Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Nehemías

Nehemías 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun chitarey yi e' pale' Eliasib scyuch' yi e' tuch', i'tz tan banle'n yi sawan yi na bi'aj Cyetz Cneru'. Oc marquil yi sawana'tz cya'n. Nin ncha'tz oc yi puertil cya'n. Ej, nin e' nchibnon yi tapij yi na xe't tzaj kale atit yi Torre de Los Cien, jalen kale atit yi torre Hananeel.
2Ma yi junt piẍ tapij yi xom tzaj, e' aj Jericó bnon tetz. Ma yi junt piẍ yi xom tzaj, Zacur yi cy'ajl Imri bnon tetz.
3Ma yi sawan yi na bi'aj tetz cay, e' xonl Senaa bnol tetz. E' ocsan yi e'chk marquil yi sawan tu yi e'chk quiwel wutz coc tan qui jakxe'n.
4Ma yi junt piẍ tapij yi xom tzaj, e' tu Meremot bnol tetz. Yi Meremota'tz i' cy'ajl Urías, nin i' mamaj ta' Cos. Ma yi junt piẍ yi xom tzaj, e' xonl Mesulam yi cy'ajl Berequías, yi mamaj Mesezabeel bnol tetz. Ma yi junt piẍ yi xom tzaj, e' xonl Sadoc yi cy'ajl Baana bnol tetz.
5Ma yi junt piẍ yi xom tzaj e' xonl Tecoa bnon tetz. Quinin e' c'ul yi e' chibajxom nka yi e' yi at chik'ej tan quich'eye'n tan banle'n yi ak'un, poro ilenin ja bnix cya'n.
6Ma yi sawan yi na bi'aj Jesana e' tu Joiada scyuch' yi e' xonl Mesulam bnon tetz. Yi Joiadaja'tz i' cy'ajl Paseah. Ma Mesulam i' cy'ajl Besodías. E' bnol tetz yi sawana'tz tuml yi e'chk marquil, tu e'chk quiwel wutz coc tan qui toque'n jakx.
7Ma yi junt piẍ tapij yi xom tzaj, e' xonl Melatías bnon tetz, scyuch' yi e' xonl Jadón. Yi e' xonl Malatías e' aj Gabaón. Ma yi e' xonl Jadón e' aj Meronot. Yi e' wunak yi najlche' Gabaón tu Mizpa cho'n ate' jak' cawl yi gobernador tetz yi ama'l yi at jalaj cy'en tzanla' Eufrates.
8Ma yi junt piẍ tapij yi xom tzaj, e' xonl Uziel bnon tetz. Yi Uziela'tz i' cy'ajl Harhaía, yi txak'ol sakal. Ma yi junt piẍ yi xom tzaj Hananías bnol tetz. Yi Hananíasa'tz i' bnol perfum. Yi cob yaja'tz e' bnon yi tapij jalen te yi tapij yi na bi'aj Nim Wutz.
9Yi junt piẍ yi xomtzaj, bnix tan Refaías yi cy'ajl Hur. Yi Refaías i' yi ajcaw te yi jalaj tnum Jerusalén.
10Ma yi junt piẍ yi xom tzaj Jedaías yi cy'ajl Harumaf bnon tetz, na yi jun piẍa'tz yi bnix ta'n, cho'n cu'n at swutz yi ca'l i'. Ma yi junt piẍ yi xom tzaj, Hatús yi cy'ajl Hasabnías bnon tetz.
11Ma yi junt piẍ tapij tuml yi torre yi at tibaj yi na bi'aj torre tetz e'chk chuj, e' Malquías yi cy'ajl Harim bnon tetz tu Hasub yi cy'ajl Pahat-moab.
12Ma yi junt piẍ yi xom tzaj, Salum bnon tetz scyuch' yi e' me'l. Yi Saluma'tz i' cy'ajl Halohes, nin i' ajcaw te jalajt yi tnum Jerusalén.
13Ma yi sawan yi na xmayinin tjoco'j yi na bi'aj Hinom, e' Hanún scyuch' yi e' wunak yi najlche' Zanoa bnon tetz. Oc yi puert cya'n tu yi e'chk quiwel wutz coc tan qui jakxe'n. Ncha'tz bnix cyaj cient tu ni'cy metr tapij cya'n. Cho'n e' xe'te'nin te yi sawan yi na xmayinin tjoco'j, jalen te yi junt sawan kale na ele't tz'is.
14Yi sawana'tz kale na ele't tz'is Malquías bnon tetz. Yi Malquías i' cy'ajl Recab. Ncha'tz i' yi ajcaw tibaj Bet-haquerem. I' ocsan yi puert tu yi e'chk quiwel wutz coc tan qui toque'n jakx.
15Ma yi sawan kale na itz'e't tal ne'ẍ a', Salum bnon tetz. Yi Saluma'tz i' cy'ajl Colhoze, nin i' ajcaw tibaj yi tnum Mizpa. I' ocsan yi puert, nin i' je'san yi mujil tu e'chk quiwel yi na oc wutz coc tan qui toque'n jakx. Ncha'tz oc i' tan banle'n yi tapijil yi pila' yi na bi'aj Siloé, yi at xlaj yi cojbil yi at swutz yi ca'l yi rey, jalen kale atit yi yotx yi at tan kacwe'n pone'n le tnumbe'n k'ajtzun Luwiy.
