2 ਇਤ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of 2 ਇਤ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About 2 ਇਤਿਹਾਸ

2 Chronicles focus on the Kingdom of Judah with occasional references to the second kingdom of Israel. The final chapter covers briefly the reigns of the last four kings, until Judah is destroyed and the people taken into exile in Babylon.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 2 ਇਤ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36