Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 24

NUMERA 24:12-18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
12Vadaeni Balama ese Balaki dekenai ia haere, ia gwau, “Oiemu hesiai taudia dekenai lau hamaoroa, ani, lau gwau,
13‘Bema Balaki ese iena ruma badana mai ena siliva bona golo ibounai lau dekenai ia henia gwauraia, to Lohiabada ena oda lau utua diba lasi. Lau sibona lauegu ura dekenai kara ta, namo o dika, lau karaia diba lasi. To Lohiabada ena hereva sibona lau gwauraia diba.’
14Vadaeni, hari lauegu bese dekenai do lau giroa lou. To guna oi dekenai do lau sisiba henia, vaira neganai dahaka karadia Israela taudia ese oiemu bese dekenai do idia karaia.”
15Vadaeni Balama be ma ia haroro, ia gwau, “Balama Beoro ena hereva be inai: Iena matana idia kehoa momokani tauna, Balama, ena hereva be inai:
16Lau be Dirava ena hereva lau kamonai noho tauna. Ataiai Momokani Diravana dekena amo diba lau abia. Siahu Ibounai Diravana ena hairaina lau itaia noho. Lau tomadiho noho, to lauegu matana be idia kehoa noho.
17Lau be vaira dinadia lau itaia noho. Israela besena lau itaia. King ta, hisiu badana bamona, be Iakobo dekena amo do ia toreisi. Dagi bada auna ta, Israela dekena amo do ia toreisi. Ia ese Moaba gunalaia taudia do ia botaia, bona Seti taudia ibounai do ia botaia diho.
18Ia ese Edoma, ia idia dagedage henia besena, do ia halusia, bona Edoma taudia edia tano do ia abia. Israela be do ia kwalimu, do ia goada lao.

Read NUMERA 24NUMERA 24
Compare NUMERA 24:12-18NUMERA 24:12-18