2 ਪਤ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of 2 ਪਤ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਪਤਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤ੍ਰੀ

There is no description for ਪਤਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤ੍ਰੀ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 2 ਪਤ

1
2
3