Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Nehemías

Nehemías 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz te yi jun tiempa'tz nintzun oc si'le'n yi liwr tetz Moisés skawutz. Ej, nin te yi na tzan si'le'n skawutz, nintzun jal jun xtxolbil yi na tal yi qui'c rmeril tan cyoque'n yi e' aj Amón scyuch' yi e' xonl Moab tetz cyajlal yi e' tanum Ryos.
2Na yi e'a'tz, quinin e' el tzaj tan tak'le'n jujun chiwa' nka mu'ẍ quic'a' yi e' kamam kate' xonl Israel te yi na chixon tan cyule'n tzone'j. Ma na ja cyak' pwok tetz Balaam tan toque'n tan jakle'n chicaws. Poro nk'e'tz chicaws tak' Ryos ma na mas chibanl tak' i'.
3Itzun yi quibital yi xtxolbila'tz yi na tal yi ley, nintzun e' octz tan chijatxle'n len yi e' yi nsken cyok'bej quib scyuch' awer nak.
4Poro Eliasib yi pale', yi at tan q'uicy'le'n yi e'chk takle'n yi at xe ca'l Kataj, cyajwutz quib tu Tobías.
5Nsken tzun tak' i' jun cuart yi at le templo, tetz Tobías tan najewe'n tul. Cho'n tk'ol i' yi jun cuarta'tz kale na chicolxe't yi e'chk oy tu e'chk insens, tu e'chk ma'cl yi na xcon xe ca'l Kataj. Nin cho'n na colxij yi e'chk diesum tu yi ixi'n triw yi na opon tetz Kataj. Nin cho'n colij yi e'chk win tu aceit yi na xcon cyak'un yi e' xonl Leví, scyuch' yi aj bitz, scyuch' yi e' q'uicy'lom sawan, nin yi na ak'lij scyetz yi e' pale'. Nin ya'stzun yi cuart yi xcon tan Tobías.
6Yi baje'n cyakil yi xtxolbila'tz, quibin wetz atin tzone'j Jerusalén. Na cho'n atin pon Babilonia. Na te yi tiempa'tz, ya'stzun yi nsken el junak coblajix yob tan Artajerjes yi rey tan cawu'n tibaj yi ama'la'tz. Poro yi tele'n cobox tiemp wa'n, nintzun injakt impermis tan wule'n junt tir tzone'j Jerusalén.
7Yi wule'nt nintzun wil yi chin cachi' nin yi ban Eliasib, na nin tak' i' ama'l tetz Tobías tan najewe'n tul jun cuart le ca'l Kataj, wech awer nak i'.
8Yi wital yi xtxolbila's nintzun chi'ch inc'u'ltz te Eliasib. Imbene'n tzun tan telse'n tzaj cyakil yi e'chk be'ch tetz Tobías yi at le jun cuarta'tz.
9Incawune'n tzuntz tan cyoque'n yi e' pale' tan xanse'n junt tir yi jun cuarta'tz. Kalena's tzun toque'nt yi e'chk ma'cl yi na xcon xe ca'l Kataj tu yi e'chk insens, tu yi e'chk oy.
10Ej, nin ncha'tz a'lchij swetz yi qui't na ak'lij yi chibambil yi e' xonl Leví yi na chixcon le ca'l Kataj. Nin tan yi qui na ak'lij yi tajwe'n scyetz, nsken che'l ojk le ca'l Kataj, nin nsken chopon tulak cyetz chi'ama'l.
11Imbene'n tzuntz tan chiyajle'n yi e' ajcaw, na nxac ncyaj cyen quilol yi ca'l Kataj. Chibaje'nt tzun inmolol yi e' pale' scyuch' yi e' xonl Leví. Nintzun e' oc junt tir wa'n te yi cyak'un yi bixba'n che't sju'.
12Ej itzun bantz, tircu'n tzun yi e' aj Judá ul len chidiesum cya'n tu ixi'n triw, tu win, tu aceit. Nin opontz cya'n kale na molxe't yi e'chk oy le ca'l Kataj.
