Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 68

Melkahka Kan 68:7-26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Maing Koht, ni omwi ketin kahluwa sapwellimomwi aramas akan, oh ketin kotekote sapwtehno,
8sampah rerada, oh keteu mweredihsang pahnlahng, pwehki ketidohn Koht en Sainai, ketidohn Koht en Israel.
9Komw ketin kamwerehdi keteu mosul pwehn onehda sapahl sapwellimomwi sahpw me madekenglahr;
10sapwellimomwi aramas akan ahpw kauwada imwarail kan wasao; pwehki sapwellimomwi kupwur mwahu komw ketin apwalih me semwehmwe kan.
11Kaun-o ketin poahngok, oh lih ngeder me waseli poaron en poahngok wet:
12“Nanmwarki kan oh sapwellimarail karis kan tangdoaui!” Lih akan nehkpeseng kepwe lohdi kan nan imwarail kan:
13dikedik en mwuroi me kidikidki silper, me lingan en pehrail kan kin piripirki kohl. (Dahme ekei kumwail mihmihkihte nan kelen sihpw akan ni rahnen mahweno?)
14Ni ahnsou me Koht, Wasa Lapalap, eh ketin katangapeseng nanmwarki kan pohn Nahna Salmon, e kupwurehda en ketin kamwerediong wasao sinoh.
15Ia uwen lapalap en nahna Pasan, nahna me dohl tohto mi ie!
16Dahme sang ni amwail kumwen nahna lapalap pwukan kumwail kilikilengdo oh mwamwahliki nahna me Koht ketin kupwurehda en kin ketiket ie? KAUN-O pahn kin ketiket wasao kohkohlahte!
17Kaun-o ketsang Sainai ketidohng wasa sarawio, iangahki tehnwar en mahwen ngedehrie.
18E ahpw ketidala powe wasa ile, ketikidahla me lohdi ngeder; e ketin aleier kisakis sang rehn me kahngohdi kan. KAUN-O Koht eri pahn kin ketiket wasao.
19Kapinga Kaun-o, me kin ketiki atail tungoal wisik toutou kan rahn koaros; iei ih Kohto me kin ketin komourkitailla.
20Atail Koht iei Koht me kin komourkitailla; ih me KAUN-O, atail Kaun, me kin kapitkitailla sang mehla.
21Koht uhdahn pahn ketin pwalangpeseng moangen sapwellime imwintihti kan, moangen irail kan me kin keptakaila nan ar wiewia suwed kan.
22Kaun-o ketin mahsanih, “I pahn kapwurehdo omw imwintihti kan sang Pasan; I pahn kapwureiraildo sang nan kepin madau,
23pwe ke en kak ur nan ntahrail, oh noumw kidi kan en kak tamwe ntahrail uwen me re inengieng.”
24Maing Koht, sapwellimomwi kapar en powehdi me sansal ong koaros, kapar en Koht, ei nanmwarki, ong nan mwoale sarawi.
25Sounkoul kan me tieng, sounkeseng kan me alu mwuhr, nanpwung meipwon akan kesekesengki nair dampwurin kan.
26“Kumwail kapinga Koht nan pokon en sapwellime aramas akan; kumwail kapinga KAUN-O, kumwail koaros me kisehn kadaudok en Seikop!”

Read Melkahka Kan 68Melkahka Kan 68
Compare Melkahka Kan 68:7-26Melkahka Kan 68:7-26