ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration for ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ
English Title: Punjabi Indian Revised Version Bible
Publisher: http://freebiblesindia.in/
Language: Panjabi

The Indian Revised Version Holy Bible in the Eastern Punjabi language of India (BCS 2017). Completed 2017.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Books in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

ਉਤ
ਕੂਚ
ਲੇਵੀਆਂ
ਗਿਣਤੀ
ਬਿਵਸਥਾ
ਯਹੋਸ਼ੁ
ਨਿਆਂਈ
ਰੂਥ
1 ਸਮੂ
2 ਸਮੂ
1 ਰਾਜਾ
2 ਰਾਜਾ
1 ਇਤ
2 ਇਤ
ਅਜ਼ਰਾ
ਨਹਮਯਾਹ
ਅਸਤਰ
ਅੱਯੂਬ
ਜ਼ਬੂਰ
ਕਹਾਉਤਾਂ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਸਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ
ਯਸਾ
ਯਿਰਮਿਯਾਹ
ਵਿਰਲਾਪ
ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ
ਦਾਨੀਏਲ
ਹੋਸ਼ੇ
ਯੋਏਲ
ਆਮੋਸ
ਓਬਦਯਾਹ
ਯੂਨਾ
ਮੀਕਾ
ਨਹੂਮ
ਹਬੱਕੂਕ
ਸਫ਼ਨਯਾਹ
ਹੱਜਈ
ਜ਼ਕਰ
ਮਲਾਕੀ
ਮੱਤੀ
ਮਰਕੁਸ
ਲੂਕਾ
ਯੂਹੰਨਾ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
ਰੋਮੀਆਂ
1 ਕੁਰਿੰਥੀ
2 ਕੁਰਿੰਥੀ
ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਫ਼ਸੀਆਂ
ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ
ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ
1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ
2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ
1 ਤਿਮੋਥਿ
2 ਤਿਮੋਥਿ
ਤੀਤੁਸ
ਫਿਲੇਮੋਨ
ਇਬਰਾਨੀ
ਯਾਕੂਬ
1 ਪਤ
2 ਪਤ
1 ਯੂਹੰਨਾ
2 ਯੂਹੰਨਾ
3 ਯੂਹੰਨਾ
ਯਹੂਦਾ
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ

Copyright notice for Punjabi Indian Revised Version Bible

Copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions

Status of the project:

This work is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Share-Alike license at http://creativecommons.org/license...