2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੱਤ੍ਰੀ

There is no description for ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੱਤ੍ਰੀ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀ

1
2
3