ਨਿਆਂਈ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of ਨਿਆਂਈ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਨਿਆਂਈਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ

The Book of Judges is the seventh book in the Bible. It covers the time from the conquest of the Promised land until the establishment of the Kingdom. The book is cyclic in it's nature. The Israelites sins and God punish them with oppression by foreign peoples. The people cry out to God and He sends a judge to deliver them.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ਨਿਆਂਈ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21