ਜ਼ਕਰ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of ਜ਼ਕਰ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਜ਼ਕਰਯਾਹ

There is no description for ਜ਼ਕਰਯਾਹ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ਜ਼ਕਰ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14