Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 1

NUMERA 1:46-53

Help us?
Click on verse(s) to share them!
46Tuari dekenai idia lao diba tatau ibounai be 603,550
47To idia ese Levi iduhu taudia be iduhu haida danu idia duahia lasi.
48Badina be Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
49“Levi iduhu taudia be Israela taudia danu do oi duahia hebou lasi, bona edia ladana do oi torea hebou lasi.
50“Levi taudia do oi abia hidi, idia ese lau noho ena toana, Palai Dubu, mai ena kohu ibounai do idia naria. Idia ese Palai Dubu mai ena kohu ibounai do idia huaia, bona idia sibona ese Dubu lalonai do idia gaukara, bona idia kamepa neganai, Palai Dubu, be edia palai ruma dekena amo do idia hagegea.
51Palai Dubu be gabu ta dekenai do umui abia lao neganai, Levi taudia ese do idia atoa diho, bona gabu matamata dekenai umui ginidae neganai, Levi taudia ese do idia haginia lou. Bema idau iduhu tauna be Palai Dubu kahirakahira ia raka mai neganai, do umui alaia mase.
52“Israela taudia be edia iduhu ta ta dekena amo do idia kamepa, iduhu ta ta edia kamepa, edia kamepa gabudia dekenai, bona iduhu ta ta be mai edia pepe danu.
53“To Levi taudia ese edia palai rumadia be Palai Dubu kahirakahira do idia haginia hagegea, Palai Dubu do idia gimaia totona. Badina be bema tau ta be egu Palai Dubu kahirakahira do ia raka, egu badu ese Israela taudia do ia hadikaia diba.”

Read NUMERA 1NUMERA 1
Compare NUMERA 1:46-53NUMERA 1:46-53