Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ɛzala

Ɛzala 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yã́pi kɛa gbɛa kíaↄ mↄ̀ ma kĩ́i aa mɛ̀: Wá gbɛ̃́ↄ ń sa'onaↄ ń Levii buiↄ aai kɛ̃kↄ̃wa ń bui pↄ́ liaawáziↄ ń ń yãbɛ̃ɛkɛaↄo, Kanaaↄ, Itiↄ, Pɛliziↄ, Yebusiↄ, Amↄniↄ, Mↄabuↄ, Egipiↄ ń Amↄleↄ.
2Aa nↄsɛ̀ ń guu, aa sɛ̀ ń nɛ́ↄnɛ lↄ. Aa wá bui pↄ́ wá dɛ Lua gbɛ̃́ ũↄ kɛ̀ kↄ̃gbɛ̃ ũ ń bui pↄ́ liaawáziↄ. Kíaↄ ń dↄaanaↄ mɛ́ bↄ̀ Lua kpɛ màa.
3Kɛ́ ma yã́pi mà, ma a ula ń ma ulataoo gà má kɛ̃̀, ma a mikãeↄ ń ma lɛkãna kã́eↄ wò. Ɔ̃ ma zↄ̃lɛ, yã́pi dìa.
4Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ yã́ pↄ́ Isailiↄ Lua ò vĩa vĩↄ kã̀aamazi píi zĩ̀zↄ pↄ́ sùↄ bↄa Lua kpɛpi yã́i. Lá yã́pi dìa, ma gↄ̃ zↄ̃lɛa we e sa oosi ogↄↄ.
5Kɛ́ sa oosi ogↄↄ kà, ma fɛlɛ mazĩa busaa guu, ma ula ń ma ulataoo kɛ̃a, ↄ̃ ma gɛ kulɛ ma kosowa, ma a ↄ pòopoo Dii ma Luaɛ
6ma mɛ̀: Ma Lua, wí ma kũ, ma gɛɛ gↄ̃̀ kpa ma wɛ́i. Ma Lua, má fↄ̃ wɛ́sɛ mà n gwao, asa wá duuna kùwála, wá tàaeↄ zↄ̃̀ma.
7Za wá deziↄ gↄↄ e ń a gbão wá tàae zↄ̃ↄ. Wá duuna yã́i ↄ̃ n wá ná buipãleↄ kíaↄnɛ ń ↄzĩ, wápiↄ ń wá kíaↄ ń wá sa'onaↄ, ↄ̃ aa wá gbɛ̃eↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao, aa wá gbɛ̃eↄ kũ̀ zĩ̀zↄↄ ũ, aa wá pↄ́ↄ nàaa, ↄ̃ wí wá kṹ lá à wá kṹ gbãɛwa.
8Dii wá Lua, tia kɛ́wa n wá wɛgwà gĩa yↄↄ, n gbɛ̃́ kↄ̃naↄ tòwɛ̃ɛ, ↄ̃ ń wá gbá tepɛkĩi n kpɛ́u. Wá Lua, ń tò wá oa wèe, n wá lɛ́ ń láo yↄↄ wá zↄbleu.
9Wá Lua, baa kɛ́ zↄↄn wá ũ, ni wá tó wá zↄbleuo. Ń tò Pɛɛsiↄ kíaↄ gbɛ̃kɛkɛ̀wɛ̃ɛ. N wá lɛ́ ń láo, ↄ̃ wa n kpɛ́ gbooaↄ kɛ̀kɛ wá dↄ̀. Wá Lua, n kàedàwázi Yelusalɛũ ń Yuda bùsuo píi.
10Tia kɛ́wa wá Lua, yã́ kpele wá fↄ̃ onɛ lↄi? Asa wa pãkpà n yã́
11pↄ́ ń dìlɛ n zↄ̀blena ãnabiↄnɛ aa òↄziɛ. Aa mɛ̀ bùsu pↄ́ wá deziↄ lɛ́ gɛ́ síi dɛ bùsu pↄ́ gbãlɛ̀ bui pↄ́ kú weↄ yãbɛ̃ɛkɛa yã́i ũɛ. An bↄlↄ bùsupi pà za a lɛ́le ń a lɛ́lao an yãbɛ̃ɛkɛa yã́iɛ.
12Aa mɛ̀ wásu wà wá nɛnↄɛↄ kpã́sãmáo, mɛ́ wásu ń nↄ sɛ́ wá nɛ́ↄnɛo. Wásu wɛdↄ ń aafia ń ń gwea maaozi bauo, kɛ́ wà e gbãakũ, wí bùsu pↄmaaↄ ble, wà tó wá nɛ́ↄnɛ e gↄↄpii.
13Yã́piↄ wá lé píi wá vãikɛa ń wá tàae zↄ̃ↄo yã́iɛ. Ń beeo wá Lua, ni ĩadawá e wá duuna lɛ́wao, n gbɛ̃́ kↄ̃naↄ tòwɛ̃ɛ kɛ́wa.
14Ɔ̃ wa ɛa n yãdilɛaↄ gbòo, wa bui yãbɛ̃ɛkɛnaↄ sɛ̀ nↄ ũ. Lá wá kɛ̀ màa, n pↄ a pawázi, ní wá dɛdɛ míↄmiↄɛ, gbɛ̃́ kↄ̃nae a bↄ lↄo.
15Dii Isailiↄ Lua, n yã́ kuɛ, ↄ̃ wa gↄ̃ gbãgbɛ̃ kↄ̃naↄ ũ. Tàaedeↄn wá ũ. A yã́i wá gbɛ̃e a fↄ̃ wɛsɛ à n gwao.