13Chibixewe'n tzun cobox bajxom wa'n tan tilwe'n yi ama'l kale na molxe't yi e'chk oya'tz. Bixe' Selemías yi pale', tu Sadoc yi ajtz'ib, tu yi xonl Leví yi na bi'aj Pedaías, scyuch' cobox ch'eyanl cyetz. Oc Hanán yi cy'ajl Zacur, yi mamaj Matanías, na i'tz jun yaj yi ba'n k'uke' kac'u'l te'j. E' tzun e' bixe'-tz tan jatxle'n yi e'chk oya'tz.
14“Ma jalu' ilu' Kataj Ryos yi atu' tcya'j, qui'k tz'el cyakil yi xtxolbila'tz te c'u'lu' yi mimban te yi ca'lu', tu yi mimban tan chimolche'n yi e' intanum tan cyoque'n junt tir tan c'u'laje'nu'. Qui'k tz'el te c'u'lu' Ta',” chinch tzun bantz tetz Kataj Ryos.
15Ncha'tz wil te cobox k'eja'tz, yi at e' intanum aj Judá yi na chak'uj tan banle'n win tul e'chk k'ej ujle'n. Ncha'tz at e' yi na chitzan tan teke'n triw, nin at e' yi na chitzan tan teke'n win, tu uva, tu wutz higo. Nin at e' yi ja xcon buru' cya'n tan teke'n e'chk takle'na'tz. Ncha'tz ja wil yi at wi'nin e' yi na chopon tan c'ayi'n Jerusalén tul e'chk k'ej ujle'na'tz. Woque'n tzuntz tan chiyajle'n, tan paj yi na chic'ayin lakak k'ej ujle'n.
16Ncha'tz at aj Tiro na chu'lak lak e'chk k'ej ujle'n tan c'ayi'n cay tu e'chk mas takle'n, scyetz yi e' judiy yi najlche' Jerusalén.
17Nintzun e' inyaj yi e' bajxom cwent Judá: —¿Mbi na chibanu'? ¿Nxac na chitzanu' tan pajle'n yi jun k'ej ujle'n? ¿Nxac na chitzanu' tan juchle'n quilu' swutz Ryos?
18Yi xtxolbile'j yi na chitzanu' tan banle'n, ite'n nin banake' yi e' kamam kate' yi chijuchul quil swutz Ryos. Cha'stzun te ja ul wi'nin kacaws, nin ja ul wi'nin sotzaj c'u'lal skawutz tuml yi tnum kale ato't, na ja cu' woc'. ¿Na ptzun cyajtu' yil kak' ch'on tetz Kataj, nin na ptzun cyajtu' tz'ul kacaws tan i'? Nxac tzun qui na chitzanu' tan banle'n tane'n yi jun k'ej ujle'n, chinch bantz scyetz.

19Ite'n nin rata'tz incawunin scyetz cyakil yi e' wunak, yi tajwe'n tan chibnol tane'n yi jun k'ej ujle'na'tz. Ej, ninin te yi cwe'n k'eja'tz o' xe'tij tan banle'n tane'n yi jun k'eja'tz. Ja chincawunin tan jople'n e'chk sawan. Nin ja chiben inchakol cobox inchakum tan chibene'n tan q'uicy'le'n yi e'chk sawana'tz, bantz qui toque'n tzaj jun e'chk takle'n, nka jun ektz te e'chk k'ej ujle'n.
20Wi'nin tzun aj yocol scyuch' aj c'ayinl yi e' cyaj cyen ala' tir solte'j Jerusalén. Quinin e' oc tzaj, nin cho'n e' cyaje'n cyen tan watl solte'j yi tnum.
21Imbene'n tzuntz tan chiyajle'n, nin wal scyetz yi qui'c rmeril tan chiwite'n cyen solte'j yi tapijil yi tnum. Ncha'tz wal scyetz: “Yi kol chu'lu' junt tir lakak k'ej ujle'n, chelpon injutilu' swutz yi ama'le'j,” chinch. Nin jetza'tz qui't e' ul lakak e'chk k'ej ujle'n.
