ਉਪਦੇਸ਼ਕ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of ਉਪਦੇਸ਼ਕ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ

There is no description for ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ਉਪਦੇਸ਼ਕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12