ਸਫ਼ਨਯਾਹ - ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

Illustration of ਸਫ਼ਨਯਾਹ in ਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀ

About ਸਫ਼ਨਯਾਹ

There is no description for ਸਫ਼ਨਯਾਹ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in ਸਫ਼ਨਯਾਹ

1
2
3