Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ɛzala

Ɛzala 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄↄ pↄ́ Ɛzala lɛ́ lousisi màa, a kúlɛa Lua kpɛ́ kpɛɛlɛ, àlɛ ń duunaↄ o Luaɛ, àlɛ ↄ́ↄlↄ, Isailiↄ kã̀aaaàzi dasidasi, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ ń nɛ́fɛ̃nɛnaↄ, ↄ̃ aalɛ ↄ́ↄlↄ maamaa.
2Ɔ̃ Elaũ bui Yeiɛli nɛ́ Sekania fɛ̀lɛ yã'ò Ɛzalaɛ à mɛ̀: Wa bↄ wá Lua kpɛ, wa bui pↄ́ liaawáziↄ sɛ̀ nↄ ũ. Ń beeo bↄkĩi kú wá Isailiↄnɛ e tia.
3Wà lɛdoũkɛ ń wá Luao sa, wí nↄɛpiↄ ya ń ń nɛ́ↄ, lá n a lɛdàwáwa, mpi ń gbɛ̃́ pↄ́ aa wá Lua yãdilɛaↄ vĩa vĩↄ. Wà kɛ lá aà ikoyã'òwa.
4Fɛlɛ! À gↄ̃̀ n yã́ ũɛ. Wa zɛnnↄɛ. Sↄ̃dilɛ ǹ zĩkɛ yã́piwa.
5Ɔ̃ Ɛzala fɛ̀lɛ, a tò kíaↄ ń sa'onaↄ ń Levii buiↄ ń Isailiↄ píi lɛgbɛ̃̀ yã́pi musu.
6Ɔ̃ à gò Lua kpɛ́ kpɛɛlɛ, à gɛ̀ ì Ɛliasibu nɛ́ Yohanani kpɛ́nɛu. I pↄbleo, i imio, kɛ́ àlɛ zĩ̀zↄ pↄ́ sùↄ náaisaikɛ ↄ́ↄlↄ yã́i.
7Ɔ̃ wà kpàwakɛ̀ Yelusalɛũ ń Yuda bùsuo píi wà mɛ̀, zĩ̀zↄ pↄ́ sùↄ aa kãaa Yelusalɛũ píi.
8E gↄↄ àaↄ̃ àↄ gɛ́ pai, tó gbɛ̃́ i mↄo, aà àizɛɛↄ gↄ̃̀ Dii pↄ́ ũɛ, wi ade ya bↄ zĩ̀zↄ pↄ́ sùↄ guu. Kíaↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ mɛ́ zɛ̀ò màa.
9Ɔ̃ Yuda gↄ̃ɛↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ bui gↄ̃ɛↄ kã̀aa Yelusalɛũ píi e gↄↄ àaↄ̃pi gɛ̀ pàò. Mↄ kɛ̃okwi gↄↄ baode zĩ́ aa zↄ̃lɛa Lua kpɛ́ gãaɛ ḿpii, aalɛ lualua yã́pi ń lou pↄ́ lɛ́ mao yã́i.
10Ɔ̃ sa'ona Ɛzala fɛ̀lɛ yã'ònɛ́ à mɛ̀: A bↄ Lua kpɛ, a wá Isailiↄ tàae kã̀fĩ, a buipãleↄ sɛ̀ nↄ ũ.
11À á duunaↄ o Dii á deziↄ Luaɛ, í aà pↄeã kɛ sa. À kɛ̃kↄ̃wa ń bui pↄ́ liaaáziↄ ń nↄ pↄ́ á sɛ̀ ń guuↄ.
12Bíla wèwà ń lↄↄ gbãao aa mɛ̀: Màaɛ, wá kɛ lá ń òwɛ̃ɛwa.
13Ãma wá dasi mɛ́ lou ku, wá fↄ̃ wàↄ zɛa bàasi lao. Wá fↄ̃ yã́pi kɛkɛ gↄↄ do ge gↄↄ plao, asa wá tàae kɛ̀ zↄ̃ↄ yã́pi musu.
14Tó wá kíaↄ gↄ̃ la bíla gɛ̃ɛ ũ. Gbɛ̃́ pↄ́ buipãleↄ sɛ̀ nↄ ũↄ i bↄ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo, aai mↄ gↄↄ pↄ́ wa dìlɛnɛ́wa ń ń wɛ̃́lɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń yã́kpalɛkɛnaↄ, wá Lua pↄ i weewá yã́pi musu.
15Asaɛli nɛ́ Yonatãa ń Tikeva nɛ́ Yaziao mɛ́ bↄ̀ yã́pi kpɛ ḿpla, ↄ̃ Levii buiↄ Mɛsulaũ ń Sabetaio zɛ̀ńnↄ.
16Ɔ̃ zĩ̀zↄ pↄ́ sùↄ kɛ̀ lá wa òwa. Sa'ona Ɛzala uabeleↄ sɛ̀ daɛdaɛ mɛ̀ndodo. À ń tↄ́ dàlau píi. Mↄ kwide gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ ↄ̃ gbɛ̃́piↄ zↄ̃̀lɛ yã́pi gwàgwa.
17Mↄ sɛ̃́ia gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ aa buipãle sɛnapiↄ yã́ gwàgwa aa làa píi.
18Sa'ona pↄ́ aa buipãle nↄ sɛ̀ↄn kɛ: Yozada nɛ́ Yesua buiↄ ń a dãunaɛ beeↄ Maasea, Ɛliɛzɛɛ, Yalibu, Gedalia.

