ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ

There is no description for ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ

1
2
3
4