Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Nehemías

Nehemías 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz yi bnixe'n yi tapij, nin yi sken oc e'chk sawan, nintzun e' bixe' cobox q'uicy'lom sawan wa'n, nin cobox aj bitz, scyuch' cobox scyeri e' xonl Leví tan chixcone'n xe ca'l Kataj.
2Nintzun e' inchak yi witz'un Hanani, tu Hananías yi chibajxom sanlar. Nin e' bixe' wa'n tetz ajcaw ẍchixo'l yi e' aj Jerusalén. Yi Hananíasa'tz i' jun balaj yaj yi ba'n k'uke' kac'u'l te'j, na mas na tek i' ẍchi' Ryos ẍchiwutz yi e' mas katanum.
3Nintzun wal scyetz: “Quil tzijakwoke'n yi e'chk sawan, jalen cu'n yil mak'tij k'ej. Nin cyakil cwe'n k'ej tajwe'n tan jople'n, nin tan tocse'n e'chk quiwel wutz coc.” Nin ncha'tz wal scyetz: “Tajwe'n tan itilol yi ko ate' q'uicy'lom stzi'ak e'chk sawana'tz.” Ncha'tz e' bixe' aj ront wa'n tan q'uicy'le'n yi tnum. Nin wal scyetz yi e'a'tz yi na' cha'te't tan q'uicy'lomi'n. At e' nchixcon tan q'uicy'le'n yi tnum, nin at e' yi cho'n e' cyaje'n cyen tan q'uicy'lomi'n swutzak chica'l.
4Ya'stzun wulejtz, na chin wutzile'n nin yi ama'l yi majij tan yi tnum, poro qui'c mas wunak najlche' tul, na ntaxk baj bnix junt tir chica'l.
5Itzun bantz nintzun tak' Ryos jun intxumu'n tan chicwe'n inmolol yi e' wi' banl wi' scyuch' cyakil yi e' mas katanum tan cu'se'n chibi' tan kilol yi jatna' kaxone'n. Ncha'tz jal yi liwr wa'n kale tz'ibane't chibi' yi e' yi tenẍchan cyunle'n.
6“Je chibi' yi e' xonl Israel yi itz'nake' Judá, nin benake' ticy'le'n pres tan Nabucodonosor yi rey cwent yi nación Babilonia. Yi e'a'tz ja chu'l junt tir tan najewe'n Jerusalén tu yi e'chk mas ama'l cwent Judá kale najlche't tenẍchan.
7”Yi chibajxom yi e'a'tz yi e' ul i'tz: Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum tu Baana.
8”Yi e' xonl Paros, i'tz cob mil tu jun cient tu oxc'al tu coblaj chixone'n. (2,172)
9Ma yi e' xonl Sefatías, ox cient tu oxc'al tu coblaj chixone'n. (372)
10Ma yi e' xonl Ara, kak cient tu ni'cy tu cob chixone'n. (652)
11Ma yi e' xonl Pahat-moab yi xonl Josué tu Joab, i'tz cob mil tu wajxak cient tu wajxaklaj chixone'n. (2,818)
12Ma yi e' xonl Elam, i'tz jun mil tu cob cient tu ni'cy tu cyaj chixone'n. (1,254)
13Ma yi e' xonl Zatu, i'tz wajxak cient tu ca'wunak o' chixone'n. (845)
14Ma yi e' xonl Zacai, i'tz juk cient tu oxc'al tu lajuj chixone'n. (770)
15Ma yi e' xonl Binuy, kak cient tu ca'wunak wajxak chixone'n. (648)
16Ma yi e' xonl Babaí, kak cient tu junak wajxak chixone'n. (628)
17Ma yi e' xonl Azgad, i'tz cob mil tu ox cient tu junak cob chixone'n. (2,322)
18Ma yi e' xonl Adonicam, kak cient tu oxc'al tu juklaj chixone'n. (677)

19Ma yi e' xonl Bigvai, i'tz cob mil tu oxc'al tu juklaj chixone'n. (2,077)
20Ma yi e' xonl Adín, i'tz kak cient tu ni'cy tu o' chixone'n. (655)
21Ma yi e' xonl Ater, yi xonl Ezequías, i'tz jun mutx' tu wajxaklaj chixone'n. (98)
22Ma yi e' xonl Hasum, i'tz ox cient tu junak wajxak chixone'n. (328)
23Ma yi e' xonl Bezai, i'tz ox cient tu junak cyaj chixone'n. (324)
24Ma yi e' xonl Harif, i'tz jun cient tu coblaj chixone'n. (112)
25Ma yi e' xonl Gabaón, jun mutx' tu o'laj chixone'n. (95)
26Ma yi e' aj Belén tu Netofa, jun cient tu jun mutx' tu wajxak chixone'n. (188)
27Ma yi e' aj Anatot, i'tz jun cient tu junak wajxak chixone'n. (128)
28Ma yi e' aj Bet-azmavet, ca'wunak cob chixone'n. (42)
29Ma yi e' aj Quiart-jearim, Cafira tu Beerot, juk cient tu ca'wunak ox chixone'n. (743)
30Ma yi e' aj Ramá tu Geba, kak cient tu junak jun chixone'n. (621)
31Ma yi e' aj Micmas, i'tz jun cient tu junak cob chixone'n. (622)
32Ma yi e' aj Betel tu Hai, i'tz jun cient tu junak ox chixone'n. (123)
33Ma yi e' aj Nebo, nicy' cient tu cob chixone'n. (52)
34Ma yi e' xonl yi junt yaj yi na bi'aj Elam, i'tz jun mil tu cob cient tu ni'cy tu cyaj chixone'n. (1,254)
35Ma yi e' aj Harim, i'tz ox cient tu junak chixone'n. (320)
36Ma yi e' aj Jericó, ox cient tu ca'wunak o' chixone'n. (345)

