ਯਾਕੂਬ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of ਯਾਕੂਬ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ

There is no description for ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ਯਾਕੂਬ

1
2
3
4
5