16Ma yi junt piẍ yi xom tzaj Nehemías, yi cy'ajl Azbuc bnon tetz. Cho'n xe'te'nin swutz yi chinich k'ajtzun Luwiy, jalen kale atit yi pila' nin jalen kale atit chica'l yi e' sanlar. Yi Nehemías i' ajcaw tibaj jalaj yi tnum Bet-sur.
17Ma yi junt piẍ yi xom tzaj, e' xonl Leví bnon tetz. Bajx xe'te'n Rehum, yi cy'ajl Bani tan banle'n jun piẍ. Kalena'tz xe'te'n Hasabías, yi ajcaw tibaj yi jalaj ama'l yi na bi'aj Keila tan banle'n junt piẍ. Nin ja bnix tan i' tan chibi' cyakil wunak yi ate' jak' ca'wl.
18Ej, nin kalena'tz cyoque'nt yi e' mas xonl Hasabías tan banle'n jujunt piẍ cyetz. Oc Bavai yi cy'ajl Henadad tan banle'n jun piẍ. Yi Bavai, i' ajcaw te yi jalajt ama'l Keila.

19Kalena's tzun toque'n cyen Ezer yi cy'ajl Josué te junt piẍ tetz. Cho'n xe'te'nin i' swutz yi je'nak kale colijche't cyakil yi ma'cl tetz oyintzi'. Ncha'tz i' yi ajcaw cwent Mizpa.
20Kalena's tzun toque'n cyen Baruc, yi cy'ajl Zabai tan banle'n jun piẍ tetz. Cho'n xe'te'nin i' le xtx'u'c yi tapij, jalen stzi' yi puert kale atit yi ca'l Eliasib yi wi'tz pale'.
21Ej, nin xom cyen Meremot tan banle'n junt piẍ. Yi Meremota'tz i' cy'ajl Urías, nin i' mamaj ta' Cos. Cho'n xe'te'nin i' tan ak'un swutz yi ca'l Eliasib jalen kale na tzajpont yi mojom i'.
22Ma yi junt piẍ yi xom tzaj, e' cu'n yi e' pale' yi najlche' ẍk'ajlaj Jordán, bnon tetz.
23Kalena's tzun cyoque'n cyen Benjamín tu Hasub tan banle'n junt piẍ yi at swutz chica'l. Ncha'tz Azarías, yi cy'ajl Maasías yi mamaj Ananías, oc i' tan banle'n yi junt piẍ yi at swutz tetz ca'l.
24Kalena's tzun oc Binuy yi cy'ajl Henadad tan banle'n jun piẍ tetz. Cho'n xe'te'nin i' te ca'l Azarías, jalen kale atit yi xtx'u'c yi tapij.
25Te yi xtx'u'ca'tz cho'n xe'te'nin Palal yi cy'ajl Uzai tan banle'n junt piẍ. Ncha'tz bnix yi torre ta'n yi at tibaj ca'l rey, yi cho'n at wutzk'anil kale atit yi ca'l yi e' sanlar yi e' q'uicy'lom tetz rey. Kalena'tz toque'n cyen Pedaías, yi cy'ajl Faros tan banle'n junt piẍ,
26scyuch' yi e' ak'unwil yi na chak'uj le templo yi najlche' le ama'l Ofel. Cho'n e' xe'te'nin tan je'se'n tapij te yi sawan tetz A'. Nintzun e' ajt le'lnak. Ncha'tz bnix yi torre cya'n yi elnak tzaj mu'ẍ tib tapij.
27Kalena's tzun cyoque'n yi e' pale' yi najlche' Tecoa tan banle'n junt piẍ. Cho'n e' xe'te'nin te yi jun torre yi mas nim wutz tkan, jalen te yi junt torre yi na bi'aj Ofel.
28Chijunale'n yi e' pale', e' oc tan nuc'le'n yi tapij swutzak chica'l. Cho'n tzun xe'te'nin yi cyetz tzi yi sawan kale na che'le't yi chej.
29Kalena's tzun toque'n Sadoc, yi cy'ajl Imer tan banle'n junt piẍ tapij yi at swutz yi tetz ca'l. Ncha'tz ban Semaías yi cy'ajl Secanías. Yi Secaníasa'tz i' q'uicy'lom tetz yi sawan yi na xmayinin tele'n tzi'n.
30Ma yi junt piẍ, e' Ananías, yi cy'ajl Selemías tu Hanún yi wukaki'n cy'ajl Salaf, bnon tetz. Ma yi junt piẍ yi xom tzaj, Mesulam yi cy'ajl Berequías bnol tetz. Yi jun piẍa'tz yi bnix tan i' i'tz yi at swutz yi ca'l.
31Ma yi junt piẍ yi xom tzaj, Malquías yi txak'ol sakal bnon tetz, jalen kale atit chica'l yi e' yi na chak'uj le templo, nin kale atit chica'l yi e' aj negos swutz yi puert tetz pujbil xtisya', nin jalen le xtx'u'c kale atit yi garit.
32Ej, nin kale atit yi jun garita'tz, jalen kale atit yi sawan cyetz cneru', e' txak'ol sakal scyuch' e' aj negos bnol tetz.