ਯਹੂਦਾ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of ਯਹੂਦਾ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ

There is no description for ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ਯਹੂਦਾ

1