Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 2

NUMERA 2:2-10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2“Israela taudia idia kamepa neganai, iduhu ta ta dekena amo edia palai ruma do idia haginia, edia iduhu ena pepe edia henunai, bona Israela taudia edia palai rumadia ese Palai Dubu do idia hagegea.”
3Kamepa ena dina ia daekau kahana dekenai, Iuda orea ena pepe henunai be inai iduhu toi do idia kamepa hebou, to ta ta edia iduhu dekena amo, bona edia gunalaia taudia ta ta henunai, edia momo be inai bamona: Iuda: Nasona Aminadaba 74,600 Isakara: Netanele Suara 54,400 Sebuluno: Eliaba Helona 57,400 Ibounai: 186,400 Israela taudia ese edia kamepa dekena amo idia toreisi, gabu matamata idia lao neganai, Iuda orea be do ia raka guna.
10Kamepa ena diho kahana dekenai, Rubena orea ena pepe henunai be inai iduhu toi do idia kamepa hebou, to ta ta edia iduhu dekena amo, bona edia gunalaia taudia ta ta henunai, edia momo be inai bamona: Rubena: Elisuru Sedeuru 46,500 Simeona: Selumiele Surisadai 59,300 Gado: Eliasapa Reuele 45,650 Ibounai: 151,450 Israela taudia ese edia kamepa dekena amo idia toreisi, gabu matamata idia lao neganai, Rubena orea be raka lao oreana iharuana.

Read NUMERA 2NUMERA 2
Compare NUMERA 2:2-10NUMERA 2:2-10