ਓਬਦਯਾਹ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of ਓਬਦਯਾਹ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਓਬਦਯਾਹ

There is no description for ਓਬਦਯਾਹ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ਓਬਦਯਾਹ

1