Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - SKUTKI

SKUTKI 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Andre Cezarea sas varesavo murš, savo pes vičinelas Kornelius. Ov sas veľiťeľis upral o šel slugaďa andral e čata, so la vičinenas Italsko.
2Ov sas pobožno manuš a ov the caľi leskeri famelija lašarenas le Devles. Pomožinelas but le čorenge a furt pes modľinelas ko Del.
3Jekhvar, vaj trin orendar pal o dilos, žužes dikhľa andro viďeňje le Devleskere aňjelos. O aňjelos leske phenďa: “Kornelius!”
4Ov pes pre leste zadikhľa a daraha phenďa: “So, Rajeja?” O aňjelos leske odphenďa: “Tiro lačhipen, so kerehas le čorenge, the o modľitbi sas avrišunde a o Del pre tu na bisterďa.
5Avke akana bičhav le muršen andre Joppa a vičin le Šimon, savo pes vičinel Peter.
6Ov bešel ke varesavo Šimon, savo kerel le cipenca a leskero kher hin paš o moros. Ov tuke phenela, so kampel te kerel.”
7A sar odgeľa het o aňjelos, so leha vakerelas, vičinďa peske o Kornelius duje sluhen the jekhe pobožne slugaďis, savo paš leste furt ačhelas.
8Sar imar lenge sa vakerďa avri, bičhaďa len andre Joppa.
9Pre aver džives, sar sas ola murša pro drom a imar sas pašes paš o foros, vaj pro dilos o Peter geľa pro pados pes te modľinel.
10Igen bokhaľiľa a kamelas te chal. Medik leske kerenas o chaben, dikhľa viďeňje.
11Dikhľa o ňebos phundrado a andral avelas tele pre phuv vareso sar bari lepeda, so sas mukľi tele le štare agorenca.
12Andre sas savore štarpindrengere džviri, save ča hin pre phuv, o dzive džviri, ola, save pes cirden pal e phuv, the o čirikle.
13A prevakerďa ke leste o hangos (hlasos): “Ušťi Peter, murdar a cha!”
14O Peter phenďa: “Na, Rajeja! Mek šoha (ňikda) na chaľom vareso melalo abo nažužo.”
15Oda hangos leske pale phenďa: “Pre oda, so o Del žužarďa, tu ma phen melalo!”
16Kada savoro pes ačhiľa trival a paľis e lepeda sas takoj iľi upre andro ňebos.
17Medik o Peter andre peste gondoľinelas, so leske o Del kamľa te phenel prekal oda, so dikhľa, doavle paš e brana ola murša, saven bičhaďa o Kornelius, bo arakhle o drom paš le Šimonoskero kher.
18Vičinde a phučle, či ode na bešel o Šimon, saves vičinen Peter.

19Sar mek gondoľinelas o Peter pal oda, so dikhľa, phenďa leske o Duchos: “Dikh, trin murša tut roden.
20Ušťi, dža tele pal o pados a dža lenca! Ma odcirde tut lendar, bo me len bičhaďom.”
21Sar avľa o Peter tele pal ola murša, phenďa: “Me som oda, kas roden. Soske pal mande avľan?”
22On odphende: “O Kornelius, veľiťeľis upral o šel slugaďa amen bičhaďa. Ov hino čačipnaskero manuš, savo daral le Devlestar. Calo Židoviko narodos del les calo pačiv. O sentno aňjelos leske phenďa, hoj te vičinel tut andre peskero kher a te šunel tire lava.”
23Akor len vičinďa o Peter andre, diňa len pačiv a presute ode. Pre aver džives o Peter odgeľa lenca a gele leha the varesave phrala andral e Joppa.
24Pre dujto džives doavle andre Cezarea. O Kornelius len imar užarelas a vičinďa peske la famelija the peskere pašutne prijaťeľen.
25Sar geľa o Peter andre a o Kornelius les dikhľa, peľa pro khoča a banďolas anglal leste.
26Ale o Peter les hazdňa a phenďa: “Ušťi, the me som ča manuš.”
27Vakerelas leha, geľa andre a dikhľa ode but zgele manušen.
28A phenďa lenge: “Tumen džanen, hoj le Židoske nane domuklo te džal abo te arakhel pes cudze manušeha. Ale mange sikaďa o Del, hoj te na phenav pal varesavo manuš, hoj hino nažužo abo melalo.
29Vašoda avľom a na odphenďom tuke. A akana phučav, soske vaš ma bičhaďan?”
30O Kornelius phenďa: “Anglo štar džives trin orendar man modľinavas andre miro kher. A jekhvareste angle ma ačhiľa murš andro igen parne gada
31a phenďa: ‘Kornelius, tiro lačhipen, so kerehas le čorenge, the o modľitbi sas avrišunde a o Del pre tu na bisterďa.
32Bičhav andre Joppa a vičin le Šimon, saves vičinen Peter. Ov bešel paš o moros andro kher ko Šimon, savo kerel le cipenca. Sar avela, phenela tuke savoro.’
33Avke bičhaďom pal tu a tu mištes kerďal, hoj avľal. Akana sam kade savore anglo Del, hoj te šunas savoro, so tuke phenďa o Raj.”
34Akor chudľa o Peter te vakerel: “Akana čačes achaľuvav, hoj o Del na dikhel jekhe manušes barederes sar avres.
35Ale le Devleske hin pre dzeka sako andral dojekh narodos, ko lestar daral a dživel andro čačipen.
36Bo džanen oda lav, so bičhaďa o Del te kazinel le Izraelitenge, o smiromoskero evaňjelium le Ježišoskero Kristoskero, savo hin o Raj upral savore.

37Tumen džanen pal oda, so pes ačhiľa pal caľi Judsko. Chudľa pes ada andre Galileja pal o boľipen, so vakerelas o Jan.
38A tumen džanen pal o Ježiš andral o Nazaret, sar les o Del pomakhľa le Sentne Duchoha the la zoraha a phirelas pal e phuv, kerelas o lačhipen le manušenge a sasťarelas savoren, save sas tel e zor le bengeskeri, bo o Del sas leha.
39Amen sam ola, save dikhľam oda, so kerelas andre Židoviko phuv the andro Jeruzalem. Paľis les murdarde a primarde les pro kerestos.
40Les pro trito džives o Del uštaďa a sikavelas pes amenge.
41Na sikavelas pes savore manušenge, ale ča le švedkenge, saven peske o Del imar anglal kidňa avri. Oda sam amen, save leha chahas the pijahas paloda, sar ušťiľa andral o meriben.
42Prikazinďa amenge, hoj te vakeras le manušenge a te das lenge te džanel, hoj ov hino le Devlestar dino te sudzinel le džiden the le mulen.
43Pal leste vakeren savore proroka, hoj andre leskero nav ela odmukle o bini sakoneske, ko pačala andre leste.”
44Medik o Peter vakerelas kala lava, avľa o Sentno duchos tele pre savorende, save šunenas o lav.
45O pačabnaskere le Židendar, save avle le Peteriha pes čudaľinenas, hoj the pro manuša, save nane Židi, hin avričhido o Sentno Duchos,
46bo šunde len te vakerel andre aver čhiba a te lašarel le Devles. Akor o Peter phenďa:
47“Či šaj vareko zaačhavel te bolel le paňeha olen, save priile le Sentne Duchos avke sar the amen?”
48A prikazinďa len te bolel andro nav Ježiš Kristus. Paľis les mangle, hoj te ačhel ode vajkeci dživesa.