriho na ranu ai e marere-mareremu na heto; bona Israel taudia na ina tano namona, ia ese senedia e henidia tanona, amo baine raḡadia oho, Eufrate sinavaina unukahana ai baine hakarohodia rohoroho. Badina be idia ese edia au-tubua helaḡadia e karadia amo Iehova e habadua.
16Ia ese Israel baine negea daure, Ieroboam ena kara dikadia, sibona e karadikalai ḡaudia bona Israel taudia e hakaradia dikalai gaudia daidiai.
17Bena Ieroboam adavana e tore isi, e raka lav, Tirisa ai e kau; bena ruma iduarana ai e kau negana ai, mero vada e mase.
18Israel idoinai ese e guria, bona taina e tai, Iehova ena hereva, ena hesiai tauna, peroveta tauna Ahia, uduna amo e gwauraia heḡereḡerena.

19Ieroboam ena kara oredia, ena tuari bona ena lohia karadia, sivaraidia na Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana lalonai eme hetore.
20Ieroboam ena lohia negana na laḡani ruahui-rua. Bena ia na tubu tama dekediai e mahuta; bona ia natuna Nadab ese ia gabuna ai e lohia.
21Rehoboam, Solomon natuna, na Iuda ai e lohia. E lohia matama negana ai ena vara laḡanidia na hari-ahui ta, bena laḡani gwauta-hitu ia na Ierusalem ai e lohia, una na Iehova ese Israel iduhudia iboudiai bogaragidia amo e abia hidi hanuana, ia ladana unuseni ai baine atoa totona. Ia sinana ladana na Naamaha, hane Amono.
22Bena Iuda taudia na Iehova vairanai e kara havara, edia kara dika amo e havaḡeḡea. Una kara ai idia ese tamadia e hereadiava.
23Badina be idia ese atai gabudia bona au-tubua helaḡadia e karadia, bona ororo badadia iboudiai doridia ai bona au mauridia henudiai au-tubua helaḡadia e haginidia;
24bona lebulebu karadia e karava edia gabu helaḡadia ai. Iehova ese Israel taudia vairadiai e luludia lasi besedia edia kara bodagadia iboudiai na idia ese ma e karadia.
25King Rehoboam ena lohia laḡanina iha-imana ai, Sisaka, Aigupto pavapavana, na ema, Ierusalem e tuari henia.
26Ia ese Iehova ena dubu kohudia ḡoeva-daedia bona pavapava ena ruma kohudia goeva-daedia e abidia oho, ḡau iboudiai e laohaidia. Gold kesidia danu, Solomon ese e kara gaudia, na iboudiai e abidia oho.
27Bena King Rehoboam ese auri labora-labora kesidia e kara, idia ibolodia; bona hegima oreana biagudia, pavapava ena ruma iduarana e gimaiava taudia, imadia ai e atodia, bae naridia.
28Bena hanua pavapavana na Iehova ena dubu ai e raka vareaiva negadia iboudiai, hegima taudia ese unu kesi e abidia kauva, ma e loulaidiava, edia hegima rumana ai e atodiava.
29Rehoboam ena kara oredia, e kara karadia iboudiai, sivaraidia na Iuda Pavapavadia Sisigadia Bukana ai e hetore, ani?
30Rehoboam bona Ieroboam e hetuari heheni hanaihanaiva.
31Bena Rehoboam na tubu tama dekediai e mahuta; David ena hanua lalonai e guria, tubu tama ida. Ia sinana ladana na Naamaha, hane Amono. Ia gabuna ai natuna Abiama e lohia.