19Aa ↄdà kↄ̃ ↄu aa mɛ̀ wa ń nↄpiↄ yá, ↄ̃ an baade sãsa kpà ń tàae fĩabobↄ ũ.
20Imɛɛ buiↄ Anani ń Zebadiao.
21Aliũ buiↄ Maasea, Ɛlia, Semaia, Yeiɛli, Uzia.
22Pasuu buiↄ Ɛlioenai, Maasea, Isimaɛla, Nɛtanɛli, Yozaba, Ɛlasa.
23Levii buiↄ Yozaba, Simɛi, Kelaia pↄ́ wì mɛ lↄ Kelita, Petaia, Yuda, Ɛliɛzɛɛ.
24Lɛ̀sina Ɛliasibu ń bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ Saluũ ń Teleũo ń Ulio.
25Isaili kĩni pↄ́ aa buipãle nↄ sɛ̀ↄn kɛ: Palↄsi buiↄ Lamia, Izia, Malakia, Miamɛ, Ɛleazaa, Malakia, Benaia.
26Elaũ buiↄ Matania, Zakali, Yeiɛli, Abadi, Yelemↄ, Ɛlia.
27Zatu buiↄ Ɛlioenai, Ɛliasibu, Matania, Yelemↄ, Zabada, Aziza.
28Bebai buiↄ Yohanani, Anania, Zabai, Atalai.
29Bani buiↄ Mɛsulaũ, Maluku, Adaia, Yasubu, Seali, Yelemↄ.
30Paata Mↄabu buiↄ Adena, Kelala, Benaia, Maasea, Matania, Bezalɛli, Binui, Manase.
31Aliũ buiↄ Ɛliɛzɛɛ, Isia, Semaia, Simɛↄ,
32Bɛ̃yãmɛɛ, Maluku, Semalia.
33Asuũ buiↄ Matenai, Matata, Zabada, Ɛlifele, Yelemai, Manase, Simɛi.
34Bani buiↄ Maadai, Amlaũ, Uɛli,
35Benaia, Bedea, Kelui,
36Vania, Mɛlemↄ, Ɛliasibu,

37Matania, Matenai, Yaasu.
38Binui buiↄ Simɛi,
39Selemia, Natã, Adaia,
40Manadebai, Sasai, Salai,
41Azalɛli, Selemia, Semalia,
42Saluũ, Amalia, Yosɛfu.
43Nɛbo buiↄ Yeiɛli, Matitia, Zabada, Zebina, Yadai, Yoɛli, Benaia.
44Gbɛ̃́piↄ buipãle nↄ sɛ̀ɛ ḿpii, mɛ́ an nↄpi keeↄ nɛ́ↄ ì'ińnↄ.