ਲੂਕਾ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of ਲੂਕਾ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ

There is no description for ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ਲੂਕਾ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24