Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 89

Melkahka Kan 89:20-25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
20I kasapwiladahr ei ladu Depit pwehn nanmwarkihla ni ei keiehki leh sarawi.
21Ei roson pahn kin ieiang ih ahnsou koaros, oh ei manaman pahn pil kakehlahda.
22Sapwellime imwintihti kan sohte pahn kin pweida ni ar pahn kin pelianda; oh aramas suwed kan sohte pahn kalowehdi.
23I pahn tiakpeseng oh kauwehla sapwellime imwintihti kan, oh kemehla koaros me kin kailongki.
24I pahn kin loalloale ahnsou koaros oh loalopwoatohng; I pahn kin koasoanehdi pwe en kin powehdi sapwellime imwintihti kan ahnsou koaros.
25I pahn kalaudehla sapwellime wehi sang Mediderenien lel ni Pillap Iupreitis.

Read Melkahka Kan 89Melkahka Kan 89
Compare Melkahka Kan 89:20-25Melkahka Kan 89:20-25