Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Nehemías

Nehemías 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bnixe'n tzun yi tapij. Qui'c mu'ẍ ama'l cyaj cyen yi qui'ck tapij te'j. Ntin cu'n e'chk sawan ntaxk oc puertil. Itzun bantz yi quibital Sanbalat tu Tobías nin Gesem yi aj Arabia, scyuch' yi e' mas kacontr yi nsken wi't bnix yi tapij,
2nintzun ul mantartz cya'n swe'j. I klo' cyajbil yi cho'nk wopone'n scye'j tul jun aldey cwent yi tjoco'j yi na bi'aj Ono. Poro nintzun el intxum te yi chitxumu'n yi i'tz tan insuble'n tu'.
3Bene'n tzun mantartz wa'n tan talche'n scyetz yi qui'c tama'lil swetz, na na katzan tan banle'n jun balaj ak'un. Nin yi kol chimben scye'j stanek yi ak'una'tz.
4Cyaj tir ul mantar swe'j. Nin ite'n nin xtxolbila'tz na cyal. Ncha'tz in, ite'n nin xtxolbila'tz na walnin scyetz.
5Tule'n tzun jun ẍchakum Sanbalat swe'j. Cy'a'n cart ta'n yi jakij. Nin ite'n nin xtxolbila'tz na tal tul. Ya'stzun o'i'n tir mantar cya'n swe'j.
6Ej, nin je na tal yi u'je'j: “Nehemías, at yol na tzan ẍchixo'l wunak. Nin ite'n nin yol na tzan Gesem tan talche'n. Nin yi yol i'tz: Yi aẍatz, scyuch' yi e' xonl Israel, na cxtzanwok tan xtxumle'n tan itele'n tzaj jak' ca'wl yi rey. Nin ya'stzun xac yi na cxtzanwok tan banle'n yi tapij. Ncha'tz na a'lchij yi aẍa'tz, cẍocopon cyen tetz rey.
7Ncha'tz ja kubit yi ja wi't chibixe' cobox elsanl stzi' Ryos awa'n tan tocse'n chic'u'l wunak. Nin scyale' scyetz cyakil wunak: ‘Ma jalu' ja jal ketz kareyil yi o' aj Judá,’ che'ch sbne'. Tz'elpon ak'ej yi kol tz'opon yi xtxolbile'j twi' Artajerjes yi rey. Cha'stzun te, mas balaj yil kajilon ketz tzawuch' tan xtx'ajle'n te'j, tan qui topone'n twi' rey,” chij Sanbalat tul yi u'j.
8Bene'n tzun intz'ibal yi xtxolbile'j tetz Sanbalat. “Yi xtxolbila'tz yi na tzanu' tan talche'n, qui'c mu'ẍ xe', nin ilu' tu' txumul tetz,” chinch ban nintz.
9Ja lajluchax tzinwutz yi ja xcon yi jun xtxolbila'tz cyak'un ntin tan kaxo'wse'n. Na i tane'n ẍchiwutz cyetz, yil kubit, kelepon xit, nin qui't ko'c il te yi ak'un. Poro yi in wetz mas tcunin woque'n il tan xtxumle'n yi ak'un ẍe'nk tan bnixe'n chan.
10Imbene'n tzuntz tan xo'n te Semaías yi cy'ajl Delaía, yi mamaj Mehetabel, yi junawes jopo'n tib i' xe yi tetz ca'l. Yi wopone'n nintzun tal i' swetz: —Ba'n lo' chinch wetz yi nink kamol kib xe ca'l Kataj nin kalame'l tzaj yi e'chk puert, na te yi ak'bale'j at cyulbil biyol ketz, stzun i' bantz swetz.
11—Yi e' yaj chi wutane'n wetz qui na chixob cyera'tz, nin qui na cyew quib. Nin qui na chiben le ca'l Kataj ntin tan ew ib. Cha'stzun te quil chimben wetz tan ew ib, chinch bantz tetz.
12Ncha'tz el intxum tetz yi nk'e'tz Ryos na ak'on tzaj yi yol i'. Ma na tan paj yi chojijt i' cyak'un Sanbalat tu Tobías tan inxo'wse'n.
13Chojij i' tan inxo'wse'n, bantz injuchul wil. Na yi nink mimban chi yi tal i', ja klo' el intx'ix, nin ja klo' el ink'ej.
14“I bin jalu' Ta', ilu' inRyosil, qui'k tz'el te'j c'u'lu' yi xtxolbil yi na chitzan Sanbalat tu Tobías tan banle'n swe'j. Ncha'tz qui'k tz'el te c'u'lu' yi e'chk takle'n cachi' yi na ban yi xna'n Noadías, na na tocsaj tib tetz elsanl stzi'u'. Ej, nin qui'k tz'el te c'u'lu' yi mbi na chiban yi e' mas yi na cyocsaj quib tetz elsanl stzi'u', na ncha'tz e' na chitzan tan joyle'n puntil tan inxo'wse'n” chinch bantz tetz Kataj.
15Ja tzun bnix yi tapij le junak o' tajlal xaw Elul. Nicy' cient tu cob k'ej ben tcy'al tan banle'n yi tapija'tz ske'j.
16Yi quibital yi e' kacontr yi nsken wi't bnix yi kak'un, nintzun e' xobtz sketz. Ncha'tz e' ban yi mas nación yi ate' skanaka'jil. Qui't tzun cyocsaj quib nim, na nin el chitxum tetz yi ja bnix yi ak'un ka'n tan tu' yi xomij yi porer Ryos tan kuch'eye'n.
17Te yi cobox k'eja'tz wi'nin cart ben swutz Tobías cyak'un yi e' katanum yi lmak wunak, yi xomij chiwi' te'j i'. Ncha'tz wi'nin tule'n u'j tan Tobías ẍchiwutz yi e'a'tz.
18Na wi'nin intanum sken chisuk chiyol tan xome'n chiwi' te Tobías tan paj yi i' yi ji' Secanías, yi cy'ajl Ara. Nin ncha'tz xom chiwi' te'j tan paj yi Johanán, yi cy'ajl i', nsken chume' tu yi me'l Mesulam yi cy'ajl Berequías.

19Cha'stzun te tzinwutz cu'n na cyak' k'ej i'. Nin cyakil yi na wal na opon cya'n twi' Tobías. Nintzun na ult u'j tan Tobías tan inxo'wse'n.