37Ma yi e' aj Lod tu Hadid nin Ono, juk cient tu junak jun chixone'n. (721)
38Ma yi e' aj Senaa, ox mil tu beluj cient tu junaklaj chixone'n. (3,930)
39Ma yi e' pale' yi e' xonl Jedaías, jun scyeri e' xonl Josué, at beluj cient, tu oxc'al tu oxlaj chixone'n. (973)
40Ma yi e' pale' yi e' xonl Imer, jun mil tu nicy' cient tu cob chixone'n. (1,052)
41Ma yi e' pale' yi e' xonl Pasur, jun mil tu cob cient tu ca'wunak juk chixone'n. (1,247)
42Ma yi e' pale' yi e' xonl Harim, jun mil tu juklaj chixone'n. (1,017)
43”Ma yi e' xonl Leví yi e' xonl Josué, tu Cadmiel yi e' cu'n xonl Hodavías, i'tz oxc'al tu cyajlaj chixone'n. (74)
44”Ma yi e' ajbitz yi e' xonl Asaf, i'tz jun cient tu ca'wunak wajxak chixone'n. (148)
45”Ma yi e' q'uicy'lom sawan, i'tz yi e' xonl Salum scyuch' yi e' xonl Ater, scyuch' yi e' xonl Talmón, scyuch' yi e' xonl Acub, scyuch' yi e' xonl Hatita, nin scyuch' yi e' xonl Sobai, jun cient tu junak wajxaklaj chixone'n chicyakil cu'n. (138)
46”Ma yi e' chakum yi e' xcon xe ca'l Kataj, i'tz yi e' xonl Ziha tu Hasufa, nin Tabaot.
47Tu yi e' xonl Queros, Siaha tu Padón.
48Ncha'tz yi e' xonl Lebana, Hagaba tu Salmai.
49Nin e' xonl Hanán, Gidel tu Gahar,
50Reaía, tu e' xonl Rezín nin Necoda.
51Yi e' xonl Gazam, Uza nin Peseah.
52Ncha'tz yi e' xonl Behida tu Harsa,
53tu yi e' xonl Bacbuc, tu Hacufa, tu Harhur.
54Nin Bazlut, tu Mehída, tu Harsa.

55Tu yi e' xonl Barcos, scyuch' Sísara tu Tema.
56Ncha'tz yi e' xonl Nezía tu e' xonl Hatifa.
57”Ma yi e' chixonl yi e' ẍchakum Salomón, i'tz: Yi e' xonl Sotai, tu Soferet, tu Peruda.
58Ncha'tz yi e' xonl Jaala tu Darcón, nin Gidel.
59Yi e' xonl Sefatías, tu Hatil, tu Pequeret-hazebim, tu yi e' aj Amón.
60Cyakil yi e'a'tz ya'stzun e' yi e' xcon xe ca'l Kataj. I'tz ox cient tu jun mutx' tu coblaj chixone'n.
61”Ma yi e' yi e' saj Tel-mela, tu Tel-harsa, tu Kerub, tu Adón, nin Imer, quinin lajluchax cya'n yi ko e' mero xonl kamam Israel nka qui'.
62E' cu'n xonl Delaía tu Tobías, tu Necoda, nin i'tz kak cient tu ca'wunak cob chixone'n. (642)
63Ma chixonl yi e' pale' Habaía, tu Cos, tu Barzilai. Ja oc yi bi'a'tz tantu' yi mmo'c yi me'l Barzilai tetz txkel.
64Ja che'l laju'n ẍchixo'l yi e' mas pale' na yi toque'n joyle'n chibi' quinin e' jal.
65Ncha'tz yi ntaxk bixe' tan cyele'n ẍchixo'l, tal yi gobernador scyetz, yi qui'c cuj tan baje'n yi e'chk takle'n cya'n yi xansa'nt, jalen yil tz'oc jun pale' tan tx'ilu'n te'j, tan Urim tu Tumim.
66”Yi cyajlal cyakil yi e' xonl Israela'tz yi e' ul i'tz, ca'wunak cob mil tu ox cient tu oxc'al chixone'n. (42,360)
67Te yi tajlala'tz quinin e' oc yi e' chimos cwent. Yi tajlal yi e' mosa'tz, i'tz juk mil tu ox cient tu junak juklaj chixone'n. (7,337) Ncha'tz at cob cient tu ca'wunak o' (245) chixone'n yi e' aj bitz yi ate' ẍchixo'l yi qui e' oc tajlal.
68Yi e' xonl Israela'tz, i'tz juk cient tu junak waklaj chixone'n. (736) Ej, nin cob cient tu ca'wunak o' (245) chimula',
69tu cyaj cient tu junak o'laj (435) camey tu kak mil tu juk cient tu junak (6,720) buru'.
70”Wi'nin ajcaw te yi jujun najal cyak' e'chk oy tan banle'n yi ak'un. Tak' yi gobernador: juklaj liwr oro, nicy' cient lmak lak, o' cient tu junaklaj be'ch cyetz pale'. Ej, nin cho'n tpone'n ta'n tk'ab yi colol pwok.
71Ncha'tz ban yi cyajcawil yi jujun najal, cyak' o' quintal tu ni'cy oro, tu junak o' quintal sakal.
72Ma yi e' mas katanum cyak' ox quintal tu ni'cy oro, tu junak cob quintal sakal, tu oxc'al tu juk be'ch cyetz pale'.

73”Cyakil yi e' xonl Israel scyuch' yi e' pale', scyuch' yi e' levita yi e' q'uicy'lom puert, yi e' aj bitz yi e' chakum le templo, cho'n cya'te'n tulak e'chk chi'ama'l,” stzun Nehemías.