ਅਫ਼ਸੀਆਂ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of ਅਫ਼ਸੀਆਂ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੂੰ

There is no description for ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੂੰ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ਅਫ਼ਸੀਆਂ

1
2
3
4
5
6