22Ncha'tz incawunin scyetz yi e' xonl Leví tan chixansal quib, nin tan chibene'n tan q'uicy'le'n yi e'chk sawanil yi tnum. Na lastum yi ko na katzan tan telse'n k'ej yi e'chk k'ej ujle'n. “Ilu', ilu' Kataj Ryos, ilu' inRyosil, qui'k tz'el te c'u'lu' cyakil yi xtxolbila'tz yi mimban. Elk k'ajabu' swe'j tan yi banl talma'u'.”
23Ncha'tz te yi cobox k'eja'tz, wil yi at wi'nin judiy yi nsken chume' scye'j awer nak, na at e' nsken chume' scye'j xna'n aj Asdod, aj Amón nin aj Moab.
24Nin yi chinitxa' cob cuntu' elnake', na at e' yi qui na a'w kayol cyak'un, ma na i chiyol yi e' aj Asdod, nka junt jilwutz yol na a'w cya'n.
25Nintzun je' lajpuj inwi' scye'j. Nin wal scyetz yi ploj quitane'n. At e', e' lo'on wa'n, nin at e' yi je' inxitx'ul chin xi'il chiwi'. Nintzun wal scyetz yi tajwe'n tan chisukil chiyol swutz Kataj Ryos, tan qui't cyumewe'n scye'j yi e' xna'n awer nak. Ej, nin ncha'tz qui'c rmeril tan cyak'ol ama'l scyetz yi chinitxa' tan cyumewe'n scye'j awer naka'tz.
26Ncha'tz wal scyetz: “¿Qui pe' nachij cya'nu' yi ya'stzun juchwit Salomón til? Wech na ocnak i' tetz rey tibaj Israel. Qui'c junt rey tul junt nación yi ya'stzunk bantz chi banak i'. Wech na wi'nin na pek' Kataj Ryos te'j, na Ryos ocsan i' tetz rey tibaj cyakil yi nación tetz Israel. Poro ja juch til tan paj yi ja tok'bej tib scyuch' yi e' xna'n awer nak.
27Cha'stzun te quil kak' ama'l scyeru' tan chibnolu' yi cyeru' cyajbilu' scyuch' yi e' xna'n yi e' awer nak. Qui'k kajuch kil swutz kaRyosil tan paj yi jun xtxolbila'tz.”
28At tzun Joiada yi pale' yi cy'ajl Eliasib yi wi'tz pale'. Nin oc jun scyeri yi e' cy'ajl te yi me'l Sanbalat yi aj Arón. Nin saj inwi' te i', nin el inlajul skaxo'l.
29¡I bin jalu' Ta'! Qui'k tz'el chipaj chitx'ok'be'n yi e' pale'a'tz te c'u'lu', na ja chipo'tzaj yi chimunl yi ak'ij ta'nu' scyetz. Na yi e' kapale'ila'tz, ja chipaj yi ca'wl yi ak'ijt ta'nu' tan chixome'n te'j. Ncha'tz yi e' xonl Leví yi na chixcon le templo, ja chipaj yi ca'wl yi ak'ijt tanu' scyetz.
30Ncha'tz e' el injatxol yi e' awer nak ẍchixo'l yi e' xonl Israel. Nin e' bixe' junt tir yi e' pale' wa'n te chimunl. Ncha'tz mimban scye'j yi e' xonl Leví.
31Ncha'tz bixe' wa'n tan tulse'n junt tir yi si' yi na xcon xe ca'l Kataj. Ej, nin bixe' cyen yi e'chk k'ejlal wa'n yi tona' tz'ul yi si'a'tz tu yi e'chk bajx wutz ujul. ¡I bin jalu' Ta', ilu' inRyosil, ulk tx'akx tc'u'lu' cyakil yi e'chk takle'na'tz yi mimban, nin tak'u' banlu' swibaj!