Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - SKUTKI

SKUTKI 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A o Pavol phenďa: “Muršale, phralale the dadale! Šunen akana, so me pre oda phenav.”
2Sar šunde, hoj ke lende prevakerďa andre Hebrejiko čhib, sas mek cicheder.
3A phenďa: “Me som Židos, uľiľom (pes narodzinďom) andre Tarzus andre phuv Cilicija, ale bariľom avri andre kada foros. A ciknovarestar o Gamaliel sas miro učiťeľis. Ode sikľiľom o Zakonos amare dadengero a džavas pal o Del avke sar the tumen adadžives.
4Somas oda, so džalas pre ola, save pačanďile o evaňjelium a varesaven the diňom te murdarel. Phandavas a davas andre bertena le muršen the le džuvľen.
5Mire švedki hine o nekbareder rašaj the savore phuredera. Sar lendar chudľom o ľila pro phrala, džavas andro Damaskus, hoj len te phandav a te anav andro Jeruzalem, hoj len te potrestinen.
6Ačhiľa pes mange, sar džavas imar paš o Damaskus, avke vaj pro dilos, hoj jekhvareste avľa andral o ňebos igen zoralo svetlos a zaučharďa man andre.
7Peľom pre phuv a šunďom o hangos, so mange phenďa: ‘Saul, Saul, soske pre mande džas?’
8A me odphenďom: ‘Ko sal, Rajeja?’ Odphenďa mange: ‘Me som o Ježiš Nazaretsko, oda, pre kaste tu džas.’
9Ola, save sas manca, dikhle oda svetlos a daranďile, ale o hangos, so manca vakerelas, na šunde.
10Me phenďom: ‘So majinav te kerel, Rajeja?’ O Raj mange odphenďa: ‘Ušťi a dža andro Damaskus. Ode pes tuke phenela savoro, so mušines te kerel.’
11Ole zorale svetlostar na dikhavas ňič a vašoda man ľigenenas le vastestar ola, save sas manca. Avke geľom andro Damaskus.
12Avľa varesavo Ananijaš, pobožno murš, savo doľikerelas o Zakonos. Savore Židi, save ode bešenas, mištes vakerenas pal leste.
13Ačhiľa paš ma a phenďa mange: ‘Phrala, Saul, dikh pale!’ A takoj mange phundrile o jakha a dikhľom les.
14O Ananijaš phenďa: ‘O Del amare dadengero peske tut anglal kidňa avri, hoj te prindžares leskeri voľa a te dikhes ole Čačipnaskeres a te šunes o hangos andral leskero muj.
15Bo aveha leskero švedkos maškar savore manuša a vakereha pal oda, so dikhľal the šunďal.
16Akana, so užares? Ušťi, de tut te bolel, obžužar tut tire binendar a lašar o nav le Rajeskero.’
17Sar avľom pale andro Jeruzalem a modľinavas man andro chramos, dikhľom viďeňje.
18Dikhľom le Rajes, sar mange phenel: ‘Siďar a dža avri andral o Jeruzalem, bo na prilena tire lava pal mande.’

19Me phenďom: ‘Rajeja, on džanen, hoj me džavas pal o sinagogi pre ola, save pačan andre tu, a phandavas len andre bertena a maravas len.
20The akor, sar murdarde tire švedkos le Štefan, me somas ode a davas lenge o čačipen, sar les murdarenas, a ačhavas paš lengere gada, medik les na murdarde le barenca.’
21Androda mange phenďa: ‘Dža, bo me tut bičhavava dur maškar o manuša, save nane Židi.’ ”
22Šunenas les dži akor, medik na phenďa kada lav. Paľis chudle zoraha te vriskinel a phende: “Murdar les! Kajso manuš mi džal het pal o svetos! Našťi dživel!”
23Sar vriskinenas a čhivkerenas o uprune gada pal peste tele the o prachos andro luftos,
24phenďa o veľiťeľis, hoj te len le Pavol andro kasarňi. Prikazinďa, hoj les te zbičinel a paľis te šunen avri, bo kamľa pes te dodžanel, vaš soske pro Pavol avke vriskinenas.
25Sar les ile te zbičinen, phenďa o Pavol le veľiťeľiske upral o šel slugaďa, savo ode ačhelas: “Či šaj maren bičoha le Rimaňike občanos bi o sudos?”
26Sar oda šunďa o veľiťeľis upral o šel, geľa oda te phenel peskere veľiťeľiske: “So kereha? Bo kada manuš hino Rimaňiko občanos!”
27Akor avľa o veľiťeľis paš o Pavol a phenďa leske: “Phen mange, sal tu Rimaňiko občanos?” Ov odphenďa: “He, som.”
28O veľiťeľis odphenďa: “Me mange vaš o but love cinďom oda, hoj te avav Rimanos.” O Pavol phenďa: “Ale me uľiľom (pes narodzinďom) sar Rimaňiko občanos.”
29Avke lestar takoj odgele o slugaďa, save les kamle te marel. The o veľiťeľis pes daranďiľa, sar šunďa, hoj o Pavol hino Rimaňiko občanos, bo diňa les te phandel.
30Pre aver džives kamelas mištes pes te dodžanel, so vakerenas o Židi, hoj kerďa namištes. Iľa leske pal o vasta tele o puta a phenďa, hoj pes te zdžan o nekbareder rašaja the e caľi Bari Rada. Anďa le Pavol a ačhaďa les angle lende.